• fundName: Evli Osake
  • fundId: EABO
  • fundClass: B
  • fundCurrency: EUR
  • fundNodata:
  • ctxPath:
  • fundSeries:
  • activeClass: B

Evli Osake

Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin.

Arvo
06.06.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
101,882 6,46 -0,07 9,55 6,37 1,88
Arvo
06.06.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
153,312 6,46 -0,07 9,55 6,37 7,33

Riski

4/7

Morningstar

2/5

Suositeltava sijoitusaika

Vähintään 5 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

Rahasto soveltuu erityisesti sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa pääasiassa osake- ja korkomarkkinoille, jolla on keskimääräinen tappion- ja riskinsietokyky ja joka suunnittelee pitävänsä sijoituksensa rahastossa vähintään 5 vuotta.


Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoituspolitiikka

Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö Oy

Tuottotavoite ja riskit

Sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin tuottaa Rahaston osuudenomistajille vertailutuoton ylittävää tuottoa pitkällä aikavälillä. Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Rahastosijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Arvon laskiessa sijoittaja voi menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan.

Rahaston sijoituksiin liittyvät riskit: 

Vastapuoliriski:

Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeeseenlaskija ei selviydy tai ei halua selviytyä sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Operatiivinen riski:

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappionvaaraa, joka johtuu rahastoyhtiön riittämättömistä tai virheellisistä sisäisistä prosesseista, henkilöstöön tai järjestelmiin liittyvistä puutteista tai ulkoisista häiriötekijöistä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen riski sekä tietoturvariski.

Johdannaisriski:

Johdannaisten käyttö rahaston sijoitustoiminnassa voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä.

Valuuttariski:

Muihin kuin Rahaston perusvaluutan (euro) määräisiin sijoituksiin liittyvä riski. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon.

Osakemarkkinariski:

Osakemarkkinasijoituksiin liittyy osakemarkkinariski, joka on osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Osakemarkkinasijoitusten tuotto voi vaihdella voimakkaasti markkinatilanteen muuttuessa.

Korkoriski:

Korkosijoituksiin liittyy korkoriski, joka on markkinakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja nousee markkinakorkojen laskiessa. 

Rahastonhoitajan katsaus

30.04.2023

Huhtikuussa osakemarkkinat tuottivat Euroopassa 2,5 prosenttia, kun taas Yhdysvalloissa tuotto jäi hyvin lähelle nollaa. Kehittyvät markkina taas laskivat 2,7 prosenttia. 

Lyhyen aikavälin markkinasentimentti on muuttunut erittäin positiiviseksi maaliskuun pankkimyllerryksen ja huhtikuun positiivisten makrotietojen jälkeen. Euroopan markkinat nousivatkin huhtikuussa uusiin 12 kuukauden huippuihin. Nämä korkeat markkinatasot hinnoittelevat jo jossain määrin parempia yritystuloksia ja jatkuvaa makrovahvuutta. Vaikka markkinat voisivat jatkaa nousuaan tulevina kuukausina, markkinoiden väliaikainen lyhytaikainen korjausliike ei olisi yllätys. 

Aasian talouksien oletetaan hyötyvän Kiinan uudelleen avautumisesta tänä vuonna. Toistaiseksi teknologia-alan tilapäinen heikentyminen on jarruttanut jonkin verran kasvua Etelä-Korean ja Taiwanin kaltaisissa maissa, mutta näiden ohimenevien hidasteiden odotetaan lopulta väistyvän. Aasia näyttää olevan menossa kohti erittäin vahvaa kasvua vuonna 2023, minkä uskomme heijastuvan lopulta Aasian pääomamarkkinoiden tuotoissa. Edellä mainittujen tekijöiden takia jatkamme kehittyvien markkinoiden taktista painottamista. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Osakesijoitukset, maailma
Toiminta alkanut 24.05.2017
Vertailuindeksi

10,0 % OMX Helsinki Cap GI (HEXYP), 28,0 % MSCI Daily Europe TR NET Index EUR (MSDEE15N), 28,0 % MSCI North America TR NET EUR (MSDENAN), 8,0 % MSCI Daily Net TR Japan Euro (MSDEJNN), 16,0 % MSCI Daily TR Net Emerging Markets EUR (MSDEEEMN), 10,0 %MSCI AC Daily World TR Net lndex (EUR)(NDEEWNR)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Tämän sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot/julkaisut.