Evli Sverige Aktieindex

Aktiefond som placerar i svenska storbolag (valutan är SEK)

Värde
30.06.2022
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1962,254 -20,84 -14,69 6,98 5,73 7,70

Risk

6/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

0,50 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera i en svensk aktieportfölj med lägre avgifter än aktivt förvaltade placeringsfonder
  • den som är beredd att acceptera kursfluktuationer på kort sikt för att få en högre avkastning på lång sikt
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 SEK

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Sverige Aktieindex är en passiv indexfond som investerar i svenska aktier med utgångspunkt i  avkastningsindexet SIX30, i syfte att spegla utvecklingen på Stockholmsbörsen.

Fonden följer upp indexets uppbyggnad, varvid de aktieserier som har den största omsättningen på Stockholmsbörsen väljs ut enligt börsvärdets viktning. Fonden gör inga aktiva placeringsval eller branschviktningar.

Fondens basvaluta är svenska kronor.

Företagsansvar och beaktande av hållbarhetsfaktorer

SFDR klass*: artikel 6, mainstream

Fonden är en passiv indexfond som följer indexet nertill och därför beaktas hållbarhetsfaktorerna inte i fondens placeringsbeslut. Fonden utesluter Evlis allmänt uteslutna objekt, bortsett från tobakstillverkare. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

*Jämlikt upplysningsförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) är Evlis fonder indelade i tre klasser med avseende på hållbarhetsfaktorerna. Mainstream-fonderna beaktar inte hållbarhetsfaktorer, light green-fonderna beaktar hållbarhetsfaktorer parallellt med andra faktorer och dark green-fonderna inriktar sig på hållbara investeringar.
 

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Evli-Fondbolag

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som följer utvecklingen i fondens jämförelseindex.

Fondens tillgångar investeras i sin helhet i aktier, och på kort sikt kan fondvärdet fluktuera kraftigt. Förvaltaren eftersträvar att genom diversifiering begränsa riskerna, och fondens helhetsrisk är därmed mindre än den risk som är förknippad med investeringar i enskilda bolag.

Månadsrapport

Evli Sverige Aktieindex är en passiv indexfond som investerar i svenska aktier med utgångspunkt i  avkastningsindexet SIX30, i syfte att spegla utvecklingen på Stockholmsbörsen.

Fonden följer upp indexets uppbyggnad, varvid de aktieserier som har den största omsättningen på Stockholmsbörsen väljs ut enligt börsvärdets viktning. Fonden gör inga aktiva placeringsval eller branschviktningar.

Fondens basvaluta är svenska kronor.

Fondfakta

Typ Svensk aktieindexfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 30.05.2013
Jämförelseindex SIX30 Return Index
Avkastningsutdelning Fonden har endast tillväxtandelar B, som inte berättigar till en årlig utdelning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 SEK