Evli Q7

Maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin sijoittava yhdistelmärahasto

Arvo
28.09.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
91,220 0,88 -0,50 -1,13 1,92 2,22
Arvo
28.09.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
116,567 0,88 -0,50 -1,13 1,92 2,22
Arvo
28.09.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
92,612 0,88 -0,50 -0,88 2,14 1,46
Arvo
28.09.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
109,064 0,88 -0,50 -0,88 2,14 1,46

Riski

3/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

vähintään 4 vuotta

Hoitopalkkio

0,30 % p.a.

+ tuottosidonnainen palkkio on 20 % siitä tuottoluvusta, joka määritetty rahaston säännöissä määrätyllä tavalla. Jotta tuottosidonnaista palkkiota voidaan veloittaa, rahasto-osuussarjan tulee saavuttaa korkein historiallinen arvonsa ja osuussarjan tuoton tulee ylittää kynnystuotto 3 % jokaisesta arvonlaskentapäivästä laskettuna viimeisen 24 kuukauden ajalta.


Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka tavoittelee sijoitusvarallisuuden arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin
  • joka haluaa sijoittaa laajasti hajautettuun kansainväliseen salkkuun
  • joka hyväksyy rahaston korkean aktiiviriskin
  • joka hyväksyy vivuttamisen rahaston sijoitustoiminnassa, mikä mahdollistaa korkeamman arvonnousun, mutta myös suuremman riskitason
  • joka hyväksyy suuren kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

min. 1 000 €

Sijoituspolitiikka

Erikoissijoitusrahasto Evli Q7 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin. Sijoitukset tehdään pääsääntöisesti sijoitusrahastojen, ETF-rahastojen, indeksijohdannaisten tai muiden likvidien sijoituskohteiden kautta.

Rahastolla ei ole rajoituksia osake- ja korkosijoitusten suhteelle ja rahasto voi tarvittaessa sijoittaa kaikki varansa pelkästään joko osake- tai korkomarkkinoille. Rahasto voi käyttää ns. vipua sijoitustoiminnassaan maksimissaan 1,5 kertaisesti saavuttaakseen tarvittaessa halutun riskitason. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Vaihtoehtorahastona Evli Q7 voi poiketa sijoitusrahastolain sijoitustoimintaa ja sijoitusrajoituksia koskevista vaatimuksista. Rahasto voi käyttää velkavipua sijoitustoiminnassaan sekä sijoittaa varojaan hyödykejohdannaissopimuksiin. Rahaston sijoitussalkku voi olla vähemmän hajautettu kuin tavallisilla sijoitusrahastoilla. Rahaston aktiivisesta sijoitusstrategiasta johtuen voi rahaston kiertonopeus nousta tavanomaista korkeammaksi.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä eikä toimiala- tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille mahdollisimman suuri tuotto pitkän aikavälin tavoitteeksi asetetulla 7 %:n volatiliteettitasolla, joka vastaa keskimäärin 35/65 % (osakkeet/korot) painotetun arvopaperisalkun volatiliteettia.

Rahaston riskitaso riippuu sijoitusallokaation kulloisestakin painotuksesta, minkä vuoksi rahaston arvo vai vaihdella voimakkaasti lyhyelläkin aikavälillä.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen yhdistelmärahasto
Toiminta alkanut 07.10.2016
Vertailuindeksi

Ei virallista vertailuindeksiä

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Rahastonhoitajan katsaus

Erikoissijoitusrahasto Evli Q7 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin. Sijoitukset tehdään pääsääntöisesti sijoitusrahastojen, ETF-rahastojen, indeksijohdannaisten tai muiden likvidien sijoituskohteiden kautta.

Rahastolla ei ole rajoituksia osake- ja korkosijoitusten suhteelle ja rahasto voi tarvittaessa sijoittaa kaikki varansa pelkästään joko osake- tai korkomarkkinoille. Rahasto voi käyttää ns. vipua sijoitustoiminnassaan maksimissaan 1,5 kertaisesti saavuttaakseen tarvittaessa halutun riskitason. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

Kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n SFDR-asetuksen 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) edellyttämät tiedot asetuksen 6. artiklan mukaisesti.

Kestävyysriskejä ei huomioida sijoituspäätöksissä

Rahastot eivät huomioi sijoituksissaan kestävyysriskejä tai muita kestävyyteen liittyviä tekijöitä. Rahastot käyttävät sijoitustoiminnassaan sellaisia instrumentteja, joille ei ole saatavilla laajamittaisesti kestävyystekijöihin ja -riskeihin liittyvää dataa. Olennaiset kestävyysriskit voivat realisoituessaan vaikuttaa rahaston sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten rahaston tuottoon.

EU Taksonomiaan liittyvät tiedot

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

Ladattavat tiedostot

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Tämän sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot/julkaisut.