Evli Short Corporate Bond

Räntefond som investerar i företagslån med korta löptider

Värde
26.11.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
15,629 0,16 0,44 0,70 1,29 2,20
Värde
26.11.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
29,737 0,16 0,44 0,70 1,29 2,49
Värde
26.11.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
104,641 0,34 0,64 0,91 - 1,18
Värde
26.11.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1168,383 0,20 0,41 0,76 1,29 1,95

Risk

3/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 2 år

Avgift

0,55 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som eftersträvar en stabil, konkurrenskraftig avkastning
  • den som vill ha en högre avkastning än den som traditionella penningmarknadsfonder och bankkonton kan erbjuda
  • den som vill placera i räntor via en fond, och som eftersträvar aktiv och väldiversifierad kapitalförvaltning
  • den som vill undvika hög kreditrisk
  • den som inte vill binda kapitalet för en bestämd tid
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 €

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Short Corporate Bond är en företagslånefond, som placerar sina medel i masskuldebrev med kort och medellång återstående löptid emitterade i euro, i regel av europeiska företag eller banker, samt i andra räntebärande instrument. Fonden placerar både i lån med det högre kreditbetyget (Investment Grade) och i lån med det lägre kreditbetyget (High Yield). Investeringar i annan valuta än euro skyddas i regel mot valutarisk.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Målsättning och risker

Fondens placeringsverksamhet eftersträvar att under en 12-månadersperiod i alla marknadslägen nå en bättre avkastning än jämförelseindexet.

Fondens diversifieringsgrad är hög och riskerna begränsade. Ett särdrag för fonden är att den höga riskkorrigerade avkastningen skapas genom bred diversifiering på sinsemellan oberoende ränteinstrument samt genom aktiv allokering mellan olika räntemarknader och typer av instrument.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten. Fondens placeringar i obligationer med rörlig ränta är utsatta för ändringar i riskpremien och fondens värde kan gå upp eller ner som en följd av dylika rörelser.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En korträntefond löper en ringa ränterisk och därför är ränteriskens inverkan på fondens värdeutveckling ringa.

Månadsrapport

31.10.2020

October started with a positive tone in the markets, but towards the middle of the month, equity markets started to wobble as a result of an intensifying second wave of Covid-19 in Europe. The credit market resisted the softness in equities surprisingly well in the beginning until the shield started to crack – especially in high yield – in late October. Short corporate bonds held up relatively well and there wasn’t really any selling pressure in short end paper.

The fund posted a 0.27% total return for the month. The best performing sectors were Retail, Automotive and Real Estate, while the second wave depressed the Transportation and Service sectors. The primary market was active during the first half of the month and we participated selectively in attractively priced new issues, adding Tornator 2026, Adevinta 2025 and Garfunkelux 2025 bonds.

Despite the forceful impact of the Covid-19 second wave in Europe, issuers are generally in strong shape. The Q3 reporting season that started in October has so far been surprisingly good and many companies have demonstrated their ability to defend their balance sheet in a grim economic environment. ECB purchasing programs keep markets overly liquid and, hence periodic softness in the corporate bond market should remain short-lived, while strong technical support outweighs the uncertainty caused by the pandemic and the US presidential election.

At the end of month, the fund's YTM was 2.05% and modified duration 2.24.

Fondfakta

Typ Företagslånefond med kort maturitet (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 17.05.2004
Jämförelseindex 3 mån. Euribor
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 1,75 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 €