Evli Varainhoito 30

Korkopainotteisesti sijoittava kansainvälinen allokaatiorahasto

Arvo
04.12.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
79,193 6,69 4,86 0,85 2,26 3,13
Arvo
04.12.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
195,659 6,69 4,86 0,85 2,26 3,13

Riski

4/7

Morningstar

5/5

Suositeltava sijoitusaika

vähintään 4 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa maailmanlaajuisesti tunnettuihin rahastoihin helposti
  • joka haluaa ammattimaista ja verotehokasta salkunhoitoa
  • joka haluaa hajauttaa riskiä maailmanlaajuisesti yhdellä sijoituksella
  • joka haluaa sijoittaa kotimaisen rahaston kautta ulkomaisiin sijoituskohteisiin
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Varainhoito 30 on allokaatiorahasto, joka sijoittaa varansa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin maailmanlaajuisesti. Sijoitukset hajautetaan toisten sijoitusrahastojen tai ulkomaisten yhteissijoitusyritysten kautta eri osakemarkkinoille, valtionlainoihin, yrityslainoihin, kehittyville markkinoille sekä rahamarkkinoille.

Sijoitusten painopiste on korkoinstrumenteissa ja rahaston osakesijoitusten osuus voi vaihdella 10 - 50 %:n välillä neutraalin osakepainon ollessa 30 %. Omaisuusluokkien välistä allokaatiota muutetaan aktiivisesti Evlin markkina- ja allokaationäkemyksen mukaisesti sekä hyödyntämällä sijoitusrahastojen valintaan kehitettyä prosessia. Osassa sijoituksia hyödynnetään akateemisesti todennettuja faktoreita.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahastonhoitajan katsaus

30.09.2023

Syyskuussa osakkeet laskivat läpi linjan. Kehittyvillä markkinoilla lasku jäi maltilliseksi, vain noin 0,2 prosenttiin, kun taas kehittyneillä markkinoilla lasku oli voimakkaampaa. Euroopassa osakemarkkinat laskivat noin 1,6 prosenttia ja Yhdysvalloissa noin 2,2 prosenttia. Korkojen nousu johti negatiivisiin tuottoihin myös joukkovelkakirjamarkkinoilla. Voimakkaimmin laskivat valtionlainat sekä kehittyvien markkinoiden lainat. Yrityslainoissa investment grade -lainat laskivat noin prosentin, kun taas high yield -lainat tuottivat 0,4 prosenttia.

Syyskuun ostopäällikköindeksit (PMI) osoittivat lievää laskusuuntausta länsimaissa pääasiassa palvelualoilla. Vaikka teollisuuden keskeiset luvut ovat edelleen vaimeat, tulevaisuutta kuvaavat luvut osoittavat suotuisampia näkymiä. Alueellisia eroja oli havaittavissa, sillä USA:n aktiviteetti vilkastui, kun taas Euroopan heikkous jatkui. Markkinatunnelmaa painavat tällä hetkellä alas haukkamainen Fed, korkeammat joukkolainojen korot ja hidastuva talousaktiviteetti Euroopassa ja Kiinassa.

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi syyskuussa muuttumattomana ja olemme osakkeissa neutraalissa. Osakeosion sisällä painotamme yhdysvaltalaisia ja suomalaisia osakkeita ja alipainotamme eurooppalaisia osakkeita. Korkosijoituksissa painotamme edelleen high yield- ja investment grade -yrityslainoja sekä kehittyvien markkinoiden lainoja.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen allokaatiorahasto
Toiminta alkanut 21.02.2002
Nykyinen strategia 31.08.2017
Vertailuindeksi

3kk Euribor-indeksi 70 %, MSCI Europe TR Net 30 %

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 8. artiklan mukainen rahoitustuote.

Julkaisupäivämäärä: 02.12.2022
Oikeushenkilötunnus: 7437002L55WGSZ1VZW72

a) Tiivistelmä

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, ilmastoperiaatteita ja ilmastotavoitteita siltä osin, kun sen varat on sijoitettu Evlin hallinnoimiin sijoitusrahastoihin sekä edellyttää, että sijoituskohteet noudattavat hyviä hallintotapoja. Rahaston sijoitusstrategiassa pyritään sijoittamaan sellaisiin rahastoihin, jotka muiden ominaisuuksien ohella edistävät ympäristöön ja/ tai yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Muut kuin Evlin hallinnoimat rahastot noudattavat omia vastuullisen sijoittamisen periaatteitaan. Rahastossa painotetaan sellaisia tuotteita, jotka edistävät muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Strategioissa hiilijalanjälkiä ja päästötunnuslukuja mitataan ja seurataan, ja strategioille tehdään säännöllisesti skenaarioanalyysi Evlin yleisten ilmastotavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050, ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 % laskun vuoteen 2030 mennessä, edellyttäen että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä. 

