Evli Likviditet

Korträntefond som placerar i nordiska ränteinstrument emitterade i euro

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
17,579 -2,38 -1,95 -0,51 -0,04 0,73
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
24,663 -2,38 -1,95 -0,51 -0,04 2,28
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
98,627 -2,34 -1,80 - - -0,64
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1029,043 -2,50 -1,80 -0,45 -0,09 0,42

Risk

1/7

Morningstar

5/5

Rekommenderad placeringstid

över 6 månader

Avgift

0,30 % p.a.

För vem passar fonden?

  • för den som vill ha en stabil avkastning och en jämn värdeutveckling
  • för den som behöver ett placeringsalternativ, exempelvis vid ett osäkert marknadsläge.

Investera

Minst 1 000 €

Placeringsfonden Evli Likviditet är en korträntefond som i första hand placerar i nordiska ränteinstrument emitterade i euro och andra räntebärande placeringsobjekt.

Placeringsbesluten baserar sig på en aktiv uppföljning och analys av räntemarknaden samt den inhemska och internationella ekonomiska utvecklingen. Analysen utgör grunden till räntebedömningen som vid var tid styr viktningen i placeringar med optimal löptid och ränterisk.

 

Portföljen sköts av

Juhana Heikkila

Juhana Heikkilä

Målsättning och risker

Fondens placeringsverksamhet strävar efter en avkastning som överstiger jämförelseindexets värdeökning.

Alla placeringar görs utan valutarisk i euronoterade objekt.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten. Fondens placeringar i obligationer med rörlig ränta är i viss mån utsatta för ändringar i riskpremien och fondens värde kan gå upp eller ner som en följd av dylika rörelser.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En korträntefond löper en ringa ränterisk och därför är ränteriskens inverkan på fondens värdeutveckling ringa. Fondens overnight-ränterisk får maximalt vara 12 månader, i regel är den cirka 1 till 6 månader.

Månadsrapport

31.01.2020

The new year started under desease themes and interest rates tumbled meaningfully, though only in the longer end. Growth expectations for the year are weakish, nothing major expected from the central banks. Focus for short end investors is to hold ones nose above. The ECB hinted inflation expectations creeping upwards, pointing towards that Taylor rule is still believed in.

The fund's return for January was moderate +0.02% (NoF), 3 month euribor index -0.03%. Crown markets offer from time to time some possibilities in connection with new issues. Euromarket is simply put: lame. Widely sought after investment boom still does not seem to materialize, might climate issues and uncertanties around that be another brake on.

Fondfakta

Typ Korträntefond som placerar inom euroområdet (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 31.01.1996
Jämförelseindex 3 mån. Euribor
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien ger en utdelning på minst 0,25 % p.a.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 €