Evli Green Corporate Bond

Lång räntefond som investerar i europeiska gröna företagslån

Värde
04.12.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
82,683 5,86 4,12 -3,59 - -2,94
Värde
04.12.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
90,617 5,86 4,12 -3,59 - -2,94
Värde
04.12.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
91,669 6,20 4,49 -3,25 - -2,60
Värde
04.12.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
912,952 6,01 4,32 -3,37 - -2,72

Risk

2/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

minst 3 år

Avgift

0,75 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill höja avkastningen på sina ränteplaceringar med måttlig risk
  • den som vill genom investering stöda projekt som gynnar miljön och främja uppnående av målen för hållbar utveckling
  • den som vill utnyttja Evlis erfarenhet av europeiska företagsobligationer
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis

Investera

Minst 1 000 €

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Green Corporate Bond är en lång räntefond som huvudsakligen placerar sina medel i masslån emitterade i euro av europeiska företag och banker. Fonden placerar både i lån med det högre kreditbetyget (Investment Grade) och i lån med det lägre kreditbetyget (High Yield). Placeringarnas kreditbetyg i genomsnitt är minst BBB- eller motsvarande. Högst 20% av fondmedlen kan placeras i objekt som inte har ett officiellt kreditbetyg.

 

Portföljen sköts av

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Portföljförvaltare

Noora Lakkonen

ESG-analytiker

Målsättning och risker

Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt överträffar jämförelseindexets värdeökning. Avkastningsförväntningarna och risknivån är högre för Evli Green Corporate Bond än för fonder som uteslutande investerar i statsobligationer.

Fonden sprider placeringarna mellan flera tiotal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till varje enskild emittent. Ränteplaceringarnas genomsnittliga amorteringstid (duration) kan avvika ± 3 år från jämförelseindexets ränterisk.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten. Då kreditrisken växer, sjunker värdet på ränteinstrumenten i portföljen och tvärtom. I synnerhet obligationer med ett lägre kreditbetyg, s.k. High Yield-obligationer, är förknippade med en betydande kreditrisk.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En sänkning av räntenivån ökar fondens värde och en höjning av räntenivån sänker fondens värde. Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga återstående löptid (duration). Ränterisken uttrycker placeringsobjektens värdes känslighet i relation till en förändring i räntenivån. Långräntefondernas känslighet i relation till en förändring i räntenivån är klart större än korträntefondernas. Fondens värde kan öka eller minska betydligt vid större förändringar i räntenivån.

Månadsrapport

30.09.2023

Yields experienced a notable rise in September despite recent ECB communication hinting that rates have likely peaked. The driver continues to be the US economy, which is not showing signs of a slowdown even after the string of rate hikes. While economies across the pond diverge, it is interesting to see when the yield correlation between the two markets is getting smaller. The whole German yield curve shifted higher, most notably longer maturities, and the German 10-year ended the month at 2.84%. Spreads tightened both in IG and HY (-4 and -7 bps, respectively).

The total return for the fund in September was -0.60% (B-series), outperforming the benchmark by 0.18%. Positive attribution to return came especially from selection within Real Estate and Utilities. On the other hand, an underweight in Banks had a negative effect on the relative return. Primary market activity was low in September and we participated only in Småkraft 2028, Societe Generale 2029 and Elisa 2029 new issues.

The investment grade market is priced at the highest yield level since the aftermath of the financial crisis in 2009. The upcoming Q3 reporting season will be one of the short-term drivers of risk sentiment, but in the longer term, the combination of strong credit fundamentals and high yield level presents very good total return potential for fixed income investors.

Fondfakta

Typ Europeisk företagsobligationsfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 17.08.2020
Jämförelseindex

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information om finansproduktens hållbarhet i enlighet med EU:s SFDR-förordning 2019/2088  (hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn). Detta är en finansiell produkt enligt artikel 9 i förordningen.

Datum för publicering: 02.12.2022
LEI-kod: 743700TUHVU5NOQPXV31

a) Sammandrag

Fondens mål är att placera hållbart på så sätt, att placeringsverksamheten når en positiv, mätbar social och miljömässig effekt. Fonden stöder begränsningen av klimatförändring som ett led i främjandet av miljöegenskaperna, bland annat genom att påverka bolagen och genom att utesluta vissa branscher. Fonden placerar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som fyller kriterierna i EU:s Taxonomiförordning. Därtill kan fonden placera i omställningsverksamheter eller möjliggörande ekonomiska verksamheter. Fonden placerar minst 5 % i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som fyller kriterierna i EU:s Taxonomiförordning.

