Evli GEM

Aktiefond som placerar i tillväxtländer

Värde
18.08.2022
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
130,780 -11,43 -13,14 7,04 4,60 8,14
Värde
18.08.2022
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
167,190 -11,43 -13,14 7,04 4,60 8,14
Värde
18.08.2022
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
94,912 - - - - -5,09
Värde
18.08.2022
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
114,367 -21,01 -25,08 3,72 1,47 2,47

Risk

6/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

över 9 år

Avgift

1,80 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill ta del av en aktivt förvaltad portfölj med aktier i tillväxtländerna
  • den som vill dra nytta av aktiernas avkastningspotential på lång sikt på tillväxtmarknaderna
  • den som accepterar större kurssvängningar på kort sikt
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli GEM är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel på aktiemarknaderna i tillväxtländerna. Placeringsfondens geografiska fokusområde omfattar i regel tillväxtländer i Asien, Afrika, Europa, Latinamerika samt Mellanöstern.

Fonden har en aktiv placeringsstrategi som utgår från bolagsval. Fonden har inga begränsningar beträffande bransch eller land inom sitt geografiska placeringsområde och den kan exempelvis placera i aktier i länder vars aktiemarknad och ekonomiska utveckling befinner sig på ett tidigt utvecklingsstadium. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga.

Företagsansvar och beaktande av hållbarhetsfaktorer

SFDR klass*: artikel 8, light green

Som en del av sin placeringsverksamhet uppmuntrar fonden hållbarhetsfaktorer genom att integrera ansvarsfaktorer i placeringsanalysen, genom att utöva inflytande på bolagen eller utesluta dem. Våra placeringsbeslut beaktar ESG-faktorerna dels genom att vi bedömer den ekonomiska inverkan på bolaget och genom att vi därtill bedömer icke mätbara faktorer i anslutning till god ägarstyrningssed samt FN:s Global Compact-principer. Fonden placeringsstrategi baserar sig på aktieval och har fokus på det enskilda bolagets väsentliga ESG-risker. Ifall ett bolag, enligt analysprocessens definition, har ett väsentligt ESG-problem som inte har lösts, utesluts bolaget som placeringsobjekt. Fondens portföljförvaltare gör analysen på basis av MSCI:s ESG-databas och -forskning, med stöd från Evlis team för ansvarsfull placering. Fondens tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Bolagen som är fondens placeringsobjekt följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport. Fondens jämförelseindex är ett marknadsmässigt index som inte beaktar hållbarhetsrisker eller hållbarhetsfaktorer. Fondens jämförelseindex anges i det fondspecifika faktabladet.

*Jämlikt upplysningsförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) är Evlis fonder indelade i tre klasser med avseende på hållbarhetsfaktorerna. Mainstream-fonderna beaktar inte hållbarhetsfaktorer, light green-fonderna beaktar hållbarhetsfaktorer parallellt med andra faktorer och dark green-fonderna inriktar sig på hållbara investeringar.
 

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

 

Portföljen sköts av

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Wilhelm Bruun

Wilhelm Bruun

Marjaana Haataja

Marjaana Haataja

Kati Viljakainen

Kati Viljakainen

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Fondens avkastningsförväntningar och risknivå är höga och därför rekommenderar vi fonden för erfarna investerare som placerar på längre sikt. Fondens medel placeras i sin helhet på aktiemarknaderna i tillväxtländer och därför kan fondens värde på kort sikt variera kraftigt som en följd av målmarknadens allmänna utveckling och fluktuerande valutakurser. Fondens placeringar utanför euroområdet är förknippade med valutakursrisk.

Månadsrapport

31.07.2022

The Fund’s return was 0.38% in July, while the return of the benchmark index was 2.55%. The Fund’s annualized return since 25.1.2016 (when the Fund was launched) was 7.65%, while the benchmark’s annualized return was 8.69%.

By sector, stock selection in consumer discretionary, consumer staples, and communication services improved the return differential. Sector weights, such as an underweight in financials, caused some harm. Geographically, an underweight in China helped relative performance the most, while stock selection in Taiwan and the currency effect of the China underweight weakened it the most. By stock, the most positive attribution effects came from Tencent not being in the portfolio and from our investments in Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals and Intops. The most negative attribution effects came from the fact that Taiwan Semiconductor and Samsung Electronics were not in the portfolio and from our investment in A-Living Smart City Services. In July, there were corporate actions in the portfolio whose negative effect will cancel out on final completion.

Fondfakta

Typ Aktiefond, som placerar globalt i aktier på tillväxtmarknaderna (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 25.01.2016
Jämförelseindex

MSCI Emerging Markets TR Net (USD)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad