Evli Varainhoito 50

Tasapainoisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin sijoittava kansainvälinen allokaatiorahasto

Arvo
22.09.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
69,879 -14,47 -12,21 1,38 1,66 2,63
Arvo
22.09.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
181,112 -14,47 -12,21 1,38 1,66 2,63

Riski

4/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 5 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa maailmanlaajuisesti tunnettuihin rahastoihin helposti
  • joka haluaa ammattimaista ja verotehokasta salkunhoitoa
  • joka haluaa hajauttaa riskiä maailmanlaajuisesti yhdellä sijoituksella
  • joka haluaa sijoittaa kotimaisen rahaston kautta ulkomaisiin sijoituskohteisiin
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Varainhoito 50 on allokaatiorahasto, joka sijoittaa varansa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin maailmanlaajuisesti. Sijoitukset hajautetaan toisten sijoitusrahastojen tai ulkomaisten yhteissijoitusyritysten kautta eri osakemarkkinoille, valtionlainoihin, yrityslainoihin, kehittyville markkinoille sekä rahamarkkinoille.

Rahaston osakesijoitusten osuus voi vaihdella 30 - 70 %:n välillä neutraalin osakepainon ollessa 50 %. Omaisuusluokkien välistä allokaatiota muutetaan aktiivisesti Evlin markkina- ja allokaationäkemyksen mukaisesti sekä hyödyntämällä sijoitusrahastojen valintaan kehitettyä prosessia. Osassa sijoituksia hyödynnetään akateemisesti todennettuja faktoreita.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2022

Elokuussa kehittyneiden markkinoiden osakkeet laskivat noin 3 prosenttia, kun taas vastaavasti kehittyvät markkinat tuottivat noin kaksi prosenttia euroissa mitattuna. Korot olivat jälleen nousussa, joka aiheutti paineita eurooppalaisille korkoinstrumenteille. Eurooppalaiset high yield -yrityslainat laskivat elokuussa reilun prosentin, kun taas enemmän korkojen nousulle herkät euroalueen valtionlainakorot laskivat lähes 5 prosenttia.

Kuun puolenvälin tienoilla rahastossa päätettiin laskea osakeriskiä alle 50 prosentin neutraalipainon. Samalla luovuttiin globaaleihin maataloustuotantoyrityksiin sijoittavasta rahastosta sekä pienennettiin kehittyvien maiden osakkeiden suhteellista painoa. Lisäksi kuun loppupuolella kevennettiin eurooppalaisten high yield -yrityslainojen painoa. 

Elokuun lopussa rahaston osakkeiden paino oli 44,4 prosenttia. Yrityslainat muodostavat 36,9 prosenttia ja kehittyvien maiden lainat 7,7 prosenttia rahaston arvosta euroalueen valtionlainojen painon ollessa 0 prosenttia.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen allokaatiorahasto
Toiminta alkanut 16.11.1999
Nykyinen strategia 31.08.2017
Vertailuindeksi

3kk Euribor-indeksi 50 %, MSCI Europe TR Net 50 %

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

Kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n SFDR-asetuksen 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) edellyttämät tiedot asetuksen 6. ja 8. artiklojen mukaisesti.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Kestävyysriskit huomioidaan sijoituspäätöksissä

Rahaston sijoitussalkkua rakennettaessa ja seurattaessa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa otetaan huomioon perinteiset taloudelliset ja muut tunnusluvut, joita ovat muun muassa riski- ja arvostusmittarit, ja näiden lisäksi sijoituspäätöksissä huomioidaan kestävyysriskit. Sijoituspäätösten yhteydessä tehtävän analyysin lisäksi kestävyysriskiä hallitaan tiettyjen toimialojen ja/tai yhtiöiden poissulkemisella. Olennaiset kestävyysriskit voivat realisoituessaan vaikuttaa rahaston sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten rahaston tuottoon.

Tiettyjen toimialojen ja/tai rahoitusinstrumenttien sijoitusvalikoimasta poissulkeminen voi pienentää rahaston kestävyysriskiä. Poissulkeminen saattaa kuitenkin lisätä rahaston keskittymisriskiä. Mahdollinen keskittymisriskin kasvu voi – irrallisesti tarkasteltuna – johtaa volatiliteetin lisääntymiseen ja kasvattaa tappioriskiä.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia

Rahasto on allokaatiorahasto, joka sijoittaa varansa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin maailmanlaajuisesti. Sijoitukset hajautetaan toisten sijoitusrahastojen tai ulkomaisten yhteissijoitusyritysten kautta eri osakemarkkinoille, valtionlainoihin, yrityslainoihin, kehittyville markkinoille sekä rahamarkkinoille. Rahaston sijoitusstrategiassa sitoudutaan sijoittamaan vähintään 75 % varoista sellaisiin rahastoihin, jotka muiden ominaisuuksien ohella edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.