Evli tekee vaikuttamista kohdeyhtiöihin Evlin omistajaohjausperiaatteita noudattaen Evli rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa. Vaikuttamisperusteina voivat olla YK Global Compact -normirikkomukset tai ilmastotavoitteisiin liittyvät syyt. Lisäksi muut kuin Evli-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot voivat tehdä omia vaikuttamistoimenpiteitä yhtiöihin kunkin rahastoyhtiön omiin vastuullisuusperiaatteisiin perustuen. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka sekä omistajaohjauksen periaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

Rahaston sijoituksia analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien asioiden eli ESG-tekijöiden osalta. Analyysi keskittyy kohderahastojen sijoitusprosessiin ja ESG-integraation toteutumiseen. Muiden kuin Evlin hallinnoimissa rahastoissa painotetaan sijoituskohteita, jotka integroineet sijoitusstrategiaansa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen. Lisäksi valinnassa korostamme sijoituskohdetta hallinnoivan yhtiön julkista sitoutumista vastuullisen sijoittamisen toimintaperiaatteisiin ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden tukemiseen mieluiten vakiintuneiden standardien, kuten PRI, Climate Action 100+ tai Net-Zero Asset Manager -aloitteiden, mukaisesti. Kolmansien osapuolien odotetaan sitoutuvan kannustamaan yhtiöitä asettamaan päästövähennystavoitteita, noudattamaan hyvää hallintotapaa ja ilmastopolitiikkaa sekä edistämään päästöjen raportointia.

Rahoitustuotteen edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista seurataan ja raportoidaan vuosittain kestävyysindikaattoreilla, joita ovat kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin trendi ja päästövähennystavoitteisiin sitoutuminen sekä kohdeyhtiöiden määrä, joilla ei ole vakavia normirikkomuksia.

Kestävyysindikaattoreita seurataan Evlin sisäisen ESG-tietokannan avulla. Tiedot perustuvat ulkopuolisten datantarjoajien tuottamiin tietoihin, jotka eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia. Kestävyysindikaattoreiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Sijoituspäätösten tekemisessä sitoudutaan sijoittamaan vähintään 75 % sellaisiin rahastoihin, jotka joko edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahastossa voidaan käyttää myös rahastoja ja ETF:a, jotka eivät edistä ympäristöön ja yhteiskunnallisiin ominaisuuksiin liittyviä tavoitteita. Näiden sijoituskohteiden valinnassa ja sijoituspäätöksen tekemisessä sovelletaan edellä kuvattuja periaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

Rahaston vertailuindeksinä toimii markkinaindeksi, jossa ei huomioida kestävyystekijöitä. Rahaston käyttämä vertailuindeksi löytyy rahastokohtaisesta avaintietoesitteestä.

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, ilmastoperiaatteita ja ilmastotavoitteita siltä osin, kun sen varat on sijoitettu Evlin hallinnoimiin sijoitusrahastoihin sekä edellyttää, että sijoituskohteet noudattavat hyviä hallintotapoja. Rahaston sijoitusstrategiassa pyritään sijoittamaan sellaisiin rahastoihin, jotka muiden ominaisuuksien ohella edistävät ympäristöön ja/ tai yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Muut kuin Evlin hallinnoimat rahastot noudattavat omia vastuullisen sijoittamisen periaatteitaan.