Därtill bidrar fonden till begränsningen av klimatförändringen genom att tillämpa Evlis klimatmål: fondens kolavtryck och utsläppsindikatorer mäts och följs upp och, i syfte att följa upp hur Evlis allmänna miljömålsättning uppnås, tas en scenarioanalys regelbundet fram för fonden. Evli eftersträvar kolneutralitet senast år 2050 och har som etappmål att utsläppen som placeringarna orsakar reduceras med minst 50 % senast år 2030, förutsatt att investeringsklimatet tillåter det. Jämförelseåret är 2019. Den enskilda fondens andel av reduceringsmålet för placeringarnas utsläpp kan variera fonderna emellan.

Fonden placerar i företagslån som eftersträvar en positiv effekt på miljön och/eller samhället samt uppnåendet av FN:s målsättningar för hållbar utveckling. Sådana objekt är exempelvis gröna masskuldebrev (s.k. green bonds). Innan placeringsbeslutet tas, kontrollerar fonden att företagslånet tillämpar International Capital Markets Associations principer för gröna masslån och att lånet lämpar sig med tanke på emittentens strategi för ansvarsfullhet. Utöver referensramen för gröna företagslån bedöms emittentens ansvarsfullhet i relation till Evlis principer för ansvarsfull placering, som bland annat återger vårt tillvägagångssätt med ESG-analysen och uteslutande av bolag.

Bolagen som är placeringsobjekt analyseras av fonden avseende miljö- och sociala faktorer samt bolagsstyrning, dvs. ESG-faktorerna, före placeringsbeslutet tas och därefter regelbundet under placeringsperioden. ESG-faktorerna är integrerade i analysen och valet av fondens placeringsobjekt. Därtill analyserar fonden objektbolagets projekt som beskrivs inom referensramen för gröna företagslån, till vilka masslånekapital kan allokeras, varvid fonden kontrollerar att referensramen motsvarar bolagets målsättningar och strategi avseende ansvarsfullhet.  Bedömningen av styrningssedens kvalitet är en central del av bedömningen av placeringsobjekt. Med god styrningssed avses i synnerhet sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, personalbonussystem och efterlevnad av skatteregler.

Fonden gör inga placeringar som kan orsaka betydande skada för andra miljömässiga eller sociala målsättningar. Fonden tillämpar Evlis principer för ansvarsfull placering samt klimatprinciperna och strävar efter att placera i bolag med ett gott betyg för ansvarsfullhet. De huvudsakliga skadeverkningarna på hållbarhetsfaktorerna (s.k. PAI-indikatorer) beaktas utgående från Evlis principer för ansvarsfull placering och klimatprinciperna. Fonden förutsätter därtill att bolagen tillämpar OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact-initiativ samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Evli kontrollerar regelbundet att objektbolagen tillämpar principerna och ifall överträdelser uppdagas, kan Evli antingen påverka bolagets affärspraxis eller utesluta det som placeringsobjekt. Ett engagemang i objektbolag kan tillgripas för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Evlis principer för ansvarsfull placering och ägarstyrningens principer fastställer normerna för Evlis aktieägarengagemang och förfaringssättet vid fall av normöverträdelse.

Realiseringen av fondens placeringsmålsättning mäts och rapporteras med specifika mätare som är knutna till finansierade projekt och deras verkan. Hållbarhetsindikatorerna är värdet för de koldioxidutsläpp som undviks, produktionen av förnybar energi samt ökningen av den förnybara energins kapacitet i fonden. Därtill följer vi upp förverkligandet av placeringsmålsättningarna genom objektbolagens respektive kolintensitetstrend och engagemanget med utsläppsminskningsmålet samt antalet objektbolag som inte har allvarliga normöverträdelser.

Vid uppföljningen av hållbarhetsfaktorerna används en intern ESG-databas som Evli har byggt upp. Vi samlar även in data från emittenternas rapporter. De externa dataleverantörernas information har inte granskats av en tredje part. Rapporterna anger informationens omfattning. Informationens omfattning påverkar inte tillämpandet av förutnämnda principer.

Fonden har inget bestämt jämförelsevärdesindex för att mäta uppnåendet av ett hållbart placeringsmål. Uppnåendet av hållbara placeringsmål mäts med de ovan beskrivna hållbarhetsindikatorerna.

b) Orsaka inte ett hållbart placeringsmål betydande skada

Fonden gör inga placeringar som kan åsamka andra miljömässiga eller sociala målsättningar betydande skada. Fonden tillämpar Evlis principer för ansvarsfull placering samt klimatprinciperna och strävar efter att placera i bolag med ett gott betyg för ansvarsfullhet.

