Evli Nordic Corporate Bond

Långräntefond som investerar i nordiska företagslån

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
80,456 -8,20 -6,40 -0,84 0,27 2,14
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
131,488 -8,20 -6,40 -0,84 0,27 2,14
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
93,255 -8,12 -6,07 -0,49 0,61 2,50
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
137,673 -8,12 -6,07 -0,49 0,61 2,50
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1088,936 -8,51 -6,53 -0,91 0,16 1,25
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
930,421 -8,69 - - - -6,96

Risk

2/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 3 år

Avgift

0,75 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill dra nytta av den nordiska företagslånemarknadens konkurrenskraftiga avkastningsutveckling
  • den som föredrar den nordiska placeringsmiljöns politiska och ekonomiska stabilitet
  • den som vill dra nytta av Evlis sakkunskap beträffande nordiska företagslån.

Investera

Minst 1 000 €

Placeringsfonden Evli Nordic Corporate Bond är en långräntefond för företagslån som främst placerar sina medel i lån emitterade av nordiska företag, finansinstitut och andra samfund. Fonden placerar i investment grade- och high yield-lån med kreditbetyg samt i företagslån utan kreditklassificering.  Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens placeringsmålsättningar.

Fondens investeringsverksamhet följer Evlis riktlinjer för ansvarsfull investering. Fonden utesluter från investeringarna förutom tillverkare av kontroversiella vapen och tobak, även företag som tillverkar alkohol, hasardspel, vuxenunderhållning, vapen och fossila bränslen (gruvdrift och utvinning) 

 

Portföljen sköts av

Jani Kurppa

Jani Kurppa

Målsättning och risker

Fonden har som mål att på lång sikt överträffa jämförelseindexets avkastning. Avkastningsförväntningarna och risken är högre än avkastningsförväntningarna och risken som hänför sig till en fond som endast placerar i statsobligationer.

Fonden förutsätter inte att placeringsobjekten har kreditbetyg och därför är en medelhög eller hög kreditrisk förknippad med fondens placeringsobjekt. Den enskilda emittentens kreditrisk reduceras genom spridning på ett flertal emittenter.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten.

Då kreditrisken växer, sjunker värdet på ränteinstrumenten i portföljen och tvärtom. I synnerhet obligationer med ett lägre kreditbetyg, s.k. High Yield-obligationer, är förknippade med en betydande kreditrisk.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En sänkning av räntenivån ökar fondens värde och en höjning av räntenivån sänker fondens värde. Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga återstående löptid (duration). Ränterisken uttrycker placeringsobjektens värdes känslighet i relation till en förändring i räntenivån. Långräntefondernas känslighet i relation till en förändring i räntenivån är klart större än korträntefondernas. Fondens värde kan öka eller minska betydligt vid större förändringar i räntenivån.

Månadsrapport

31.01.2020

The year started with good demand for corporate bonds and new issues were heavily oversubscribed. Coronavirus concerns led to safe haven demand and government rates were down. German 10yr government bond yield ended at -0.43%. Nordic corporate spreads remained stable.

The fund return in January was clearly positive +0.58%. The fund actively participated in new issues, e.g., Heimstaden Bostad, Stena, Jyske Bank, Balder, Mowi, Sagax, Stillfront, Hurtigruten and Elenia. The fund is yielding 1.53% after currency hedging with 2.2 years duration.

Fondfakta

Typ Nordisk företagsobligationsfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 16.04.2007
Nuvarande strategi fr.o.m. 31.08.2017
Jämförelseindex

ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 €