Evli Leveraged Loan

Räntefond som placerar på den nordiska leveraged loan-marknaden

Värde
30.11.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
100,307 6,99 7,33 - - 2,89
Värde
30.11.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
106,624 6,99 7,33 - - 2,89
Värde
30.11.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
107,709 7,43 7,82 - - 3,36
Värde
30.11.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1076,426 7,36 7,75 - - 3,33
Värde
30.11.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1116,970 7,77 8,26 - - 8,11

Risk

4/7

Morningstar

0/5

Rekommenderad placeringstid

minst 4 år

Avgift

0,95 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera i nordiska ränteinstrument, i en ränteportfölj med effektiv spridning
  • den som vill placera i garanterade företagslån med rörlig ränta, beviljade av nordiska banker
  • den som letar efter en ränteplacering med god avkastningspotential också när räntorna visar en stigande trend
  • den som vill utnyttja Evlis starka expertis på den nordiska ränte- och företagslånemarknaden.

Kontakta Investerarservice

Minst 10 000 €

Placeringsinriktning

Specialplaceringsfonden Evli Leveraged Loan är en företagslånefond som placerar i regel sina medel i syndikerade leverage-lån emitterade av nordiska och europeiska företag. Ett bolags leveragelån innebär ett företagslån där låntagaren är ett företag med kreditbetyget BB+ eller lägre (kreditklassificeringen sub-investment grade) och där låntagaren använder lånekapitalet för finansiering av exempelvis företagsförvärv, tillväxtinvesteringar, infrastruktur eller fastigheter, möjligtvis utnyttjande av hävstång för att öka effekten av företagets kapitalstruktur. Därtill investeras fondens medel i masskuldebrev och andra skuldkapitalinstrument.

Placeringarna har ingen bestämd medelnivå för kravet på kreditbetyg och fonden kan även placera i företagslån och masskuldebrev utan kreditklassificering. Fondens placeringsobjekt är inte nödvändigtvis föremål för handel på börsmarknaden eller någon annan reglerad marknad.

Fondens avgifter

Teckningsavgift: 0 %

Förvaltningsavgift: 0,95 % per år

Inlösningsavgift (betalas till Fonden beroende på ägotid):
- Fondens ägotid ≥12 månader, 0 %
- Fondens ägotid <12 månader, 2 %

Fondandelar kan i regel tecknas varje kvartal på den sista bankdagen i Finland och lösas in två gånger per år på Fondens egentliga inlösningsdagar.

Ta kontakt Investerarservice när du vill teckna andelar i fonden.

 

Portföljen sköts av

Jussi Hyyppä

Jussi Hyyppä

Mikael Lundstrom

Mikael Lundström

Målsättning och risker

Fondens placeringsverksamhet har som mål att ge placeraren ett förutsägbart och jämnt kassaflöde i form av ränteintäkter och, där det är ändamålsenligt, ökat värde på placeringsobjekten.

Fondens avkastningsmål på lång sikt är i medeltal 3 månaders euribor plus 4-5 % årligen.

Fondens avkastningsförväntningar och risken är i regel högre än avkastningsförväntningarna och risken i en fond som endast placerar i statsobligationer.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan flera olika emittenter för att reducera kreditrisken som uppstår med endast en emittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer som är förknippade med emittenten. Då kreditrisken växer, sjunker värdet på ränteinstrumenten i portföljen och tvärtom. I synnerhet obligationer med sämre kreditbetyg, s.k. High Yield-obligationer, är förknippade med en betydande kreditrisk.

Fondens värde påverkas av ränterisken

Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga återstående löptid (duration). Ränterisken uttrycker fondens värdes känslighet i relation till en förändring i räntenivån.

Fondplaceringarnas ränterisk begränsas genom att fonden huvudsakligen placerar i instrument med rörlig ränta, vars ränterisk är låg.

Månadsrapport

30.09.2023

Market sentiment remained strong in September but primary market activity in the Nordic leveraged loan and high yield bond markets was very muted and new issue volumes were low.

