• fundName: Evli Optimaalivarainhoito
  • fundId: EABOPT
  • fundClass: B
  • fundCurrency: EUR
  • fundNodata:
  • ctxPath:
  • fundSeries:
  • activeClass: B

Evli Optimaalivarainhoito

Sijoitusrahasto on aktiivinen rahastojen rahasto.

Arvo
06.06.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
4,550 - - - - -
Arvo
06.06.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
118,380 3,86 -0,86 3,44 - 3,93

Riski

3/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

Vähintään 5 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

Rahasto soveltuu erityisesti sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa pääasiassa osake- ja korkomarkkinoille, jolla on keskimääräinen tappion- ja riskinsietokyky ja joka suunnittelee pitävänsä sijoituksensa rahastossa vähintään 5 vuotta.


Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoituspolitiikka

Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö Oy

Tuottotavoite ja riskit

Tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoittaa Rahaston varat eri omaisuuslajeihin ja tuottaa Rahaston osuudenomistajille vertailutuoton ylittävää tuottoa pitkällä aikavälillä. Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Rahastosijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Arvon laskiessa sijoittaja voi menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan.

Rahaston sijoituksiin liittyvät riskit: 

Vastapuoliriski:

Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeeseenlaskija ei selviydy tai ei halua selviytyä sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Operatiivinen riski:

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappionvaaraa, joka johtuu rahastoyhtiön riittämättömistä tai virheellisistä sisäisistä prosesseista, henkilöstöön tai järjestelmiin liittyvistä puutteista tai ulkoisista häiriötekijöistä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen riski sekä tietoturvariski.

Osakemarkkinariski:

Osakemarkkinasijoituksiin liittyy osakemarkkinariski, joka on osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Osakemarkkinasijoitusten tuotto voi vaihdella voimakkaasti markkinatilanteen muuttuessa.

Korkoriski:

Korkosijoituksiin liittyy korkoriski, joka on markkinakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja nousee markkinakorkojen laskiessa.

Maantieteellinen riski:

Yksittäisen maantieteellisen alueen taloudellinen kehitys voi poiketa huomattavasti yleisestä maailmantalouden kehityksestä. Tästä johtuen Rahaston yksittäiselle maantieteelliselle alueelle kohdistuvien sijoitusten arvonkehitys voi poiketa kansainvälistenmarkkinoiden yleisestä kehityksestä.

Johdannaisriski:

Johdannaisten käyttö rahaston sijoitustoiminnassa voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä.

Valuuttariski:

Muihin kuin Rahaston perusvaluutan (euro) määräisiin sijoituksiin liittyvä riski. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon. 

Rahastonhoitajan katsaus

30.04.2023

Huhtikuussa osakemarkkinat tuottivat Euroopassa 2,5 prosenttia, kun taas Yhdysvalloissa tuotto jäi hyvin lähelle nollaa. Kehittyvät markkina taas laskivat 2,7 prosenttia. Joukkovelkakirjamarkkinoilla yrityslainat tuottivat hieman positiivista, kun taas valtionlainojen tuotto jäi nollaan. 

Lyhyen aikavälin markkinasentimentti on muuttunut erittäin positiiviseksi maaliskuun pankkimyllerryksen ja huhtikuun positiivisten makrotietojen jälkeen. Vaikka markkinat voisivat jatkaa nousuaan tulevina kuukausina, markkinoiden väliaikainen lyhytaikainen korjausliike ei olisi yllätys. Aasian talouksien oletetaan hyötyvän Kiinan uudelleen avautumisesta tänä vuonna. Toistaiseksi teknologia-alan tilapäinen heikentyminen on jarruttanut jonkin verran kasvua Etelä-Korean ja Taiwanin kaltaisissa maissa, mutta näiden ohimenevien hidasteiden odotetaan lopulta väistyvän. Aasia näyttää olevan menossa kohti erittäin vahvaa kasvua vuonna 2023, minkä uskomme heijastuvan lopulta Aasian pääomamarkkinoiden tuotoissa. 

Taktisen osakeallokaatio osalta näkemyksemme pysyi huhtikuussa muuttumattomana ja olemme osakkeissa neutraalissa. Osakeosion sisällä painotamme kehittyviä markkinoita. Korkosijoituksissa painotamme edelleen high yield- ja investment grade -yrityslainoja sekä kehittyvien markkinoiden lainoja. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma
Toiminta alkanut 04.12.2018
Vertailuindeksi

5,0 % OMX Helsinki Cap GI (HEXYP), 14,0 % MSCI Daily Europe TR NET Index EUR (MSDEE15N), 14,0 % MSCI North America TR NET EUR (MSDENAN), 4,0 %MSCI Daily Net TR Japan Euro (MSDEJNN), 8,0 % MSCI Daily TR Net Emerging Markets EUR (MSDEEEMN), 5,0 % MSCI AC Daily World TR Net lndex (EUR)(NDEEWNR), 15,0 % JP Morgan GBI EMU Government Bond LC (JPMGEMLC), 15,0 % ICE BofAML EMU Corporate EUR (ER00), 10,0 % ICE BofAML European Ccy Dev Markets High Yield Constr (HPCD), 5,0 % JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR (JPGCHECP), 5,0 % ICE BofAML Euro Ccy LIBORN 3M const.mat. (LEC3)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Tämän sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot/julkaisut.