Evli Osake

Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin.

Arvo
04.12.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
104,192 8,87 3,20 6,51 8,42 4,19
Arvo
04.12.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
156,787 8,87 3,20 6,51 8,42 7,12

Riski

4/7

Morningstar

2/5

Suositeltava sijoitusaika

Vähintään 5 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

Rahasto soveltuu erityisesti sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa pääasiassa osake- ja korkomarkkinoille, jolla on keskimääräinen tappion- ja riskinsietokyky ja joka suunnittelee pitävänsä sijoituksensa rahastossa vähintään 5 vuotta.


Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoituspolitiikka

Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö Oy

Tuottotavoite ja riskit

Sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin tuottaa Rahaston osuudenomistajille vertailutuoton ylittävää tuottoa pitkällä aikavälillä. Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Rahastosijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Arvon laskiessa sijoittaja voi menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan.

Rahaston sijoituksiin liittyvät riskit: 

Vastapuoliriski:

Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeeseenlaskija ei selviydy tai ei halua selviytyä sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Operatiivinen riski:

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappionvaaraa, joka johtuu rahastoyhtiön riittämättömistä tai virheellisistä sisäisistä prosesseista, henkilöstöön tai järjestelmiin liittyvistä puutteista tai ulkoisista häiriötekijöistä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen riski sekä tietoturvariski.

Johdannaisriski:

Johdannaisten käyttö rahaston sijoitustoiminnassa voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä.

Valuuttariski:

Muihin kuin Rahaston perusvaluutan (euro) määräisiin sijoituksiin liittyvä riski. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon.

Osakemarkkinariski:

Osakemarkkinasijoituksiin liittyy osakemarkkinariski, joka on osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Osakemarkkinasijoitusten tuotto voi vaihdella voimakkaasti markkinatilanteen muuttuessa.

Korkoriski:

Korkosijoituksiin liittyy korkoriski, joka on markkinakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja nousee markkinakorkojen laskiessa. 

Rahastonhoitajan katsaus

30.09.2023

Syyskuussa osakkeet laskivat läpi linjan. Kehittyvillä markkinoilla euromääräinen lasku jäi maltilliseksi, vain noin 0,2 prosenttiin, kun taas kehittyneillä markkinoilla lasku oli voimakkaampaa. Euroopassa osakemarkkinat laskivat noin 1,6 prosenttia ja Yhdysvalloissa noin 2,2 prosenttia.

Riskitekijät ovat viime aikoina ohittaneet positiiviset tekijät, mikä on johtanut markkinoiden lisääntyneeseen volatiliteettiin. Markkinatunnelmaa painavat tällä hetkellä alas haukkamainen Fed, korkeammat joukkolainojen korot ja hidastuva talousaktiviteetti Euroopassa ja Kiinassa. Syyskuun ostopäällikköindeksit (PMI) osoittivat lievää laskusuuntausta länsimaissa pääasiassa palvelualoilla. Vaikka teollisuuden keskeiset luvut ovat edelleen vaimeat, tulevaisuutta kuvaavat luvut osoittavat suotuisampia näkymiä. Alueellisia eroja oli havaittavissa, sillä USA:n aktiviteetti vilkastui, kun taas Euroopan heikkous jatkui. PMI-tietojen tulkinnassa on syytä olla varovainen, sillä ne ovat osoittaneet tänä vuonna jatkuvasti heikompaa kehitystä kuin toteutuneet talousluvut.

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi syyskuussa muuttumattomana ja olemme osakkeissa neutraalissa. Osakeosion sisällä painotamme yhdysvaltalaisia ja suomalaisia osakkeita ja alipainotamme eurooppalaisia osakkeita.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Osakesijoitukset, maailma
Toiminta alkanut 24.05.2017
Vertailuindeksi

10,0 % OMX Helsinki Cap GI (HEXYP), 28,0 % MSCI Daily Europe TR NET Index EUR (MSDEE15N), 28,0 % MSCI North America TR NET EUR (MSDENAN), 8,0 % MSCI Daily Net TR Japan Euro (MSDEJNN), 16,0 % MSCI Daily TR Net Emerging Markets EUR (MSDEEEMN), 10,0 %MSCI AC Daily World TR Net lndex (EUR)(NDEEWNR)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Tämän sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot/julkaisut.