The fund’s deployment percentage remained unchanged and lower than targeted due to new subscriptions into the fund at the end of June and September, and because of very limited primary and secondary market activity during the past couple of months. The fund increased its existing exposure in one high yield bond instrument in September (property maintenance, Finland). Value development of the fund continued a positive trend (B-series year-to-date return of +6.16%) and the credit quality of the investment portfolio remained strong. A continuing trend of higher short-term rates since summer 2022 has substantially increased effective yields of the fund’s investments (due to the floating-rate nature of 100% of the investments) but we expect interest rates to stabilize at current levels for the time being and rate hikes to remain modest going forward.

The outlook of the fund’s investment activity is expected to remain positive due to signs of re-opening primary markets, expectations for short-term rates to remain at current levels for the time being, re-pricing of risk in primary markets and attractive investment opportunities in secondary markets.

Fondfakta

Typ Nordisk företagslånefond (AIF)
Placeringsverksamheten inleddes 31.08.2021
Jämförelseindex

Fonden har inget jämförelseindex.

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Företagsansvar och beaktande av hållbarhetsfaktorer

Information om finansproduktens hållbarhet i enlighet med EU:s SFDR-förordning 2019/2088  (hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn). Detta är en finansiell produkt enligt artikel 8 i förordningen.

Datum för publicering: 01.03.2023
LEI-kod: 743700PPUYNVX34MFA28

a) Sammandrag

Denna finansiella produkt främjar miljöfaktorer eller sociala faktorer men har inte som mål att göra hållbara placeringar.

Miljörelaterade och sociala faktorer främjas genom att tillämpa Evlis principer för ansvarsfull placering, klimatprinciper och klimatmål samt genom att vi förutsätter att bolagen som är placeringsobjekt tillämpar en god styrningssed. I enlighet med Evlis principer för ansvarsfullhet och klimatprinciper utesluter fonden skadliga branscher. Vi kontrollerar regelbundet bolagen som är placeringsobjekt avseende överträdelse av normerna i vissa internationella avtal och riktlinjer.

Fonden bidrar till begränsningen av klimatförändringen genom att tillämpa Evlis klimatmål: fondens kolavtryck och utsläppsindikatorer mäts och följs upp och, i syfte att följa upp hur Evlis allmänna miljömålsättning uppnås, tas en scenarioanalys regelbundet fram för fonden. Evli eftersträvar kolneutralitet senast år 2050 och har som etappmål att utsläppen som placeringarna orsakar reduceras med minst 50 % senast år 2030, förutsatt att investeringsklimatet tillåter det. Jämförelseåret är 2019. Den enskilda fondens andel av reduceringsmålet för placeringarnas utsläpp kan variera fonderna emellan.

Placeringsobjekten följs regelbundet upp och vi engagerar oss genom att påverka bolagens affärspraxis. Vi engagerar oss både enskilt och tillsammans med övriga placerare Engagemangets bärande teman är begränsandet av klimatförändringen, tillämpandet av mänskliga rättigheter, motverkandet av korruption, beaktandet av klimatfaktorer, faktorer relaterade till god styrningssed samt rapporteringen av ansvarsfaktorer. Evlis principer för ansvarsfull placering och ägarstyrningens principer fastställer normerna för Evlis aktieägarengagemang och förfaringssättet vid fall av normöverträdelse.

Bolagen som är placeringsobjekt analyseras av fonden avseende miljö- och sociala faktorer samt bolagsstyrning, dvs. ESG-faktorerna, före placeringsbeslutet tas och därefter regelbundet under placeringsperioden. ESG-faktorerna är integrerade i analysen och valet av fondens placeringsobjekt. Vid uppföljningen av ESG-faktorerna används en intern ESG-databas som Evli har byggt upp på basis av data från externa dataleverantörer.

Vi följer upp de finansiella produkternas klimatrelaterade och sociala egenskaper och avger en årlig rapport över hållbarhetsindikatorerna, som är objektbolagens respektive kolintensitetstrend och engagemanget med utsläppsminskningsmålet samt antalet objektbolag som inte har allvarliga normöverträdelser.

Vi följer upp hållbarhetsindikatorerna med hjälp av Evlis interna ESG-databas. Informationen utgörs av externa dataleverantörers data som inte har granskats av en tredje part. Hållbarhetsindikatorernas data rapporteras med uppgifter om informationens omfattning. Alla fondens aktiva placeringar främjar miljörelaterade och sociala faktorer genom att vi tillämpar Evlis principer för ansvarsfull placering och klimatprinciperna och informationens omfattning påverkar inte tillämpandet av förutnämnda principer.

Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

b) Inget hållbart placeringsmål

Denna finansiella produkt främjar miljöfaktorer eller sociala faktorer men har inte som mål att göra hållbara placeringar.

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade och sociala faktorer genom att tillämpa Evlis principer för ansvarsfull placering, klimatprinciper och klimatmål samt förutsätter att bolagen som är placeringsobjekt tillämpar en god styrningssed. I enlighet med Evlis principer för ansvarsfullhet och klimatprinciper utesluter fonden skadliga branscher. Därtill kontrollerar vi regelbundet objektbolagen avseende normöverträdelser.

Fonden bidrar till begränsningen av klimatförändringen genom att tillämpa Evlis klimatmål: fondens kolavtryck och utsläppsindikatorer mäts och följs upp och, i syfte att följa upp hur Evlis allmänna miljömålsättning uppnås, tas en scenarioanalys regelbundet fram för fonden. Evli eftersträvar kolneutralitet senast år 2050 och har som etappmål att utsläppen som placeringarna orsakar reduceras med minst 50 % senast år 2030, förutsatt att investeringsklimatet tillåter det. Jämförelseåret är 2019. Den enskilda fondens andel av reduceringsmålet för placeringarnas utsläpp kan variera fonderna emellan.

Placeringsobjekten följs regelbundet upp och vi engagerar oss genom att påverka bolagens affärspraxis. Vi engagerar oss både enskilt och tillsammans med övriga placerare Engagemangets bärande teman är begränsandet av klimatförändringen, tillämpandet av mänskliga rättigheter, motverkandet av korruption, beaktandet av klimatfaktorer, faktorer relaterade till god styrningssed samt rapporteringen av ansvarsfaktorer.

d) Placeringsstrategi

Bolagen som är placeringsobjekt analyseras av fonden avseende miljö- och sociala faktorer samt bolagsstyrning, dvs. ESG-faktorerna, före placeringsbeslutet tas och därefter regelbundet under placeringsperioden. ESG-faktorerna är integrerade i analysen och valet av fondens placeringsobjekt. Vid uppföljningen av ESG-faktorerna används en intern ESG-databas som Evli har byggt upp på basis av data från externa dataleverantörer.

Uppnåendet av miljömålen utvärderas på basis av data från externa dataleverantörer som återger fondens kolavtryck och kolintensitet, koldioxidsnålhetsgrad, en scenarioanalys som återger avancemanget mot temperaturmålet 1,5 grader samt det till fonden knutna temperaturmålet.

Bedömningen av styrningssedens kvalitet är en central del av bedömningen av placeringsobjekt. Med god styrningssed avses i synnerhet sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, personalbonussystem och efterlevnad av skatteregler.