Evli on rakentanut sisäisen ESG-tietokannan perustuen MSCI ESG Researchin ja ISS ESG:n tuottamiin tietoihin, jota käytetään hyväksi Evli-Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen ESG-tekijöiden seurannassa. Jokaiselle rahastolle ja ETF:lle lasketaan ESG-arvosana, joka kuvastaa, kuinka hyvin rahastossa sijoituskohteena olevat yhtiöt ovat kokonaisuutena huomioineet kestävyystekijöihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Lisäksi mittareina käytetään mm. yhtiökohtaisia ESG-arvosanoja ja niiden kehitystä, tietoja mahdollisista YK Global Compact -rikkomuksista, yhtiön maineriskiä sekä hiilijalanjälkeä ja fossiilisten varantojen osuutta.

Lisäksi Evli tekee vaikuttamista kohdeyhtiöihin Evlin omistajaohjausperiaatteita noudattaen Evli rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa. Vaikuttamisperusteina voivat olla YK Global Compact -normirikkomukset tai ilmastotavoitteisiin liittyvät syyt.

Muut rahaston sijoituskohteet kuin Evli-Rahastoyhtiön hallinnoiman rahastot edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai tekevät kestäviä sijoituksia oman sijoitusstrategiansa mukaisesti sekä mittaavat kestävyystekijöiden edistämistä omien periaatteidensa mukaisesti.

Strategioissa olevien Evli-Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen kohdeyhtiöiden hiilijalanjälkiä ja päästötunnuslukuja mitataan ja seurataan, ja strategioille tehdään säännöllisesti skenaarioanalyysi Evlin yleisten ilmastotavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi.

Evli tavoittelee hiilineutraaliutta sijoituskohteissa viimeistään vuonna 2050, ja on asettanut kaikista sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 % laskun vuoteen 2030 mennessä, edellyttäen että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Ilmastotavoitteiden toteutumisen mittaaminen tehdään käyttäen ISS ESG:n ja MSCI ESG:n dataa, jonka avulla monitoroidaan rahaston hiilijalanjälkeä ja -intensiteettiä, vähähiilisyyteen siirtymisen astetta, skenaarioanalyysia suhteessa 1,5-asteen lämpenemistavoitteeseen ja rahastoon liitettyä lämpenemisastetta.

EU Taksonomia-asetus määrittelee ympäristön kannalta kestävät taloudelliset toiminnot. Jotta taloudellinen toiminta voidaan katsoa EU Taksonomia-asetuksen mukaisesti ympäristön kannalta kestäväksi, taloudellinen toiminta ei saa yhden tai useamman ympäristötavoitteen edistämisen ohella aiheuttaa merkittävää haittaa muille asetuksessa mainituille ympäristötavoitteille. ’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään EU Taksonomian mukaisia kestäviä sijoituksia.

Hyvän hallintotavan politiikka

Rahaston sijoituskohteena olevissa Evli-Rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa noudatetaan Evlin omistajaohjauksen periaatteita, joissa edellytetään, että sijoituskohteena olevat yhtiöt harjoittavat hyvää hallintotapaa, esimerkiksi noudattamalla Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia tai vastaavaa ulkomaista ohjeistusta, jotka usein asettavat osittaisen kehyksen sijoituskohteina olevien yhtiöiden palkitsemismalleille.

Rahaston sijoituskohteena olevat muut rahastot, jotka muiden ominaisuuksien ohessa edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia, ovat sitoutuneet ottamaan kohdeyhtiöiden hyvät hallintotavat huomioon omassa sijoitustoiminnassaan.

ESG-strategia

Sijoituspäätösten tekemisessä sitoudutaan sijoittamaan vähintään 75 %:sesti sellaisiin rahastoihin, jotka joko edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.

Evlin vastuullisen sijoittamisen ja poissulkemisen periaatteet

Rahaston sijoitukset noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita siltä osin, kun sen varat on sijoitettu Evlin hallinnoimiin sijoitusrahastoihin. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on määritetty perustason kriteerit normipohjaiselle seulonnalle ja yhtiöiden poissulkemiselle. Niissä kielletään esimerkiksi sijoitukset yhtiöihin, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita ja ydinaseita ja yhtiöihin, joilla hiilen tai öljyhiekan osuus liikevaihdosta ylittää määritellyn rajan.

Rahaston sijoituskohteena olevien Evlin rahastojen osalta Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi ryhtyy säännöllisen seulonnan perusteella tarvittaviin toimiin sellaisten yhtiöiden suhteen, joiden epäillään rikkoneen kansainvälisiä lakeja ja sääntöjä. Yhtiö voidaan joko suoraan poissulkea tai sen kanssa voidaan aloittaa vaikuttamistoimet. Jos vuoropuhelu yhtiön kanssa epäonnistuu tai sen katsotaan olevan hyödytöntä, yhtiö voidaan laittaa poissuljettujen yhtiöiden listalle.

Vertailuindeksi ja rahaston vastuullisuusprofiilin sovittaminen

Rahaston vertailuindeksinä toimii markkinapohjainen indeksi, jossa ei huomioida kestävyystekijöitä. Rahaston käyttämä vertailuindeksi löytyy rahastokohtaisesta avaintietoesitteestä.

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk