Evli Emerging Markets Credit

Lång räntefond som investerar på tillväxtmarknaderna i företagslån med högt och lågt kreditbetyg

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
96,423 0,06 3,42 2,99 3,43 2,87
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
123,199 0,06 3,42 2,99 3,43 2,87
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
110,454 0,13 3,89 3,45 - 2,67
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1233,247 0,12 3,16 2,85 3,31 2,88

Risk

4/7

Morningstar

2/5

Rekommenderad placeringstid

över 4 år

Avgift

1 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill dra fördel av tillväxtekonomiernas potential
  • den som vill diversifiera sina tillgångar på företagslånemarknaden och som eftersträvar en högre avkastning än den som statsobligationer erbjuder
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Emerging Markets Credit är en företagslånefond, som placerar sina medel i masskuldebrevslån, huvudsakligen emitterade i USD eller euro av företag eller finansinstitut som är verksamma på tillväxtmarknaderna. Fonden placerar både i lån med det högre kreditbetyget (Investment Grade) och i lån med det lägre kreditbetyget (High Yield). Fondens kreditklassificering är minst B- eller motsvarande riskklassificering.

Fondens geografiska fokusområde omfattar tillväxtländer i Asien, Afrika, Östeuropa, Mellanöstern och Latinamerika. Investeringar i annan valuta än euro skyddas mot valutarisk.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Juha Mäntykorpi

Målsättning och risker

Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt överträffar jämförelseindexets värdeökning. Fondens förväntade avkastningen och risknivån är högre än för fonder som uteslutande investerar i statsobligationer på utvecklade marknader.

Fondens ränteplaceringar har normalt en genomsnittlig löptid (duration) på 3-7 år.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten. Då kreditrisken växer, sjunker värdet på ränteinstrumenten i portföljen och tvärtom. I synnerhet obligationer med ett lägre kreditbetyg, s.k. High Yield-obligationer, är förknippade med en betydande kreditrisk.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En sänkning av räntenivån ökar fondens värde och en höjning av räntenivån sänker fondens värde. Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga återstående löptid (duration). Ränterisken uttrycker placeringsobjektens värdes känslighet i relation till en förändring i räntenivån. Långräntefondernas känslighet i relation till en förändring i räntenivån är klart större än korträntefondernas. Fondens värde kan öka eller minska betydligt vid större förändringar i räntenivån.

Månadsrapport

31.01.2021

In January, the theme of the month in emerging market corporate bonds was volatility in US Treasury yields. Corporate credit spreads, in turn, developed sideways. Overall market sentiment was highly positive despite the prevailing pandemic. In particular, primary market activity during the month was strong in EM corporate bonds.

The fund’s return was 0.05%, while the return of the benchmark index was -0.14%. The negative return of the overall market was due to the increase in US Treasury yields. Therefore, investment grade companies were clear underperformers while having longer durations. The fund gained most of its overperformance from an underweight in duration/IG companies, as well as from company selection on several fronts. Conversely, some relative underperformance was caused by smaller exposures to higher risk countries (e.g. Turkey and Oman).

Despite some anxiety in overall global capital markets, EM corporates still seem to cope relatively well. Treasury yields will be a key factor in the short-term performance of this USD-denominated asset class. The USD/EUR-hedging cost remains at relatively low levels making the yield still tempting for European investors.

The fund’s yield was 3.32% and duration 4.66.

Fondfakta

Typ Företagslånefond som placerar på tillväxtmarknaderna (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 10.10.2013
Jämförelseindex J.P Morgan CEMBI Broad Diversified EUR-hedged
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad