Evli Optimaalivarainhoito

Sijoitusrahasto on aktiivinen rahastojen rahasto.

Arvo
28.09.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
4,546 - - - - -
Arvo
28.09.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
118,269 3,77 3,75 2,61 - 3,65

Riski

3/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

Vähintään 5 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

Rahasto soveltuu erityisesti sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa pääasiassa osake- ja korkomarkkinoille, jolla on keskimääräinen tappion- ja riskinsietokyky ja joka suunnittelee pitävänsä sijoituksensa rahastossa vähintään 5 vuotta.


Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoituspolitiikka

Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö Oy

Tuottotavoite ja riskit

Tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoittaa Rahaston varat eri omaisuuslajeihin ja tuottaa Rahaston osuudenomistajille vertailutuoton ylittävää tuottoa pitkällä aikavälillä. Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Rahastosijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Arvon laskiessa sijoittaja voi menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan.

Rahaston sijoituksiin liittyvät riskit: 

Vastapuoliriski:

Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeeseenlaskija ei selviydy tai ei halua selviytyä sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Operatiivinen riski:

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappionvaaraa, joka johtuu rahastoyhtiön riittämättömistä tai virheellisistä sisäisistä prosesseista, henkilöstöön tai järjestelmiin liittyvistä puutteista tai ulkoisista häiriötekijöistä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen riski sekä tietoturvariski.

Osakemarkkinariski:

Osakemarkkinasijoituksiin liittyy osakemarkkinariski, joka on osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Osakemarkkinasijoitusten tuotto voi vaihdella voimakkaasti markkinatilanteen muuttuessa.

Korkoriski:

Korkosijoituksiin liittyy korkoriski, joka on markkinakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja nousee markkinakorkojen laskiessa.

Maantieteellinen riski:

Yksittäisen maantieteellisen alueen taloudellinen kehitys voi poiketa huomattavasti yleisestä maailmantalouden kehityksestä. Tästä johtuen Rahaston yksittäiselle maantieteelliselle alueelle kohdistuvien sijoitusten arvonkehitys voi poiketa kansainvälistenmarkkinoiden yleisestä kehityksestä.

Johdannaisriski:

Johdannaisten käyttö rahaston sijoitustoiminnassa voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä.

Valuuttariski:

Muihin kuin Rahaston perusvaluutan (euro) määräisiin sijoituksiin liittyvä riski. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon. 

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2023

Elokuussa osakemarkkinat laskivat kaikilla päämarkkinoilla. Kehittyvien markkinoiden osakkeet laskivat lähes viisi prosenttia, kun taas Euroopassa nähtiin 2,4 prosentin negatiivinen tuotto. Yhdysvaltalaiset osakkeet laskivat euromääräisesti vain 0,3 prosenttia. Yhdysvaltojen suhteellisesti Eurooppaa parempi tuotto johtui pääasiassa dollarin vahvistumisesta euroa vastaan. Joukkovelkakirjamarkkinoilla tuotot jäivät nollaan lukuun ottamatta kehittyvien markkinoiden lainojen 1,7 prosentin laskua. 

Euroopassa eri maiden osakemarkkinoiden välillä on ollut tänä vuonna hämmästyttävän suuria eroja. Erityisesti Suomi on läpikäynyt haastavan vuoden ja menettänyt 17 prosenttia verrattuna laajempaan eurooppalaiseen indeksiin. Mielestämme tietyt suomalaiset suuryritykset ovat kärsineet suhteettoman paljon. Samaan aikaan Eurooppa on hyödyntänyt voimakkaasti painotetun rahoitussektorinsa vahvaa kehitystä. Uskomme, että Suomen ja muun Euroopan suhteellisessa kehityksessä on nyt tilaa mahdolliselle käänteelle. 

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi elokuussa muuttumattomana ja olemme osakkeissa neutraalissa. Osakeosion sisällä siirryimme ylipainottamaan Yhdysvaltojen lisäksi myös Suomea ja lisäämme alipainoa Euroopassa edellä mainituista syistä. Korkosijoituksissa painotamme edelleen high yield- ja investment grade -yrityslainoja sekä kehittyvien markkinoiden lainoja. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma
Toiminta alkanut 04.12.2018
Vertailuindeksi

5,0 % OMX Helsinki Cap GI (HEXYP), 14,0 % MSCI Daily Europe TR NET Index EUR (MSDEE15N), 14,0 % MSCI North America TR NET EUR (MSDENAN), 4,0 %MSCI Daily Net TR Japan Euro (MSDEJNN), 8,0 % MSCI Daily TR Net Emerging Markets EUR (MSDEEEMN), 5,0 % MSCI AC Daily World TR Net lndex (EUR)(NDEEWNR), 15,0 % JP Morgan GBI EMU Government Bond LC (JPMGEMLC), 15,0 % ICE BofAML EMU Corporate EUR (ER00), 10,0 % ICE BofAML European Ccy Dev Markets High Yield Constr (HPCD), 5,0 % JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR (JPGCHECP), 5,0 % ICE BofAML Euro Ccy LIBORN 3M const.mat. (LEC3)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Tämän sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot/julkaisut.