Evli Suomi Mix

Suomalaisiin osakkeisiin ja euroalueen korkoinstrumentteihin sijoittava yhdistelmärahasto

Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
3,290 -10,74 -10,44 5,72 3,96 7,06
Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
10,081 -10,74 -10,44 5,72 3,96 7,06

Riski

4/7

Morningstar

5/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

1,83 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa kokonaisvaltaista omaisuudenhoitoa ja hajauttaa varansa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin, mutta jättää kulloiseenkin markkinatilanteeseen sopivimman yhdistelmän asiantuntijoiden päätettäväksi
  • joka haluaa sijoituksissaan korkosijoituksien tuoman vakauden ja osakesijoitusten tarjoaman paremman tuottomahdollisuuden
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Suomi Mix on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisten yritysten osakkeisiin sekä euroalueen korkoinstrumentteihin. Sijoitusten painopiste on osakkeissa, kun näkymät osakemarkkinoilla ovat lupaavat. Vastaavasti korkosijoitusten suhteellista osuutta lisätään, kun näkymät osakemarkkinoilla muuttuvat heikommiksi. Rahaston osakesijoitusten osuus vaihtelee markkinatilanteen mukaan 20-60 %:n välillä neutraalipainon ollessa 40 %. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla enintään 10 vuotta.

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

SFDR luokittelu*: artikla 8, light green

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa integroimalla vastuullisuustekijöitä sijoitusanalyysiin, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Sijoitusprosessissa salkunhoitaja arvioi yhtiötä ESG-näkökulmasta osana yleistä sijoituspäätöstä. ESG-analyysissa salkunhoitaja määrittelee yhtiölle ja yhtiön toimialalle tärkeimmät ESG-teemat ja -riskit. Yhtiöiden keskeisimpien ESG-teemojen ja -riskien identifiointi auttaa salkunhoitajaa keskittymään tärkeimpiin osa-alueisiin sijoitusten seurantavaiheessa ja keskusteluissa yhtiöiden johdon kanssa. Rahasto noudattaa Evlin yleistä poissulkemista. Rahastossa olevien yhtiöiden yhtiökokouksiin osallistutaan yhtiökohtaisen arvion perusteella. Rahaston sijoituskohteena olevia yhtiöitä monitoroidaan YK Global Compact -normirikkomusten ja ilmastoperiaatteiden osalta, ja niihin vaikutetaan tai ne poissuljetaan, mikäli rikkomuksia havaitaan. Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan neljä kertaa vuodessa päivitettävillä rahastokohtaisilla ESG-raporteilla. Rahaston vertailuindeksinä toimii markkinapohjainen indeksi, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Rahaston käyttämä vertailuindeksi löytyy rahastokohtaisesta avaintietoesitteestä. 

*Tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) mukaisesti Evlin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioimisen suhteen. Mainstream-rahastot eivät huomioi kestävyystekijöitä, light green -rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella, ja dark green -rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

 

Salkkua hoitaa

Janne Kujala

Janne Kujala

Jesper Kasanen

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää yli kolmen vuoden aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahastonhoitajan katsaus

31.07.2022

Heinäkuusta muodostui vahva kuukausi kehittyneillä osakemarkkinoilla. S&P 500-indeksin 9,1 prosentin kuukausituotto oli korkein sitten vuoden 2020 lopun. Euroopassa ja Suomessa pääindeksit nousivat vastaavasti 7,3 ja 6,7 prosenttia, tuoden kursseja lähemmäksi kesäkuun alun tasoja. 

Odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin FED:in ennakoitua kyyhkymäisemmästä korkojennostotahdista tukivat riskinottohalukkuutta kuluneen kuun aikana. Etenkin korkeamman duraation kasvuosakkeet hyötyivät alentuneista reaalikorkonäkymistä. Rahaston suhteellinen arvonkehitys jäi vertailuindeksille 0,7 prosenttia heinäkuussa. Osakesalkussa suhteellista tuottoa rasittivat eniten alipaino Kojamossa (ei merkittäviä yhtiökohtaisia uutisia) ja ylipaino Duellissa (odotuksia heikompi neljännesvuosiraportti sekä heikkenevä kuluttajasentimentti). Korkojen laskiessa salkun pidemmän duraation yrityslainat (Lassila & Tikanojan ja Nokian 2028 erääntyvät seniorilainat) performoivat parhaiten heinäkuussa. Suhteellisesti eniten korkosalkun performanssia verottivat Finnairin ja Suomisen yrityslainat.

Osakesalkussa luovuimme kokonaan Valmetista ja Kojamosta, sekä kevensimme Nokiaa. Avasimme uuden position Wärtsilässä ja lisäsimme mm. UPM-Kymmeneä ja Nordeaa.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Suomalainen yhdistelmärahasto
Toiminta alkanut 01.11.1995
Vertailuindeksi

OMX Helsinki Cap_GI indeksi (40 %), ICE BofA All Maturity Finland Government indeksi (40 %), 3 kuukauden euribor-korko (20 %) 21.10.2021 alkaen

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk