Evli Nordic 2025 Target Maturity

Tidsbunden fond som investerar i nordiska företagslån

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
99,923 - - - - -0,08
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
99,923 - - - - -0,08
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
99,932 - - - - -0,07
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
99,932 - - - - -0,07
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
99,942 - - - - -0,06
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
99,942 - - - - -0,06
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1000,530 - - - - 0,05
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1000,530 - - - - 0,05

Risk

3/7

Morningstar

0/5

Rekommenderad placeringstid

Fram till 31.12.2025, då fondens tidsbundna placeringsstrategi upphör.

Avgift

0,75 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill dra nytta av den nordiska företagslånemarknadens konkurrenskraftiga avkastningsutveckling
  • den som föredrar den nordiska placeringsmiljöns politiska och ekonomiska stabilitet
  • den som vill dra nytta av Evlis sakkunskap beträffande nordiska företagslån
  • den som vill dra nytta av fondens ”köp och behåll”-strategi som är ett enkelt och effektivt sätt att placera
  • den som uppskattar fondens aktiva hållning till ansvarsfull placering
  • den som är beredd att binda sig vid fonden fram till 31.12.2025, då fondens tidsbundna placeringsstrategi upphör
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 €

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Nordic 2025 Target Maturity är en långräntefond som placerar sina medel i företagslån emitterade av nordiska företag, finansinstitut och andra samfund. Fonden placerar i investment grade- och high yield-lån med kreditbetyg samt i företagslån utan kreditbetyg. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens placeringsmålsättningar.

Fonden har en tidsbunden placeringsstrategi som upphör senast den 31.12.2025. Fondens placeringar är i regel passiva innehav.

Hållbarhet 

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden strävar efter att välja bolag med högre ESG-betyg, dvs. använder en positiv urvalsstrategi. Fonden utesluter av Evli allmänt uteslutna bolag och därtill tillverkare av alkohol och vapen, spelbolag samt bolag som utvinner och förädlar fossila bränslen. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Jani Kurppa

Jani Kurppa

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Målsättning och risker

Fonden eftersträvar på lång sikt en årlig avkastning på cirka tre procent. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. Avkastningsförväntningarna och risken är högre än avkastningsförväntningarna och risken som hänför sig till en fond som endast placerar i statsobligationer.

Fonden förutsätter inte att placeringsobjekten har kreditbetyg och därför är en medelhög eller hög kreditrisk förknippad med fondens placeringsobjekt. Den enskilda emittentens kreditrisk reduceras genom spridning på ett flertal emittenter.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten.

Då kreditrisken växer, sjunker värdet på ränteinstrumenten i portföljen och tvärtom. I synnerhet obligationer med ett lägre kreditbetyg, s.k. High Yield-obligationer, är förknippade med en betydande kreditrisk.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En sänkning av räntenivån ökar fondens värde och en höjning av räntenivån sänker fondens värde. Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga återstående löptid (duration). Ränterisken uttrycker placeringsobjektens värdes känslighet i relation till en förändring i räntenivån. Långräntefondernas känslighet i relation till en förändring i räntenivån är klart större än korträntefondernas. Fondens värde kan öka eller minska betydligt vid större förändringar i räntenivån.

Månadsrapport

Den första månadsrapporten publiceras i mars. 

Fondfakta

Typ Nordisk företagsobligationsfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 02.02.2021
Jämförelseindex

Inget officiellt jämförelseindex

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 €