Evli Green Corporate Bond

Lång räntefond som investerar i europeiska gröna företagslån

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
100,467 -0,80 - - - 0,47
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
100,467 -0,80 - - - 0,47
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
100,652 -0,74 - - - 0,65
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1005,963 -0,72 - - - 0,60

Risk

3/7

Morningstar

0/5

Rekommenderad placeringstid

över 3 år

Avgift

0,75 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill höja avkastningen på sina ränteplaceringar med måttlig risk
  • den som vill genom investering stöda projekt som gynnar miljön och främja uppnående av målen för hållbar utveckling
  • den som vill utnyttja Evlis erfarenhet av europeiska företagsobligationer
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis

Investera

Minst 1 000 €

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Green Corporate Bond är en lång räntefond som huvudsakligen placerar sina medel i masslån emitterade i euro av europeiska företag och banker. Fonden placerar både i lån med det högre kreditbetyget (Investment Grade) och i lån med det lägre kreditbetyget (High Yield). Placeringarnas kreditbetyg i genomsnitt är minst BBB- eller motsvarande. Högst 20% av fondmedlen kan placeras i objekt som inte har ett officiellt kreditbetyg.

Hållbarhet

Fonden har som mål att placera i objekt som på basis av ansvarsfullhetsanalysen förväntas ha en positiv effekt på miljön eller samhället eller uppnåendet av FN:s målsättningar för hållbar utveckling. Sådana objekt är exempelvis gröna masskuldebrev (s.k. green bonds). Fonden utesluter av Evli allmänt uteslutna bolag och därtill tillverkare av alkohol och vapen, spelbolag samt bolag som utvinner fossila bränslen. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport. Därtill publicerar fonden regelbundet (minst en gång per år) en rapport som beskriver den förväntade effekten av placeringar och finansierade projekt.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Portföljförvaltare

Noora Lakkonen

ESG-analytiker

Målsättning och risker

Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt överträffar jämförelseindexets värdeökning. Avkastningsförväntningarna och risknivån är högre för Evli Green Corporate Bond än för fonder som uteslutande investerar i statsobligationer.

Fonden sprider placeringarna mellan flera tiotal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till varje enskild emittent. Ränteplaceringarnas genomsnittliga amorteringstid (duration) kan avvika ± 3 år från jämförelseindexets ränterisk.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten. Då kreditrisken växer, sjunker värdet på ränteinstrumenten i portföljen och tvärtom. I synnerhet obligationer med ett lägre kreditbetyg, s.k. High Yield-obligationer, är förknippade med en betydande kreditrisk.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En sänkning av räntenivån ökar fondens värde och en höjning av räntenivån sänker fondens värde. Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga återstående löptid (duration). Ränterisken uttrycker placeringsobjektens värdes känslighet i relation till en förändring i räntenivån. Långräntefondernas känslighet i relation till en förändring i räntenivån är klart större än korträntefondernas. Fondens värde kan öka eller minska betydligt vid större förändringar i räntenivån.

Månadsrapport

31.01.2021

The new year started strongly, continuing the strong tightening phase in short corporate bonds. Early January typically has dull primary market activity, resulting in increased secondary market demand – and this year was no exception. While the first half of the month was strong, the latter part offered a few clearly soft sessions driven by slower than expected vaccination rates and production hiccups in global covid-19 vaccination production.

The fund total return in January was -0.07%, beating the benchmark total return of -0.13%. By sector, the main drivers for outperformance were selection in Automotive, overweight in Transportation and underweight in Utilities. The green bond primary market was dull, and we only added DLR 2031 into the portfolio.

Markets are still strongly driven by central bank stimulus, negative rates and strongly recovering economies. The portfolio companies that have so far reported their 2020 results have broadly by far exceeded expectations and many companies have reported strongest ever Q4 results. We expect spread compression to continue thanks to strong technical support and improving fundamentals. In addition, we see the green theme to get even stronger in 2021 and, hence, the market is set to offer numerous new opportunities to support the growth of the more sustainable corporate bond market and greener economies.

Fondfakta

Typ Europeisk företagsobligationsfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 17.08.2020
Jämförelseindex

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 €