Evli Statsobligation

Lång räntefond som investerar i statsobligationer med högsta kreditbetyg

Värde
04.12.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
15,846 4,05 -0,67 -5,73 -1,62 3,83
Värde
04.12.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
44,370 4,05 -0,67 -5,73 -1,62 3,83
Värde
04.12.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
28,677 4,39 -0,32 -5,40 -1,27 2,17
Värde
04.12.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
46,890 4,39 -0,32 -5,40 -1,27 2,17

Risk

2/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

minst 3 år

Avgift

0,65 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera direkt på partimarknaden för statsobligationer, vilken erbjuder en högre avkastning än marknaden för privatobligationer
  • den som vill ha en jämnare avkastning än den som aktieplaceringar erbjuder
  • den som vill placera i en väldiversifierad obligationsportfölj
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Statsobligation är en lång räntefond som investerar i långfristiga ränteinstrument med högsta kreditbetyg, emitterade eller garanterade av stater inom euroområdet. Fonden har som mål att slå jämförelseindex genom en aktiv räntebedömning och genom att dra fördel av kreditriskmarginalens utveckling för euroländernas statsobligationer.

 

Portföljen sköts av

Juhana Heikkila

Juhana Heikkilä

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som under en period på över två år överstiger jämförelseindexets värdeökning.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden placerar i obligationer som emitteras eller garanteras av stater i euroområdet och följaktligen bedöms risken för kreditförlust vara ringa.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En sänkning av räntenivån ökar fondens värde och en höjning av räntenivån sänker fondens värde. Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga åter-stående löptid (duration). Ränterisken uttrycker placeringsobjektens värdes känslighet i relation till en förändring i räntenivån. Långräntefondernas känslighet i relation till en förändring i räntenivån är klart större än korträntefondernas. Fondens värde kan öka eller minska betydligt vid större förändringar i räntenivån.

Fondfakta

Typ Långräntefond som placerar inom euroområdet (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 16.12.1994
Jämförelseindex

ICE BofAML Euro Government Index (EG00) från och med 14.2.2020

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Företagsansvar och beaktande av hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrelaterade upplysningar som förutsätts enligt artikel 6 i EU:s SFDR-förordning 2019/2088 (hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn).

Hållbarhetsrisker beaktas inte i placeringsbesluten

Fonderna tar inte hänsyn till hållbarhetsrisker eller andra hållbarhetsrelaterade faktorer i placeringsprocessen. Fondernas placeringsverksamhet omfattar instrument för vilka omfattande data om hållbarhetsfaktorer och -risker inte är tillgängligt. Ifall väsentliga hållbarhetsrisker realiseras, kan detta påverka placeringsobjektens ekonomiska framgång och därigenom fondens avkastning.

EU:s Taxonomi, hållbarhetsupplysningar

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning.

Sidan ger allmän produktinformation som klassas som marknadsföring. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning. Placeringens värde kan öka eller minska och placeraren kan helt eller delvis förlora sitt placerade kapital. Sidans innehåll ska inte betraktas som placeringsrådgivning och det ska inte utgöra grunden till placeringsbeslut. Innan investeringsbeslutet tas, bör placeraren studera dokumenten som enligt lag ska ges om fonden, exempelvis stadgarna, faktabladet och fondprospektet. Dokumenten som enligt lag skall ges om fonderna och ytterligare information om fonderna finns på de produktspecifika webbsidorna samt på www.evli.com/sv/produkter-tjanster/fonder/publikationer.