Evli Investment Grade

Lång räntefond som investerar i europeiska företagslån med högre kreditbetyg

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
104,704 -0,53 1,58 2,09 2,82 4,04
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
219,413 -0,53 1,58 2,09 2,82 4,04
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
109,778 -0,48 1,94 2,46 - 2,51
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1309,185 -0,48 1,43 2,17 2,78 3,29

Risk

3/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 3 år

Avgift

0,75 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill höja avkastningen på sina ränteplaceringar utan att risknivån höjs mer än marginellt
  • den som vill utnyttja Evlis erfarenhet av europeiska företagsobligationer
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 €

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Investment Grade är en lång räntefond som främst investerar i företagsobligationer utfärdade i euro. Placeringsverksamheten är inriktad på företagsobligationer med den högre kreditklassificeringen (Investment Grade) vars genomsnittliga kreditbetyg är lägst Baa3/BBB-. I fondportföljen kan även ingå konvertibla skuldebrev och andra instrument för främmande kapital.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden strävar efter att välja bolag med högre ESG-betyg, dvs. använder en positiv urvalsstrategi. Fonden utesluter av Evli allmänt uteslutna bolag och därtill tillverkare av alkohol och vapen, spelbolag samt bolag som utvinner och förädlar fossila bränslen. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Jani Kurppa

Jani Kurppa

Målsättning och risker

Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt överträffar jämförelseindexets värdeökning. Den förväntade avkastningen och risknivån är högre för Evli European Investment Grade än för fonder som uteslutande investerar i stats-obligationer.

Fonden kan utnyttja allmänna ränteprognoser genom att, inom en marginal på ± 3 år, justera ränteplaceringarnas effektiva löptid i förhållande till jämförelseindexets löptid.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En sänkning av räntenivån ökar fondens värde och en höjning av räntenivån sänker fondens värde. Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga åter-stående löptid (duration). Ränterisken uttrycker placeringsobjektens värdes känslighet i relation till en förändring i räntenivån. Långräntefondernas känslighet i relation till en förändring i räntenivån är klart större än korträntefondernas. Fondens värde kan öka eller minska betydligt vid större förändringar i räntenivån.

Månadsrapport

31.01.2021

Markets were in a sideways movement during January. Limited supply in vaccines was pressuring the sentiment, but ECB buying remained steady. The German 10yr government bond yield rose to -0.52%. Investment grade bond spreads remained unchanged.

The fund return in January was close to zero at -0.01%. The return was better than the benchmark index return as the fund risk positions and shorter duration worked well. The fund does not hold any oil producers, retailers or travel related companies, which are the most affected sectors by the virus. During the crisis, we have increased corporate hybrids from stable companies at lower levels and bought longer maturity, ECB-eligible bonds from new issues. The fund duration was almost neutral at 4.9 years and yield 1.1%.

Fondfakta

Typ Europeisk företagsobligationsfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 07.05.2001
Jämförelseindex

ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index 80 %, ICE BofAML EMU Financial Corporate Index 20 %

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 €