Evli Emerging Frontier

Aktiefond som placerar i snabbt växande tillväxtländer

Värde
30.06.2022
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
151,347 -17,86 -9,38 12,00 4,82 8,87
Värde
30.06.2022
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
209,972 -17,86 -9,38 12,00 4,82 8,87
Värde
30.06.2022
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
149,992 -17,47 -7,65 14,48 6,61 7,33

Risk

6/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 9 år

Avgift

1,90 % p.a.

+ den prestationsbaserade avgiften är 20 % av avkastningsvärdet, som beräknas enligt definitionen i fondens stadgar. Den prestationsbaserade avgiften debiteras endast där fondandelsserien når sitt historiskt högsta värde och fondandelsseriens avkastning överskrider tröskelvärdet 8 % på varje värdeberäkningsdag under de senaste 24 månaderna.


För vem passar fonden?

  • den som vill dra fördel av tillväxtländernas ekonomiska utveckling
  • den som vill dra nytta av de snabbast växande konsumentmarknaderna i världen
  • den som eftersträvar en hög avkastning och accepterar riskerna förknippade med dessa marknader
  • den som vill ha tillväxtaktier som en del av en diversifierad portfölj, på grund av den höga risknivån
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Emerging Frontier är en aktiefond som placerar sina medel i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag som verkar i tillväxtländerna och på gränsmarknaderna. Fondens geografiska placeringsområde omfattar tillväxtländerna i Asien, Afrika, Centralasien, Mellanöstern och Latinamerika. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens placeringsmålsättningar.

Fonden har en aktiv placeringsstrategi som utgår från bolagsval. Placeringarna görs främst i till fördelaktigt prissatta bolag med växande kassaflöden och fokus på konsumtionsmarknaden.

Gränsmarknaderna i tillväxtländerna är i allmänhet mindre kända och svårtillgängligare för placerarna; analytikerna förutspår att tillväxten här blir snabbare än på de utvecklade marknaderna. Dessa placeringar ger riskspridning  och en möjlighet till god avkastning.

Företagsansvar och beaktande av hållbarhetsfaktorer

SFDR klass*: artikel 8, light green

Som en del av sin placeringsverksamhet uppmuntrar fonden hållbarhetsfaktorer genom att integrera ansvarsfaktorer i placeringsanalysen, genom att utöva inflytande på bolagen eller utesluta dem. Våra placeringsbeslut beaktar ESG-faktorerna dels genom att vi bedömer den ekonomiska inverkan på bolaget och genom att vi därtill bedömer icke mätbara faktorer i anslutning till god ägarstyrningssed samt FN:s Global Compact-principer. Fondens placeringsstrategi baserar sig på aktieval och har fokus på det enskilda bolagets väsentliga ESG-risker. Ifall ett bolag, enligt analysprocessens definition, har ett väsentligt ESG-problem som inte har lösts, utesluts bolaget som placeringsobjekt. Fondens portföljförvaltare gör analysen och besöker bolagets ledning innan placeringsbeslutet fattas. Fonden utesluter av Evli allmänt uteslutna bolag och därtill tillverkare av alkohol och vapen, hasardspelbolag samt bolag som utvinner fossila bränslen. Fonden har inget jämförelseindex.

*Jämlikt upplysningsförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) är Evlis fonder indelade i tre klasser med avseende på hållbarhetsfaktorerna. Mainstream-fonderna beaktar inte hållbarhetsfaktorer, light green-fonderna beaktar hållbarhetsfaktorer parallellt med andra faktorer och dark green-fonderna inriktar sig på hållbara investeringar.

 

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Evli-Fondbolag

Målsättning och risker

Fondens placeringsverksamhet eftersträvar en så stor värdeökning som möjligt. Fonden hade inget officiellt jämförelseindex.

Fondens avkastningsförväntningar och risknivå är höga och därför rekommenderar vi fonden för erfarna investerare som placerar på längre sikt. Fondens medel placeras i sin helhet på aktiemarknaderna i tillväxtländer och därför kan fondens värde på kort sikt variera kraftigt som en följd av målmarknadens allmänna utveckling och fluktuerande valutakurser. Riskexponeringen minimeras genom att sprida investeringarna i många olika länder och branscher.

Månadsrapport

31.05.2022

In May, we finished reaching out by email to nearly 2,000 companies we met in the past three years to learn how they are coping with inflation and the war in Ukraine, and what their 2022 growth plans are. Based on the first batch of responses we processed, we have already made adjustments to our portfolio.

We sold a Mexican restaurant operator feeling the pain of higher wheat and dairy prices, as well as a Vietnamese broker whose sentiment turned negative after regulatory investigations into the brokerage industry. We increased our weight in a South African paper packaging producer trading at 5x LTM P/E which is prospering in the current macro environment marked by strong demand, lack of supply, and sanctions affecting its Russian competitors.

We also bought three Turkish stocks (which we currency-hedged): a $125m cruise line operator trading at 6x LTM P/E that is seeing a massive recovery with booking rates above pre-Covid levels; an $800m investment holding which despite expecting its earnings to grow 250% by year-end currently trades at a bargain 5x LTM P/E; and a $50m publicly listed venture capital firm trading at 7x LTM P/E which has invested in 52 companies and started having major exits all while most investors either still think it’s a computer peripherals business (which it was many years ago) or struggle to track valuations of its high-potential startups.

Fondfakta

Typ Aktiefond som placerar på tillväxtmarknaderna (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 08.10.2013
Jämförelseindex Inget officiellt jämförelseindex
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad