Evli Corporate Bond

Långräntefond som investerar i europeiska företagslån med högt och lågt kreditbetyg

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
103,426 -8,44 -5,08 -0,79 0,44 4,27
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
235,900 -8,44 -5,08 -0,79 0,44 4,27
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
89,136 -8,36 -4,69 - - -8,11
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
97,536 -8,36 -4,69 - - -0,87
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1264,343 -8,60 -5,13 -0,97 0,24 3,04
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
948,132 -8,82 -4,92 - - -2,26
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1067,246 -11,21 -6,70 -0,43 1,16 1,26

Risk

2/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 3 år

Avgift

0,85 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera på företagsobligationsmarknaden och som eftersträvar en högre avkastning än den som statsobligationer erbjuder
  • den som eftersträvar en aktiv och heltäckande kapitalförvaltning.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsfonden Evli Corporate Bond är en långräntefond som i första hand investerar i obligationer utfärdade i euro av europeiska företag. Fonden kan även placera i obligationer emitterade av en medlemsstat i OECD eller av icke-europeiska företag med hemort i en sådan stat.

Fonden placerar i företagsobligationer med både högre betyg (Investment Grade) och lägre (High Yield), så att portföljens genomsnittliga kreditbetyg är minst BBB– eller motsvarande. I neutralt marknadsläge är fondens målsättning att investera kapitalet till 75 procent  i obligationer klassade som Investment Grade och till 25 procent i obligationer klassade som High Yield. Om fonden investerar i obligationer emitterade i annan valuta än euro, valutasäkras dessa med hjälp av riskfria valutaderivat.

Fondens investeringsverksamhet följer Evlis riktlinjer för ansvarsfull investering. Fonden utesluter från investeringarna förutom tillverkare av kontroversiella vapen och tobak, även företag som tillverkar alkohol, hasardspel, vuxenunderhållning, vapen och fossila bränslen (gruvdrift och utvinning). 

 

Portföljen sköts av

Mikael Lundstrom

Mikael Lundström

Jani Kurppa

Jani Kurppa

Målsättning och risker

Fonden placerar på lång sikt och eftersträvar en avkastning som överstiger jämförelseindexets värdeökning. Avkastningsförväntningarna och risknivån är högre för Evli Corporate Bond än för fonder som uteslutande investerar i statsobligationer.

Ränteplaceringarnas genomsnittliga återstående löptid (duration) kan avvika ± 3 år från jämförelseindexets ränterisk.
 

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten. Då kreditrisken växer, sjunker värdet på ränteinstrumenten i portföljen och tvärtom. I synnerhet obligationer med ett lägre kreditbetyg, s.k. High Yield-obligationer, är förknippade med en betydande kreditrisk.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En sänkning av räntenivån ökar fondens värde och en höjning av räntenivån sänker fondens värde. Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga återstående löptid (duration). Ränterisken uttrycker placeringsobjektens värdes känslighet i relation till en förändring i räntenivån. Långräntefondernas känslighet i relation till en förändring i räntenivån är klart större än korträntefondernas. Fondens värde kan öka eller minska betydligt vid större förändringar i räntenivån.

Månadsrapport

31.01.2020

The year started with good demand for corporate bonds and new issues were heavily oversubscribed. Coronavirus concerns led to safe haven demand and government rates declined. The German 10yr government bond yield ended at -0.43%. Investment grade bond spreads remained unchanged and high yield spreads widened a bit.

The fund's return in January was good at 0.66%, but behind the index (0.88%) due to shorter duration. We see the European Central Bank's decision to buy corporate bonds benefitting BBBs and BBs the most. We continue to be overweight in Nordic unrated bonds and they look cheap at the moment, as they have not tightened lately as much as Investment Grade bonds. The duration is shorter than for the market at around 4 years.

The fund's YTM is 1.61% and modified duration 3.94.

Fondfakta

Typ Europeisk företagsobligationsfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 14.09.1999
Jämförelseindex

ICE BofAML EMU Corporate Index 75%, ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index 25 %.

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad