Evli Equity Factor Europe

Aktiefond som placerar i europeiska bolag med fokus på faktorer

Värde
12.04.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
108,414 7,77 30,93 5,71 7,32 6,11
Värde
12.04.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
138,590 7,77 30,93 5,71 7,32 6,11
Värde
12.04.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
122,314 7,86 31,32 6,03 7,64 6,09
Värde
12.04.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
138,270 7,86 31,32 6,03 7,64 6,09

Risk

6/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

0,95 % p.a.

För vem passar fonden?

  • placerare som föredrar en fond som betonar faktorer, dvs. aktiernas specifika egenskaper, snarare än det traditionella marknadsvärdet
  • placerare som fokuserar på faktorernas riskpremier
  • placerare som eftersträvar en hög avkastning på längre sikt
  • placerare som accepterar större kurssvängningar på kort sikt
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Equity Factor Europe placerar med spridning i stora europeiska bolags aktier. Fondens placeringsstrategi viktar fyra faktorer med vetenskaplig härledning: värde, låg volatilitet, momentum och kvalitet.

Fonden har en aktiv placeringsstrategi. Fonden har inga begränsningar beträffande bransch eller land inom sitt geografiska placeringsområde.

Företagsansvar och beaktande av hållbarhetsfaktorer

SFDR klass*: light green

Som en del av sin placeringsverksamhet uppmuntrar fonden hållbarhetsfaktorer genom att integrera ansvarsfaktorer i placeringsanalysen, genom att utöva inflytande på bolagen eller utesluta dem. Fondens planeringsprocess är kvantitativ och utgår från akademiskt prövade faktorer, ESG-integration och omfattande spridning. ESG-processen är likaså systematisk och ESG-kriterierna är helt integrerade i fondens placeringsstrategi. När placeringsbeslut fattas är ESG-kriterierna alltid de samma.

Fondens ESG-process baseras på uteslutandet av vissa branscher och bolag och val av bolag med de bästa ESG-betygen i branschen. Först utesluter fonden bolag med betydande verksamhet i följande branscher: alkohol, vapen, tobak, utvinning av stenkol, hasardspel eller vuxenunderhållning. Därefter utesluter vi bolag som av MSCI eller ISS ESG fått en röd flagga (bolag med allvarliga normöverträdelser, inklusive bolag med överträdelser av FN:s Global Compact). I tredje skedet utesluter vi 5 % av bolagen, de bolag som har den högsta kolintensiteten. I fjärde skedet utesluter vi bolag som äger reserver av fossila bränslen. I femte skedet väljer fonden aktier i de bolag vars MSCI ESG-betyg är i den högsta 80-procenten i branschen. Fonden tillämpar därtill Evlis allmänna principer för uteslutande.

Bolagen som är fondens placeringsobjekt följs upp med fokus på klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport. Fondens jämförelseindex är ett marknadsmässigt index som inte beaktar hållbarhetsrisker eller hållbarhetsfaktorer. Fondens jämförelseindex anges i det fondspecifika faktabladet.

*Jämlikt upplysningsförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) är Evlis fonder indelade i tre klasser med avseende på hållbarhetsfaktorerna. Mainstream-fonderna beaktar inte hållbarhetsfaktorer, light green-fonderna beaktar hållbarhetsfaktorer parallellt med andra faktorer och dark green-fonderna inriktar sig på hållbara investeringar.

 

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Mattias Lagerspetz

Mattias Lagerspetz

Peter Lindhal

Peter Lindahl

Antti Sivonen

Antti Sivonen

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger värdeökningen för fondens jämförelseindex.

Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt.  

Månadsrapport

28.02.2021

Evli Equity Factor Europe focuses on four academically determined factors: value, low risk, momentum and quality. The fund complies with policies for responsible investment (ESG) and excludes from its investments companies that have substantial business in the following areas: weapons, alcohol, tobacco, mining of thermal coal, controversial weapons, gambling and adult entertainment. The fund also excludes companies with the lowest ESG rating and companies which have very severe confirmed ESG controversies.

Evli Equity Factor Europe's value was unchanged in February, while the benchmark MSCI Europe Net TR gained 2.5%. The fund lagged its benchmark by 0.7% points since inception as of the end of February.

Fondfakta

Typ Europeisk aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 14.10.2015
Jämförelseindex

MSCI Europe TR Net (EUR)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad