Evli Finland Mix

Blandfond som placerar i finländska aktier och ränteinstrument emitterade inom euroområdet

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
3,645 1,43 14,02 7,21 7,53 7,56
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
10,279 1,43 14,02 7,21 7,53 7,56

Risk

4/7

Morningstar

5/5

Rekommenderad placeringstid

över 4 år

Avgift

1,83 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som eftersträvar heltäckande kapitalförvaltning och som vill placera i både aktier och ränteinstrument men överlåta åt experter att avgöra vilken sammansättning som är den optimala för stunden
  • den som vill kombinera tryggheten i ränteplaceringar med de möjligheter till god avkastning som aktier kan erbjuda
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Finland Mix är en blandfond som huvudsakligen investerar i finländska aktier samt ränteinstrument emitterade inom euroområdet. Vid de tillfällen då utsikterna på aktiemarknaden är goda ligger fondens tyngdpunkt på aktierelaterade investeringar, och då utsikterna försämras ökar den relativa andelen ränteinstrument. Beroende på marknadsläget varierar andelen aktierelaterade investeringar mellan 20 och 60 procent; neutralläget är 40 procent. Ränteplaceringarnas genomsnittliga löptid är högst 10 år.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Vi bedömer bolagsvis behovet att delta i bolagsstämman. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

 

Portföljen sköts av

Janne Kujala

Janne Kujala

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som under en period på över tre år överstiger jämförelseindexets värdeökning.

Fondfakta

Typ Finländsk blandfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 01.11.1995
Jämförelseindex

OMX Helsinki Cap Avkastning 40 %, Citigroup Finland GBI All Maturities EUR 40 %, 3 mån. Euribor 20 %

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A- serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad