Evli Emerging Markets Credit

Långräntefond som investerar på tillväxtmarknaderna i företagslån med högt och lågt kreditbetyg

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
80,629 -11,61 -8,10 -2,87 -0,69 0,46
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
103,019 -11,61 -8,10 -2,87 -0,69 0,46
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
91,981 -11,51 -7,68 - - -2,89
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1030,096 -11,85 -8,39 -3,09 -0,87 0,46

Risk

3/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

över 4 år

Avgift

1 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill dra fördel av tillväxtekonomiernas potential
  • den som vill diversifiera sina tillgångar på företagslånemarknaden och som eftersträvar en högre avkastning än den som statsobligationer erbjuder.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsfonden Evli Emerging Markets Credit är en företagslånefond, som placerar sina medel i masskuldebrevslån, huvudsakligen emitterade i USD eller euro av företag eller finansinstitut som är verksamma på tillväxtmarknaderna. Fonden placerar både i lån med det högre kreditbetyget (Investment Grade) och i lån med det lägre kreditbetyget (High Yield). Fondens kreditklassificering är minst B- eller motsvarande riskklassificering.

Fondens geografiska fokusområde omfattar tillväxtländer i Asien, Afrika, Östeuropa, Mellanöstern och Latinamerika. Investeringar i annan valuta än euro skyddas mot valutarisk.

 

Portföljen sköts av

Juha Mäntykorpi

Målsättning och risker

Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt överträffar jämförelseindexets värdeökning. Fondens förväntade avkastningen och risknivån är högre än för fonder som uteslutande investerar i statsobligationer på utvecklade marknader.

Fondens ränteplaceringar har normalt en genomsnittlig löptid (duration) på 3-7 år.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten. Då kreditrisken växer, sjunker värdet på ränteinstrumenten i portföljen och tvärtom. I synnerhet obligationer med ett lägre kreditbetyg, s.k. High Yield-obligationer, är förknippade med en betydande kreditrisk.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En sänkning av räntenivån ökar fondens värde och en höjning av räntenivån sänker fondens värde. Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga återstående löptid (duration). Ränterisken uttrycker placeringsobjektens värdes känslighet i relation till en förändring i räntenivån. Långräntefondernas känslighet i relation till en förändring i räntenivån är klart större än korträntefondernas. Fondens värde kan öka eller minska betydligt vid större förändringar i räntenivån.

Månadsrapport

31.01.2020

Emerging market corporate bonds experienced an exceptionally strong start to the year in January. This was due to positive market sentiment after the Phase 1 trade deal as well as strong fall of US Treasury yields caused by fears of coronavirus. The year started aggressively after the news of the US drown strike against Iran. Middle Eastern assets went through a quick turmoil but recovered again swiftly. Especially EM markets benefitted from the Phase 1 trade deal between the US and China. However, despite the deal there are still many questions left regarding trade between the two countries. Markets will also continue following whether China will manage to fulfill the tough terms of the agreement. At the end of the month, the coronavirus spread fears across markets. The biggest losers in EM space due to the virus were Chinese property names as well as Macau gaming companies.

The fund’s return was 1.36%, while the return of the benchmark index was 1.35%. Geographically, the fund’s overweight in African supranational credit institutions was the best relative overperformer in January. Conversely, relative underweights in Turkey and Peru were lacking in return.

At the end of the month, the fund’s duration was 4.83, which is roughly at neutral level compared to the benchmark.

Fondfakta

Typ Företagslånefond som placerar på tillväxtmarknaderna (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 10.10.2013
Jämförelseindex J.P Morgan CEMBI Broad Diversified EUR-hedged
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad