Evli Emerging Frontier

Aktiefond som placerar i snabbt växande tillväxtländer

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
173,807 15,64 46,49 9,93 12,49 11,41
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
222,203 15,64 46,49 9,93 12,49 11,41
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
154,771 17,77 51,58 11,89 - 10,46

Risk

6/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

över 9 år

Avgift

1,90 % p.a.

+ ett dagligen beräknat avkastningsrelaterat arvode: 20 % av den del av avkastningen som överskrider jämförelseavkastningen 8 % p.a., med beaktande av High Water Mark-principen för en period på minst 24 månader.


För vem passar fonden?

  • den som vill dra fördel av tillväxtländernas ekonomiska utveckling
  • den som vill dra nytta av de snabbast växande konsumentmarknaderna i världen
  • den som eftersträvar en hög avkastning och accepterar riskerna förknippade med dessa marknader
  • den som vill ha tillväxtaktier som en del av en diversifierad portfölj, på grund av den höga risknivån
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Emerging Frontier är en aktiefond som placerar sina medel i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag som verkar i tillväxtländerna och på gränsmarknaderna. Fondens geografiska placeringsområde omfattar tillväxtländerna i Asien, Afrika, Centralasien, Mellanöstern och Latinamerika. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens placeringsmålsättningar.

Fonden har en aktiv placeringsstrategi som utgår från bolagsval. Placeringarna görs främst i till fördelaktigt prissatta bolag med växande kassaflöden och fokus på konsumtionsmarknaden.

Gränsmarknaderna i tillväxtländerna är i allmänhet mindre kända och svårtillgängligare för placerarna; analytikerna förutspår att tillväxten här blir snabbare än på de utvecklade marknaderna. Dessa placeringar ger riskspridning  och en möjlighet till god avkastning.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och portföljförvaltarna konfererar med placeringsobjektets ledning innan placeringsbeslutet görs. Fonden utesluter av Evli allmänt uteslutna bolag och därtill tillverkare av alkohol och vapen, spelbolag samt bolag som utvinner fossila bränslen.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Evli-Fondbolag

Målsättning och risker

Fondens placeringsverksamhet eftersträvar en så stor värdeökning som möjligt. Fonden hade inget officiellt jämförelseindex.

Fondens avkastningsförväntningar och risknivå är höga och därför rekommenderar vi fonden för erfarna investerare som placerar på längre sikt. Fondens medel placeras i sin helhet på aktiemarknaderna i tillväxtländer och därför kan fondens värde på kort sikt variera kraftigt som en följd av målmarknadens allmänna utveckling och fluktuerande valutakurser. Riskexponeringen minimeras genom att sprida investeringarna i många olika länder och branscher.

Månadsrapport

31.01.2021

Our fund returned 8.4% in January, while the average emerging market index was flat. This strong performance is attributed to our stock selection: 14 of our 31 companies produced returns greater than 10% (only 3 were down more than 10%), while the stock index of Malaysia where half of those winners came from was down -2%.

In early January, after a stock price pullback that wasn’t caused by any changes in highly positive fundamentals, we increased our position in a Malaysian property development company which is a sister company to another portfolio holding, a renewable energy contractor. The company’s chairman had purchased the obscure publicly listed business in 2019 and brought onboard an experienced management team with vast business networks in Asia and the Middle East. New leadership at the helm rebranded and fully revamped the business from the get-go, strongly expanding the order book, executing new projects in Malaysia, Oman and Qatar, and growing earnings over 100% in the last several quarters. What happened to the stock after our additional investment can be described as “leapfrogging”: in just two weeks, its price rose 140%. Given that our investment has performed so well so fast and is now less misunderstood by the market, the risk-return profile became less favorable, so we already scaled the position back.

In January we witnessed a market-wide sell-off in Vietnam, which happened after nearly six months of consistent growth. The coincidence of several factors – market’s fears that the rally is overdone, uncertainty regarding the US trade policy as it pertains to China and consequentially to Vietnam, rumors that retail investors are over-stretched on their levered equity positions, and first-in-two-months locally transmitted Covid-19 cases – led to a short-lived panic. We were not concerned: our Vietnamese holdings are still cheap, high-quality, and growing strongly. For instance, our 14x PE IT distributor grew earnings over 60% in Q4, while the 10x P/E financial services firm grew theirs over 800%. Now the valuations have only gotten more attractive for further position increases.

Fondfakta

Typ Aktiefond som placerar på tillväxtmarknaderna (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 08.10.2013
Jämförelseindex Inget officiellt jämförelseindex
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad