Evli Short Corporate Bond

Räntefond som investerar i företagslån med korta löptider

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
15,760 0,49 0,70 1,03 1,52 2,21
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
29,987 0,49 0,70 1,03 1,52 2,50
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
105,572 0,52 0,90 1,23 - 1,33
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1179,130 0,55 0,70 1,11 1,54 2,00

Risk

3/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 2 år

Avgift

0,55 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som eftersträvar en stabil, konkurrenskraftig avkastning
  • den som vill ha en högre avkastning än den som traditionella penningmarknadsfonder och bankkonton kan erbjuda
  • den som vill placera i räntor via en fond, och som eftersträvar aktiv och väldiversifierad kapitalförvaltning
  • den som vill undvika hög kreditrisk
  • den som inte vill binda kapitalet för en bestämd tid
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 €

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Short Corporate Bond är en företagslånefond, som placerar sina medel i masskuldebrev med kort och medellång återstående löptid emitterade i euro, i regel av europeiska företag eller banker, samt i andra räntebärande instrument. Fonden placerar både i lån med det högre kreditbetyget (Investment Grade) och i lån med det lägre kreditbetyget (High Yield). Investeringar i annan valuta än euro skyddas i regel mot valutarisk.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Målsättning och risker

Fondens placeringsverksamhet eftersträvar att under en 12-månadersperiod i alla marknadslägen nå en bättre avkastning än jämförelseindexet.

Fondens diversifieringsgrad är hög och riskerna begränsade. Ett särdrag för fonden är att den höga riskkorrigerade avkastningen skapas genom bred diversifiering på sinsemellan oberoende ränteinstrument samt genom aktiv allokering mellan olika räntemarknader och typer av instrument.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten. Fondens placeringar i obligationer med rörlig ränta är utsatta för ändringar i riskpremien och fondens värde kan gå upp eller ner som en följd av dylika rörelser.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En korträntefond löper en ringa ränterisk och därför är ränteriskens inverkan på fondens värdeutveckling ringa.

Månadsrapport

31.01.2021

The new year started strongly, continuing the strong tightening phase in short corporate bonds. Early January typically has dull primary market activity, resulting in increased secondary market demand – and this year was no exception. While the first half of the month was strong, the latter part offered a few clearly soft sessions driven by slower than expected vaccination rates and production hiccups in global covid-19 vaccination production.

The fund had a total return of 0.29% in January. The best performing sectors were Retail and Financial Services, while Services was the only sector posting a negative return for January due to vaccination rate disappointments. The primary market offered a number of new issues and we participated selectively, adding e.g. BMW 2025, Grand City Properties 2028, Adler Group 2026 and INEOS Quattro 2026 bonds into the portfolio.

Markets are still strongly driven by central bank stimulus, negative rates and strongly recovering economies. The portfolio companies that have so far reported their 2020 results have broadly by far exceeded expectations and many companies have reported strongest ever Q4 results. We expect spread compression to continue thanks to strong technical support and improving fundamentals leading to very attractive total return potential left in the short corporate bond market.

Fondfakta

Typ Företagslånefond med kort maturitet (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 17.05.2004
Nuvarande strategi fr.o.m. 01.06.2012
Jämförelseindex 3 mån. Euribor
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 1,75 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 €