Rahastossa painotetaan sellaisia tuotteita, jotka edistävät muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Evli on rakentanut sisäisen ESG-tietokannan perustuen ulkopuolisten datantarjoajien tuottamiin tietoihin, jota käytetään hyväksi rahastojen ja ETF:n ESG-tekijöiden seurannassa.  Jokaiselle rahastolle ja ETF:lle lasketaan ESG-arvosana, joka kuvastaa, kuinka hyvin rahastossa sijoituskohteena olevat yhtiöt ovat kokonaisuutena huomioineet kestävyystekijöihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Lisäksi mittareina käytetään mm. yhtiökohtaisia ESG-arvosanoja ja niiden kehitystä, tietoja mahdollisista YK Global Compact -rikkomuksista, yhtiön maineriskiä sekä hiilijalanjälkeä ja fossiilisten varantojen osuutta.  Mikäli sijoituksia tehdään indeksirahastoihin tai passiivisiin ETF:iin, voidaan nämä sijoitukset tehdä edellä kuvattua prosessia noudattamatta. Näiden sijoitusten osalta Evli edellyttää, että niiden tarjoajat ovat hyvämaineisia ja luotettavia ja ne ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Rahasto poissulkee Evlin vastuullisuusperiaatteiden ja ilmastoperiaatteiden mukaisesti haitalliset toimialat. Lisäksi kohdeyhtiöitä seurataan säännöllisesti normirikkomusten osalta. Muut kuin Evlin hallinnoimat rahastot noudattavat omia poissulkemisen periaatteitaan.

Strategioissa hiilijalanjälkiä ja päästötunnuslukuja mitataan ja seurataan, ja strategioille tehdään säännöllisesti skenaarioanalyysi Evlin yleisten ilmastotavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050, ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 % laskun vuoteen 2030 mennessä, edellyttäen että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.  Ilmastotavoitteiden toteutumisen mittaaminen tehdään käyttäen ulkopuolisten palveluntarjoajien dataa, jonka avulla monitoroidaan rahaston hiilijalanjälkeä ja -intensiteettiä, vähähiilisyyteen siirtymisen astetta, skenaarioanalyysia suhteessa 1,5-asteen lämpenemistavoitteeseen ja rahastoon liitettyä lämpenemisastetta.

Evli tekee vaikuttamista kohdeyhtiöihin Evlin omistajaohjausperiaatteita noudattaen Evli rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa. Vaikuttamisperusteina voivat olla YK Global Compact -normirikkomukset tai ilmastotavoitteisiin liittyvät syyt. Lisäksi muut kuin Evli-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot voivat tehdä omia vaikuttamistoimenpiteitä yhtiöihin kunkin rahastoyhtiön omiin vastuullisuusperiaatteisiin perustuen.

d) Sijoitusstrategia

Rahaston sijoituksia analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien asioiden eli ESG-tekijöiden osalta. Analyysi keskittyy kohderahastojen sijoitusprosessiin ja ESG-integraation toteutumiseen.

Rahaston sijoitukset noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi siltä osin, kun sen varat on sijoitettu Evlin hallinnoimiin sijoitusrahastoihin. Muiden kuin Evlin hallinnoimissa rahastoissa painotetaan sijoituskohteita, jotka integroineet sijoitusstrategiaansa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen. Lisäksi valinnassa korostamme sijoituskohdetta hallinnoivan yhtiön julkista sitoutumista vastuullisen sijoittamisen toimintaperiaatteisiin ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden tukemiseen mieluiten vakiintuneiden standardien, kuten PRI, Climate Action 100+ tai Net-Zero Asset Manager -aloitteiden, mukaisesti. Kolmansien osapuolien odotetaan sitoutuvan kannustamaan yhtiöitä asettamaan päästövähennystavoitteita, noudattamaan hyvää hallintotapaa ja ilmastopolitiikkaa sekä edistämään päästöjen raportointia.

Evli-konsernin omistajaohjauksen periaatteissa edellytetään, että sijoituskohteena olevat yhtiöt harjoittavat hyvää hallintotapaa, esimerkiksi noudattamalla Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia tai vastaavaa ulkomaista ohjeistusta, jotka usein asettavat osittaisen kehyksen sijoituskohteina olevien yhtiöiden palkitsemismalleille. Nämä samat periaatteet sitovat Evli-Rahastoyhtiön hallinnoimia rahastoja, joita voidaan käyttää osana asiakkaalle tarjottavaa omaisuudenhoitoa. Mikäli lisäksi käytetään muiden palveluntarjoajien hallinnoimia rahastoja, näiltä edellytetään korkeaa osaamista, hyvää mainetta, hyvien hallintotapojen noudattamista, vahvaa taloudellista asemaa ja vastuullista toimintaa sekä palveluntarjoajien oman että niiden käyttämien rahastojen kohdeyhtiöiden toiminnan osalta.

Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi analysoi kohdeyhtiöitä kuuden kuukauden välein mahdollisten normirikkomusten (YK Global Compact -periaatteet ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yhtiöille) varalta. OECD:n ohjeistus monikansallisille yhtiöille kattaa myös rahastojen kohdeyhtiöiden verotukseen liittyviä kiistoja.

e) Sijoitusten osuus

Sijoituspäätösten tekemisessä sitoudutaan sijoittamaan vähintään 75 % sellaisiin rahastoihin, jotka joko edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahastossa voidaan käyttää myös rahastoja ja ETF:a, jotka eivät edistä ympäristöön ja yhteiskunnallisiin ominaisuuksiin liittyviä tavoitteita. Näiden sijoituskohteiden valinnassa ja sijoituspäätöksen tekemisessä sovelletaan edellä kuvattuja periaatteita.

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahoitustuotteen edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista seurataan ja raportoidaan vuosittain kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin trendin ja päästövähennystavoitteisiin sitoutumisen kautta sekä kohdeyhtiöiden, joilla ei ole vakavia normirikkomuksia, määrän kautta. Evli on rakentanut sisäisen ESG-tietokannan, jonka avulla kestävyysindikaattoreita voidaan seurata. Lisäksi vastuullisen sijoittamisen tiimi analysoi normirikkomustapaukset vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määritellyn prosessin mukaisesti.

g) Menetelmät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varten

Rahoitustuotteen edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainituilla kestävyysindikaattoreilla.

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

Evli on rakentanut sisäisen tietokannan perustuen ulkopuolisten datantarjoajien tuottamiin tietoihin, jota käytetään edistettyjen ympäristö- ja yhteiskunnallisten ominaisuuksien edistämiseen liittyvienkestävyysindikaattoreiden ja sijoituspäätösten haitallisten vaikutusten seurannassa ja raportoinnissa. Ulkopuolisten datantarjoajien tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus.

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Edistettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan kohdeyhtiöistä saatujen tietojen kattavuus. Sijoituspäätösten tekemisessä sitoudutaan sijoittamaan vähintään 75 % sellaisiin rahastoihin, jotka joko edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahastossa voidaan käyttää myös rahastoja ja ETF:a, jotka eivät edistä ympäristöön ja yhteiskunnallisiin ominaisuuksiin liittyviä tavoitteita. Näiden sijoituskohteiden valinnassa ja sijoituspäätöksen tekemisessä sovelletaan edellä kuvattuja periaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

j) Asianmukainen huolellisuus

Rahaston sijoituksia analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien asioiden eli ESG-tekijöiden osalta. Analyysi keskittyy kohderahastojen sijoitusprosessiin ja ESG-integraation toteutumiseen. Evli on rakentanut sisäisen ESG-tietokannan perustuen ulkopuolisten datantarjoajien tuottamiin tietoihin, jota käytetään hyväksi ESG-tekijöiden seurannassa. Rahaston sijoitukset noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi siltä osin, kun sen varat on sijoitettu Evlin hallinnoimiin sijoitusrahastoihin. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on määritetty perustason kriteerit normipohjaiselle seulonnalle ja yhtiöiden poissulkemiselle.

Muiden kuin Evlin hallinnoimissa rahastoissa painotetaan sijoituskohteita, jotka integroineet sijoitusstrategiaansa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen. Lisäksi valinnassa korostamme sijoituskohdetta hallinnoivan yhtiön julkista sitoutumista vastuullisen sijoittamisen toimintaperiaatteisiin ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden tukemiseen mieluiten vakiintuneiden standardien, kuten PRI, Climate Action 100+ tai Net-Zero Asset Manager -aloitteiden, mukaisesti. Kolmansien osapuolien odotetaan sitoutuvan kannustamaan yhtiöitä asettamaan päästövähennystavoitteita, noudattamaan hyvää hallintotapaa ja ilmastopolitiikkaa sekä edistämään päästöjen raportointia.

Menetelmät perustuvat ulkopuolisen datantarjoajan tuottamiin tietoihin, joita eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia.

k) Vaikuttamispolitiikat

Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista kohdeyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka sekä omistajaohjauksen periaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

l) Nimetty vertailuarvo

Rahaston vertailuindeksinä toimii markkinaindeksi, jossa ei huomioida kestävyystekijöitä. Rahaston käyttämä vertailuindeksi löytyy rahastokohtaisesta avaintietoesitteestä.

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

Tietoa rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista Tiedonantovelvoiteasetuksen 8 artiklan mukaisesti (voimassa 1.1.2023 alkaen)

Raportti rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisestä vuodelta 2022

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Tämän sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot/julkaisut.