De huvudsakliga skadeverkningarna på hållbarhetsfaktorerna (s.k. PAI-indikatorer) beaktas utgående från Evlis principer för ansvarsfull placering och klimatprinciperna. PAI-indikatorerna beaktas genom den interna processen som grundar sig på Evlis principer för ansvarsfull placering. Evli har på basis av externa dataleverantörers information byggt upp ett internt PAI-verktyg med vilket placeringsobjektets relevanta PAI-indikatorer kan granskas.  Evlis principer för ansvarsfull placering tillämpas egendomsklassvis och gäller Evlis samtliga fonder. Evlis principer för ansvarsfull placering och klimatprinciperna beskriver gränserna för uteslutandet av vissa branscher samt förfaringssättet vid fall av normöverträdelse.

Fonden förutsätter att objektbolagen tillämpar OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact-initiativ samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Evli kontrollerar regelbundet att objektbolagen tillämpar principerna och ifall överträdelser uppdagas, kan Evli antingen påverka bolagets affärspraxis eller utesluta det som placeringsobjekt.

c) Den finansiella produktens hållbara placeringsmål

Fondens mål är att placera hållbart på så sätt, att placeringsverksamheten når en positiv, mätbar social och miljömässig effekt. Fonden stöder begränsningen av klimatförändringarna som ett led i främjandet av miljöegenskaperna, bland annat genom att påverka bolagen och genom att utesluta vissa branscher. Fonden placerar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som fyller kriterierna i EU:s Taxonomiförordning. Därtill kan fonden placera i omställningsverksamheter eller möjliggörande ekonomiska verksamheter. Fonden placerar minst 5 % i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som fyller kriterierna i EU:s Taxonomiförordning.

d) Placeringsstrategi

Fonden placerar i företagslån som eftersträvar en positiv effekt på miljön och/eller samhället samt uppnåendet av FN:s målsättningar för hållbar utveckling. Sådana objekt är exempelvis gröna masskuldebrev (s.k. green bonds). Innan placeringsbeslutet tas, kontrollerar fonden att företagslånet tillämpar International Capital Markets Associations principer för gröna masslån och att lånet lämpar sig med tanke på emittentens strategi för ansvarsfullhet. Utöver referensramen för gröna företagslån bedöms emittentens ansvarsfullhet i relation till Evlis principer för ansvarsfull placering, som bland annat återger vårt tillvägagångssätt med ESG-analysen och uteslutande av bolag.

Bolagen som är placeringsobjekt analyseras av fonden avseende miljö- och sociala faktorer samt bolagsstyrning, dvs. ESG-faktorerna, före placeringsbeslutet tas och därefter regelbundet under placeringsperioden. ESG-faktorerna är integrerade i analysen och valet av fondens placeringsobjekt. Vid uppföljningen av ESG-faktorerna används en intern ESG-databas som Evli har byggt upp på basis av data från externa dataleverantörer.

Evli eftersträvar kolneutralitet senast år 2050 och har som etappmål att utsläppen som placeringarna orsakar reduceras med minst 50 % senast år 2030, förutsatt att investeringsklimatet tillåter det. Jämförelseåret är 2019. Den enskilda fondens andel av reduceringsmålet för placeringarnas utsläpp kan variera fonderna emellan. Uppnåendet av miljömålen utvärderas på basis av data från externa dataleverantörer som återger fondens kolavtryck och kolintensitet, koldioxidsnålhetsgrad, en scenarioanalys som återger avancemanget mot temperaturmålet 1,5-asteen grader samt det till fonden knutna temperaturmålet.

Bedömningen av styrningssedens kvalitet är en central del av bedömningen av placeringsobjekt. Med god styrningssed avses i synnerhet sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, personalbonussystem och efterlevnad av skatteregler.

Evlis principer för ägarstyrning förutsätter att bolagen som Evlis fonder placerar i tillämpar god bolagsstyrning, exempelvis genom att följa Värdepappersmarknadsföreningens kod för bolagsstyrning eller motsvarande utländska styrningsmodell, som ofta skapar ett partiellt ramverk för bolagets ersättningsmodeller. Därtill analyserar Evlis team för ansvarsfull placering fondens placeringar med tre månaders mellanrum för att upptäcka eventuella normöverträdelser (FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag). OECD:s riktlinjer för multinationella företag omfattar även tvister i anslutning till beskattningen. Betydande tvister i anslutning till beskattningen kan därigenom vara en orsak att utesluta placeringsobjektet.

e) Placeringarnas andel

Fonden placerar minst 5 % i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som fyller kriterierna i EU:s Taxonomiförordning. Miljömässigt hållbara placeringar som faller utanför taxonomins definition av miljömässigt hållbara placeringar betraktas som övriga miljömässigt hållbara placeringar. Fonden kan även placera i socialt hållbara objekt.

