Evli Corporate Bond

Lång räntefond som investerar i europeiska företagslån med högt och lågt kreditbetyg

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
115,842 0,05 1,72 1,98 3,25 4,63
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
264,219 0,05 1,72 1,98 3,25 4,63
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
100,203 0,11 2,13 2,39 - 2,65
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
109,647 0,11 2,13 2,39 - 2,47
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1418,431 0,10 1,59 1,93 3,13 4,08
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1065,274 0,18 1,47 2,24 - 1,97
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1225,810 0,25 0,86 2,75 4,27 3,40

Risk

3/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 3 år

Avgift

0,85 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera på företagsobligationsmarknaden och som eftersträvar en högre avkastning än den som statsobligationer erbjuder
  • den som eftersträvar en aktiv och heltäckande kapitalförvaltning
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Corporate Bond är en lång räntefond som i första hand investerar i obligationer utfärdade i euro av europeiska företag. Fonden kan även placera i obligationer emitterade av en medlemsstat i OECD eller av icke-europeiska företag med hemort i en sådan stat.

Fonden placerar i företagsobligationer med både högre betyg (Investment Grade) och lägre (High Yield), så att portföljens genomsnittliga kreditbetyg är minst BBB– eller motsvarande. I neutralt marknadsläge är fondens målsättning att investera kapitalet till 75 procent  i obligationer klassade som Investment Grade och till 25 procent i obligationer klassade som High Yield. Om fonden investerar i obligationer emitterade i annan valuta än euro, valutasäkras dessa med hjälp av riskfria valutaderivat.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden strävar efter att välja bolag med högre ESG-betyg, dvs. använder en positiv urvalsstrategi. Fonden utesluter av Evli allmänt uteslutna bolag och därtill tillverkare av alkohol och vapen, spelbolag samt bolag som utvinner och förädlar fossila bränslen. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Mikael Lundstrom

Mikael Lundström

Jani Kurppa

Jani Kurppa

Målsättning och risker

Fonden placerar på lång sikt och eftersträvar en avkastning som överstiger jämförelseindexets värdeökning. Avkastningsförväntningarna och risknivån är högre för Evli Corporate Bond än för fonder som uteslutande investerar i statsobligationer.

Ränteplaceringarnas genomsnittliga återstående löptid (duration) kan avvika ± 3 år från jämförelseindexets ränterisk.
 

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten. Då kreditrisken växer, sjunker värdet på ränteinstrumenten i portföljen och tvärtom. I synnerhet obligationer med ett lägre kreditbetyg, s.k. High Yield-obligationer, är förknippade med en betydande kreditrisk.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En sänkning av räntenivån ökar fondens värde och en höjning av räntenivån sänker fondens värde. Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga återstående löptid (duration). Ränterisken uttrycker placeringsobjektens värdes känslighet i relation till en förändring i räntenivån. Långräntefondernas känslighet i relation till en förändring i räntenivån är klart större än korträntefondernas. Fondens värde kan öka eller minska betydligt vid större förändringar i räntenivån.

Månadsrapport

31.01.2021

The Investment Grade market was in a sideways movement, while the High Yield market performed well in January. Limited supply in vaccines was pressuring the sentiment, but ECB buying remained steady. The German 10yr government bond yield rose to -0.52%. Investment Grade spreads remained unchanged and High Yield spreads tightened by 15 bps.

The fund return in January was 0.25%, which was clearly better than the index at 0.06%. In particular, selection in BBB and weight in non-rated bonds performed well. During the month, we bought new issues from Adler Group, Verisure and Ineos Quattro. The beginning for 2021 has been strong for credit markets and we still believe that spreads can continue tightening. Better economic growth, vaccinations and quantitative easing from the central banks all support the credit market. However, the market has come a long way, so the greatest potential is behind us. We believe there is the most potential in banking subordinated paper and crossover bonds. We are overweight in the fund in those.

The fund’s YTM is 1.74% and modified duration 4.45.

Fondfakta

Typ Europeisk företagsobligationsfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 14.09.1999
Jämförelseindex

ICE BofAML EMU Corporate Index 75%, ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index 25 %.

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad