Evli Likviditet

Kort räntefond som placerar i nordiska ränteinstrument emitterade i euro

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
18,097 0,31 0,47 0,41 0,48 0,94
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
25,390 0,31 0,47 0,41 0,48 2,32
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
101,674 0,33 0,63 0,56 - 0,54
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1060,683 0,36 0,30 0,52 0,46 0,76

Risk

2/7

Morningstar

5/5

Rekommenderad placeringstid

över 6 månader

Avgift

0,30 % p.a.

För vem passar fonden?

  • för den som vill ha en stabil avkastning och en jämn värdeutveckling
  • för den som behöver ett placeringsalternativ, exempelvis vid ett osäkert marknadsläge
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 €

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Likviditet är en kort räntefond som i första hand placerar i nordiska ränteinstrument emitterade i euro och andra räntebärande placeringsobjekt. Placeringsbesluten baserar sig på en aktiv uppföljning och analys av räntemarknaden samt den inhemska och internationella ekonomiska utvecklingen. Analysen utgör grunden till räntebedömningen som vid var tid styr viktningen i placeringar med optimal löptid och ränterisk.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Juhana Heikkila

Juhana Heikkilä

Målsättning och risker

Fondens placeringsverksamhet strävar efter en avkastning som överstiger jämförelseindexets värdeökning.

Alla placeringar görs utan valutarisk i euronoterade objekt.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten. Fondens placeringar i obligationer med rörlig ränta är i viss mån utsatta för ändringar i riskpremien och fondens värde kan gå upp eller ner som en följd av dylika rörelser.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En korträntefond löper en ringa ränterisk och därför är ränteriskens inverkan på fondens värdeutveckling ringa. Fondens overnight-ränterisk får maximalt vara 12 månader, i regel är den cirka 1 till 6 månader.

Månadsrapport

31.01.2021

The year end rally continued in January. Money is flooding everywhere and buyers are active on a large scale. Simultaneously, large corporate performance seems relatively good and balance sheets are in order, therefore the credit investor can relax a bit. Those companies benefiting from the pandemic are visible by now and some caution is warranted. Inflation is rising, the pace of vaccination hopefully advancing, giving a change for explosive growth at year end. What will central banks do then?

The fund gained 0.19% (NoF), while the 3-month Euribor index dropped again by -0.04%. Every soul is bidding at the short curve. Decent risk-return opportunities are history by now. Central banks should immediately cease buying.

Fondfakta

Typ Korträntefond som placerar inom euroområdet (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 31.01.1996
Jämförelseindex 3 mån. Euribor
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien ger en utdelning på minst 0,25 % p.a.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 €