Fonden kan göra andra placeringar (exempelvis i likviditets- eller säkringssyfte) i objekt som inte fyller kriterierna för hållbar placering.

f) Uppföljningen av hållbara placeringsmål

Realiseringen av fondens placeringsmålsättning mäts och rapporteras med specifika mätare som är knutna till finansierade projekt och deras verkan. Hållbarhetsindikatorerna är värdet för de koldioxidutsläpp som undviks, produktionen av förnybar energi samt ökningen av den förnybara energins kapacitet i fonden. Därtill följer vi upp förverkligandet av placeringsmålsättningarna genom objektbolagens respektive kolintensitetstrend och engagemanget med utsläppsminskningsmålet samt antalet objektbolag som inte har allvarliga normöverträdelser.

Vid uppföljningen av hållbarhetsfaktorerna används en intern ESG-databas som Evli har byggt upp. Vi samlar även in data från emittenternas rapporter. Därtill analyserar teamet för ansvarsfull placering fondens placeringar enligt en fastställd process för att upptäcka eventuella normöverträdelser.

g) Metoder

En finansiell produkts hållbarhetsegenskaper följs upp och rapporteras med förutnämnda hållbarhetsindikatorer.

h) Informationskällor och behandlingen av data

Evli har på basis av information från externa dataleverantörer byggt upp en intern databas som används vid uppföljningen och rapporteringen av hållbarhetsindikatorer och placeringsbeslutens skadliga inverkan. De externa dataleverantörernas information har inte granskats av en tredje part. Rapporterna anger informationens omfattning. Vi samlar även in data från emittenternas rapporter.

i) Begränsningar som gäller tillvägagångssätt och information

Utfallet av främjandet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna rapporteras årligen utgående från de förutnämnda hållbarhetsindikatorerna, varvid rapporten också anger omfattningen av den information som objektbolagen uppgett. Evlis principer för ansvarsfull placering samt klimatprinciperna tillämpas på Fondens alla aktiva placeringar. Informationens omfattning påverkar inte tillämpandet av förutnämnda principer.

j) Due diligence-kontroll

Bolagen som är placeringsobjekt analyseras av fonden avseende miljö- och sociala faktorer samt bolagsstyrning, dvs. ESG-faktorerna, före placeringsbeslutet tas och därefter regelbundet under placeringsperioden. ESG-faktorerna är integrerade i analysen och valet av fondens placeringsobjekt. Därtill analyserar fonden objektbolagets projekt som beskrivs inom referensramen för gröna företagslån, till vilka masslånekapital kan allokeras, varvid fonden kontrollerar att referensramen motsvarar bolagets målsättningar och strategi avseende ansvarsfullhet.  Evli följer regelbundet upp sina aktiva placeringar och strävar efter att påverka objektbolagens affärspraxis. Ifall ett bolag bryter mot FN:s Global Compact principer, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller Evlis klimatprinciper, kommer Evli antingen att försöka påverka bolagets affärspraxis eller utesluta det som placeringsobjekt. Metoderna grundar sig på externa dataleverantörers information som inte har granskats av en tredje part.

k) Policyer för aktieägarengagemang

Den finansiella produkten kan medföra aktieägarengagemang för att främja miljörelaterade och sociala faktorer. Evlis principer för ansvarsfull placering och ägarstyrningens principer fastställer normerna för Evlis aktieägarengagemang och förfaringssättet vid fall av normöverträdelse.

l) Att nå ett hållbart placeringsmål

Fonden har inget bestämt jämförelsevärdesindex för att mäta uppnåendet av ett hållbart placeringsmål. Uppnåendet av hållbara placeringsmål mäts med de ovan beskrivna hållbarhetsindikatorerna.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 €

Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning.

Sidan ger allmän produktinformation som klassas som marknadsföring. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning. Placeringens värde kan öka eller minska och placeraren kan helt eller delvis förlora sitt placerade kapital. Sidans innehåll ska inte betraktas som placeringsrådgivning och det ska inte utgöra grunden till placeringsbeslut. Innan investeringsbeslutet tas, bör placeraren studera dokumenten som enligt lag ska ges om fonden, exempelvis stadgarna, faktabladet och fondprospektet. Dokumenten som enligt lag skall ges om fonderna och ytterligare information om fonderna finns på de produktspecifika webbsidorna samt på www.evli.com/sv/produkter-tjanster/fonder/publikationer.