Evlis principer för ägarstyrning förutsätter att bolagen som Evlis fonder placerar i tillämpar god bolagsstyrning, exempelvis genom att följa Värdepappersmarknadsföreningens kod för bolagsstyrning eller motsvarande utländska styrningsmodell, som ofta skapar ett partiellt ramverk för bolagets ersättningsmodeller. Därtill analyserar Evlis team för ansvarsfull placering fondens placeringar med tre månaders mellanrum för att upptäcka eventuella normöverträdelser (FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag). OECD:s riktlinjer för multinationella företag omfattar även tvister i anslutning till beskattningen. Betydande tvister i anslutning till beskattningen kan därigenom vara en orsak att utesluta placeringsobjektet.

e) Placeringarnas andel

Den finansiella produktens alla aktiva placeringar främjar miljörelaterade och sociala faktorer.

f) Uppföljningen av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi följer upp de finansiella produkternas klimatrelaterade och sociala egenskaper och avger en årlig rapport över hållbarhetsindikatorerna, som är objektbolagens respektive kolintensitetstrend och engagemanget med utsläppsminskningsmålet samt antalet objektbolag som inte har allvarliga normöverträdelser. Vid uppföljningen av hållbarhetsfaktorerna används en intern ESG-databas som Evli har byggt upp. Därtill analyserar teamet för ansvarsfull placering fondens placeringar enligt en fastställd process för att upptäcka eventuella normöverträdelser.

g) Tillvägagångssätt i anslutning till miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi följer upp den finansiella produktens klimatrelaterade och sociala egenskaper och avger en rapport med ovannämnda hållbarhetsindikatorer.

h) Informationskällor och behandlingen av data

Evli har på basis av information från externa dataleverantörer byggt upp en intern databas som används vid uppföljningen och rapporteringen av hållbarhetsindikatorer och placeringsbeslutens skadliga inverkan i anslutning till de främjade klimatrelaterade och sociala egenskaperna. De externa dataleverantörernas information har inte granskats av en tredje part. Rapporterna anger informationens omfattning.

i) Begränsningar som gäller tillvägagångssätt och information

Utfallet av främjandet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna rapporteras årligen utgående från de förutnämnda hållbarhetsindikatorerna, varvid rapporten också anger omfattningen av den information som objektbolagen uppgett. Alla fondens aktiva placeringar främjar miljörelaterade och sociala faktorer genom att vi tillämpar Evlis principer för ansvarsfull placering och klimatprinciperna. Informationens omfattning påverkar inte tillämpandet av förutnämnda principer.

j) Due diligence-kontroll

Bolagen som är placeringsobjekt analyseras av fonden avseende miljö- och sociala faktorer samt bolagsstyrning, dvs. ESG-faktorerna, före placeringsbeslutet tas och därefter regelbundet under placeringsperioden. ESG-faktorerna är integrerade i analysen och valet av fondens placeringsobjekt. Vid uppföljningen av ESG-faktorerna används en intern ESG-databas som Evli har byggt upp på basis av data från externa dataleverantörer. Evli följer regelbundet upp sina aktiva placeringar och strävar efter att påverka objektbolagens affärspraxis. Ifall ett bolag bryter mot FN:s Global Compact principer, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller Evlis klimatprinciper, kommer Evli antingen att försöka påverka bolagets affärspraxis eller utesluta det som placeringsobjekt. Metoderna grundar sig på externa dataleverantörers information som inte har granskats av en tredje part.

k) Policyer för aktieägarengagemang

Den finansiella produkten kan medföra aktieägarengagemang för att främja miljörelaterade och sociala faktorer. Evlis principer för ansvarsfull placering och ägarstyrningens principer fastställer normerna för Evlis aktieägarengagemang och förfaringssättet vid fall av normöverträdelse.

l) Valt referensvärde

Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

Filer som ska laddas

Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning.

Sidan ger allmän produktinformation som klassas som marknadsföring. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning. Placeringens värde kan öka eller minska och placeraren kan helt eller delvis förlora sitt placerade kapital. Sidans innehåll ska inte betraktas som placeringsrådgivning och det ska inte utgöra grunden till placeringsbeslut. Innan investeringsbeslutet tas, bör placeraren studera dokumenten som enligt lag ska ges om fonden, exempelvis stadgarna, faktabladet och fondprospektet. Dokumenten som enligt lag skall ges om fonderna och ytterligare information om fonderna finns på de produktspecifika webbsidorna samt på www.evli.com/sv/produkter-tjanster/fonder/publikationer.