Evli Equity Factor Europe

Aktiefond som placerar i europeiska bolag med fokus på faktorer

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
105,652 0,81 -1,99 3,13 6,65 4,95
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
129,641 0,81 -1,99 3,13 6,65 4,95
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
119,146 0,85 -1,69 3,44 6,97 4,92
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
129,293 0,85 -1,69 3,44 6,97 4,92

Risk

6/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

0,95 % p.a.

För vem passar fonden?

  • placerare som föredrar en fond som betonar faktorer, dvs. aktiernas specifika egenskaper, snarare än det traditionella marknadsvärdet
  • placerare som fokuserar på faktorernas riskpremier
  • placerare som eftersträvar en hög avkastning på längre sikt
  • placerare som accepterar större kurssvängningar på kort sikt
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Equity Factor Europe placerar med spridning i stora europeiska bolags aktier. Fondens placeringsstrategi viktar fyra faktorer med vetenskaplig härledning: värde, låg volatilitet, momentum och kvalitet.

Fonden har en aktiv placeringsstrategi. Fonden har inga begränsningar beträffande bransch eller land inom sitt geografiska placeringsområde.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden utgår från en så kallad best in class ranking, dvs. fonden väljer bolag med de bästa ESG-betygen. Utöver Evlis allmänt uteslutna objekt, utesluter fonden bolag med betydande verksamhet i följande branscher: alkohol, vapen, tobak, utvinning av stenkol, hasardspel eller vuxenunderhållning. Fonden utesluter därtill bolag med lägre ansvarsfullhetsklassificering samt bolag som, enligt analys gjord av MSCI ESG Research och ISS ESG, är involverade i kränkningar av verifierade hållbarhetsnormer. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Mattias Lagerspetz

Mattias Lagerspetz

Peter Lindhal

Peter Lindahl

Antti Sivonen

Antti Sivonen

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger värdeökningen för fondens jämförelseindex.

Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt.  

Månadsrapport

31.01.2021

Evli Equity Factor Europe focuses on four academically determined factors: value, low risk, momentum and quality. The fund complies with policies for responsible investment (ESG) and excludes from its investments companies that have substantial business in the following areas: weapons, alcohol, tobacco, mining of thermal coal, controversial weapons, gambling and adult entertainment. The fund also excludes companies with the lowest ESG rating and companies which have very severe confirmed ESG controversies.

Evli Equity Factor Europe lost 0.4% in January, while the benchmark MSCI Europe Net TR fell by 0.7%. The fund was ahead of its benchmark by 2.6% points since inception as of the end of January.

Fondfakta

Typ Europeisk aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 14.10.2015
Jämförelseindex

MSCI Europe TR Net (EUR)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad