Evli Nordic Corporate Bond

Lång räntefond som investerar i nordiska företagslån

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
88,234 0,53 -0,03 1,16 2,56 2,67
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
144,200 0,53 -0,03 1,16 2,56 2,67
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
102,600 0,59 0,32 1,51 2,90 3,04
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
151,468 0,59 0,32 1,51 2,90 3,04
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1197,376 0,59 -0,19 1,22 2,52 2,35
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1025,354 0,63 -0,47 - - 1,51

Risk

3/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

över 3 år

Avgift

0,75 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill dra nytta av den nordiska företagslånemarknadens konkurrenskraftiga avkastningsutveckling
  • den som föredrar den nordiska placeringsmiljöns politiska och ekonomiska stabilitet
  • den som vill dra nytta av Evlis sakkunskap beträffande nordiska företagslån
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 €

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Nordic Corporate Bond är en lång räntefond för företagslån som främst placerar sina medel i lån emitterade av nordiska företag, finansinstitut och andra samfund. Fonden placerar i investment grade- och high yield-lån med kreditbetyg samt i företagslån utan kreditklassificering.  Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens placeringsmålsättningar.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden strävar efter att välja bolag med högre ESG-betyg, dvs. använder en positiv urvalsstrategi. Fonden utesluter av Evli allmänt uteslutna bolag och därtill tillverkare av alkohol och vapen, spelbolag samt bolag som utvinner och förädlar fossila bränslen. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

 

Portföljen sköts av

Jani Kurppa

Jani Kurppa

Målsättning och risker

Fonden har som mål att på lång sikt överträffa jämförelseindexets avkastning. Avkastningsförväntningarna och risken är högre än avkastningsförväntningarna och risken som hänför sig till en fond som endast placerar i statsobligationer.

Fonden förutsätter inte att placeringsobjekten har kreditbetyg och därför är en medelhög eller hög kreditrisk förknippad med fondens placeringsobjekt. Den enskilda emittentens kreditrisk reduceras genom spridning på ett flertal emittenter.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten.

Då kreditrisken växer, sjunker värdet på ränteinstrumenten i portföljen och tvärtom. I synnerhet obligationer med ett lägre kreditbetyg, s.k. High Yield-obligationer, är förknippade med en betydande kreditrisk.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En sänkning av räntenivån ökar fondens värde och en höjning av räntenivån sänker fondens värde. Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga återstående löptid (duration). Ränterisken uttrycker placeringsobjektens värdes känslighet i relation till en förändring i räntenivån. Långräntefondernas känslighet i relation till en förändring i räntenivån är klart större än korträntefondernas. Fondens värde kan öka eller minska betydligt vid större förändringar i räntenivån.

Månadsrapport

31.01.2021

Nordic markets were more positive than others as the recovery in prices continues. The limited supply in vaccines was pressuring the sentiment, but central bank buying remained steady. The German 10yr government bond yield rose to -0.52%.

Nordic bond prices have not rallied at the same pace as similar European credits. As a result, relative value in the Nordics is now at a better level than before the crisis. Economic signs and company results indicate that Nordic economies will manage the crisis well from a relative perspective. All Nordic central banks or governments have announced buying corporate bonds from the secondary and primary markets. Also, all countries have started many direct programs to support companies.

The fund return in January was good at +0.36%, as prices were recovering. The fund participated again in the first new issues after the December break. We will continue to focus in good quality companies, which can withstand the negative cycles. The fund’s yield level was 1.72% after currency hedging. Duration was 2.55 years.

Fondfakta

Typ Nordisk företagsobligationsfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 16.04.2007
Nuvarande strategi fr.o.m. 31.08.2017
Jämförelseindex

ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 €