Evli Europa

Aktiefond som placerar i europeiska bolag

Värde
13.04.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
69,920 15,24 55,66 8,55 7,72 2,52
Värde
13.04.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
166,953 15,24 55,66 8,55 7,72 2,52
Värde
13.04.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
146,587 15,44 56,61 9,21 - 9,06

Risk

6/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill dra fördel av den europeiska aktiemarknadens avkastningspotential
  • den som vill sprida de geografiska och branschspecifika riskerna inom Europa
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Europa är en aktiefond, vars huvudsakliga investeringsobjekt är europeiska aktier. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga. Fonden är inte bunden till något index, någon bransch eller något enskilt land.

Företagsansvar och beaktande av hållbarhetsfaktorer

SFDR klass*: light green

Som en del av sin placeringsverksamhet uppmuntrar fonden hållbarhetsfaktorer genom att integrera ansvarsfaktorer i placeringsanalysen, genom att utöva inflytande på bolagen eller utesluta dem. Våra placeringsbeslut beaktar ESG-faktorerna dels genom att vi bedömer den ekonomiska inverkan på bolaget och genom att vi därtill bedömer icke mätbara faktorer i anslutning till god ägarstyrningssed samt FN:s Global Compact-principer. Fonden placeringsstrategi baserar sig på aktieval och har fokus på det enskilda bolagets väsentliga ESG-risker. Ifall ett bolag, enligt analysprocessens definition, har ett väsentligt ESG-problem som inte har lösts, utesluts bolaget som placeringsobjekt. Fondens portföljförvaltare gör analysen på basis av MSCI:s ESG-databas och -forskning, med stöd från Evlis team för ansvarsfull placering. Fondens tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Bolagen som är fondens placeringsobjekt följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport. Fondens jämförelseindex är ett marknadsmässigt index som inte beaktar hållbarhetsrisker eller hållbarhetsfaktorer. Fondens jämförelseindex anges i det fondspecifika faktabladet.

*Jämlikt upplysningsförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) är Evlis fonder indelade i tre klasser med avseende på hållbarhetsfaktorerna. Mainstream-fonderna beaktar inte hållbarhetsfaktorer, light green-fonderna beaktar hållbarhetsfaktorer parallellt med andra faktorer och dark green-fonderna inriktar sig på hållbara investeringar.
 

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt. Fondens placeringar är förknippade med en valutakursrisk.

Månadsrapport

28.02.2021

The Fund’s return was 5.6% in February, while the return of the benchmark index was 2.5%. The Fund’s return since 31.3.2010 (when present management took over) was 10.0% p.a., while the benchmark return was 6.5% p.a.

By sector, stock selection improved the return differential in the aggregate, e.g. in information technology, consumer staples, and industrials. Sector weights also had a positive net effect on the relative return. The most beneficial of them were underweights in health care and consumer staples and a lack of investments in utilities, while an underweight in financials harmed the Fund the most. Geographically, selection in the UK and Germany improved the return differential the most. By stock, the top attributors were Aggreko, Dialog Semiconductor, and Publicis, while the most negative attribution effects came from our investments in Uponor and Legrand and from the fact that HSBC was not in the portfolio.

We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe. 

Fondfakta

Typ Europeisk aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 31.08.2000
Jämförelseindex

MSCI Europe TR Net (EUR)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad