Ansvarskännande

Vårt primära ansvar är att hjälpa dig att få en god avkastning på din placering. Emellertid beaktar vi även miljöhänsyn och de sociala aspekterna i vår placeringsverksamhet.

Vi anser att både placerare och företag på sikt har nytta av att på ett förnuftigt sätt beakta ESG-faktorerna (Environmental, Social, Governance). Genom ansvarskännande investering vill vi därtill främja en transparent och öppen kommunikation mellan dig och våra placeringsexperter.

Ansvarsfull placering

Evli har den 10 juni 2010 undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI, Principles for Responsible Investment) och förbinder sig att beakta dem i placeringsverksamheten. Genom UN PRI-projektet hoppas vi att öka vetskapen om globala spörsmål bland vår personal, våra samarbetspartners och inom vår arbetsgemenskap.

Evli är även medlem i FINSIF – Finland’s Sustainable Investment Forum ry. FINSIF har som mål att öka intresset för ansvarsfull placeringsverksamhet som inom kapitalförvaltning och investeringsprocessen tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Evli har sedan 2007 deltagit i projektet Carbon Disclosure Project (CDP), vars resultat vi har beaktat i nordiska aktieplaceringar.

Principerna för ansvarsfull placering

Vi förbinder oss att beakta FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI, Principles for Responsible Investment) i placeringsverksamheten. Genom UN PRI-projektet hoppas vi att öka vetskapen om globala spörsmål bland vår personal, våra samarbetspartners och inom vår arbetsgemenskap. Allt fler professionella investerare anser att miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed (ESG, environmental, social and corporate governance issues) har en inverkan på placeringsverksamhetens lönsamhet. Inom ramen för UN PRI, förbinder sig placerare att beakta följande principer i placeringsverksamheten:

Princip 1
Vi beaktar miljö, samhälle och en god förvaltningssed då vi analyserar placeringsobjekt och gör investeringsbeslut.

Princip 2
Vi har en aktiv ägarpolicy som omfattar synpunkter som berör miljö, samhälle och god förvaltningssed.

Princip 3
Vi förväntar oss att de företag vi placerar i ger tillräcklig information om ESG-faktorerna.

Princip 4
Vi bidrar till främjandet av dessa principer inom hela investeringsbranschen.

Princip 5
Vi samarbetar med andra aktörer inom branschen för att principerna ska förverkligas i praktiken.

Princip 6
Vi rapporterar om hur principerna följs och hur implementeringen fortskrider i vår verksamhet.

Läs mer: www.unpri.org (på engelska)

Hållbar utveckling

Evli är medlem i FINSIF – Finland’s Sustainable Investment Forum ry. FINSIF etablerades för att sprida information om ansvarsfull placeringsverksamhet till intresserade. FINSIF har som mål att öka intresset för ansvarsfull placeringsverksamhet som inom kapitalförvaltning och investeringsprocessen tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Föreningen grundades på initiativ av en grupp finska investerare, kapitalförvaltare och värdepappersföretag.

Läs mer om FINSIF

 

Åtgärder mot klimatförändringen

Sedan 2007 har Evli som första finländska kapitalförvaltare deltagit i Carbon Disclosure Project (CDP), ett internationellt projekt som syftar till att samla in information om industriutsläpp av växthusgaser och som följer upp företagens åtgärder för att minska och eliminera skadlig miljöpåverkan. CDP-projektets information har beaktats i anslutning till aktieplaceringar i de nordiska länderna.

Genom CDP-projektet samarbetar institutionella placerare för att främja informationsspridningen.

Läs mer om CDP (På engelska)

Ansvarsfull företagsverksamhet

Vårt huvudkontor i Helsingfors beviljades i oktober 2010 rätten att använda WWF:s Green Office -märke. WWF:s Green Office är ett miljöprogram som hjälper företagen att minska sin belastning på miljön, åstadkomma besparingar avseende material- och energikostnaderna samt motverka klimatförändringen.

Ekologiska gärningar i vardagen

Genom Green Office –samarbetsavtalet har huvudkontoret förbundit sig att fortlöpande utveckla verksamheten med beaktande av miljöhänsyn samt att åstadkomma betydande minskningar av papperskonsumtionens, affärsresornas och elkonsumtionens miljöeffekt. Vi är därtill ännu mer målmedvetna när det gäller avfallssortering och återanvändning samt miljövänlig upphandling. Vi ger WWF en årlig rapport över vår konsumtion.

Green Office – programmet fungerar som motivation för personalen att beakta miljön i vardagen. Därtill ökar programmet insikten om miljöns viktighet och hjälper företaget att identifiera möjligheter att spara på verksamhetskostnaderna.

Läs mer: www.wwf.fi/greenoffice (på finska)