Evli Lyhyt Yrityslaina

Lyhyisiin yrityslainoihin hajautetusti sijoittava korkorahasto

Arvo
13.04.2021
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
15,540 0,88 8,50 1,17 1,39 2,22
Arvo
13.04.2021
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
30,102 0,88 8,50 1,17 1,39 2,50
Arvo
13.04.2021
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
106,005 0,93 8,72 1,37 - 1,38

Riski

3/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 2 vuotta

Hoitopalkkio

0,55 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa varoilleen vakaan, kilpailukykyisen tuottokehityksen
  • joka haluaa varoilleen perinteisiä rahamarkkinarahastoja ja pankkitalletuksia korkeamman tuoton
  • joka haluaa aktiivisen ja hyvin hajautetun korkovarallisuuden hoidon rahastomuodossa
  • joka haluaa sijoittaa varansa ilman korkeaa luottoriskiä
  • joka ei halua sitoa sijoitustaan ennalta määrättyyn määräaikaan
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 €

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Lyhyt Yrityslaina on yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti eurooppalaisten yritysten ja pankkien liikkeeseen laskemiin, lyhyen ja keskipitkän jäljellä olevan juoksuajan omaaviin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin sekä muihin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin. Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan täysimääräisesti eikä rahastolle voi muodostua avointa valuuttariskiä.

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

SFDR luokittelu*: light green

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa integroimalla vastuullisuustekijöitä sijoitusanalyysiin, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Ennen sijoituspäätöstä ESG-analyysissa keskitytään asioihin, jotka ovat mitattavissa yrityslainan laadun kautta. Rahasto keskittyy erityisesti yhtiöanalyysissa ESG-riskeihin, jotka ovat keskeisiä kullekin yhtiölle. Jos yhtiöllä on merkittäviä ja keskeneräisiä ESG-ongelmia, jää sijoitus yhtiöön tekemättä. ESG-tekijöiden analyysi perustuu salkunhoitajien kokonaiskuvaan yhtiöstä yhtiön antamien tietojen, salkunhoitajien oman analyysin ja MSCI:n ESG-tietojen perusteella. Rahasto noudattaa Evlin yleistä poissulkemista. Rahaston sijoituskohteena olevia yhtiöitä monitoroidaan YK Global Compact -normirikkomusten ja ilmastoperiaatteiden osalta, ja niihin vaikutetaan tai ne poissuljetaan, mikäli rikkomuksia havaitaan. Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan neljä kertaa vuodessa päivitettävillä rahastokohtaisilla ESG-raporteilla. Rahaston vertailuindeksinä toimii markkinapohjainen indeksi, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Rahaston käyttämä vertailuindeksi löytyy rahastokohtaisesta avaintietoesitteestä. 

*Tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) mukaisesti Evlin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioimisen suhteen. Mainstream-rahastot eivät huomioi kestävyystekijöitä, light green -rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella, ja dark green -rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

 

Salkkua hoitaa

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille vertailuindeksiä parempi tuotto.

Rahaston hajautusaste on korkea ja riskitaso maltillinen. Rahaston erityispiirteenä on korkean riskikorjatun tuoton hakeminen laajalla varojen hajautuksella toisistaan riippumattomiin korkoinstrumentteihin sekä aktiivisella sijoituspolitiikalla eri korkomarkkinoiden ja -instrumenttien välillä.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta.

Rahaston vaihtuvakorkoiset joukkolainasijoitukset ovat alttiita riskipreemion muutoksille, minkä seurauksena rahaston arvo voi heilahdella.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Lyhyen koron rahastojen korkoriski on pieni, joten korkoriskin vaikutus rahaston arvon kehitykseen on pieni.

Rahastonhoitajan katsaus

28.02.2021

Helmikuussa markkinat saivat maistiaisen vuoden alussa monen esiin nostamasta riskistä vuodelle 2021 eli inflaatio-odotusten ja korkojen noususta. Yrityslainamarkkinoille vaikutukset olivat vielä rajalliset sijoittajien ruokahalun ollessa edelleen suurta, mutta pitkän korkoriskin osalta varovaisuus alkoi selvästi nostaa päätään. Isossa kuvassa puhutaan varsin maltillisesta pitkän pään noususta, mutta liikkeen nopeus yllätti monet tasaisen negatiiviseen korkoympäristöön tottuneen sijoittajan.

Rahasto tuotti helmikuussa 0.12%. Toimialoista parhaiten tuottivat Rahoituspalvelut, Terveydenhuolto ja Liikenne, heikoiten puolestaan Media, Pankit ja Vähittäiskauppa. Uusemissiomarkkina oli suhteellisen aktiivinen helmikuussa ja osallistuimme mm. Aker Horizons 2025, Iliad 2024, Lufthansa 2025 ja Deutsche Bank 2027 lainoihin.

Yhtiöistä suuri osa on raportoineet tuloksensa edellisvuodelta ja pääsääntöisesti tulokset ovat olleet vahvoja – eritoten ottaen huomioon koronapandemian dramaattiset vaikutukset viime vuoden aikana. Korkosijoittajan kannalta ilahduttavaa on ollut yhtiöiden sopeutumiskyky nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen sekä kyky ja halu puolustaa tasettaan vaikeassa toimintaympäristössä. Huolimatta nousseista inflaatiopeloista korkokäyrän lyhyt pää on tukevasti naulittuna negatiiviselle tasolle keskuspankin toimesta. Lyhyet yrityslainat tarjoavat hyvin houkuttelevaa tuottopotentiaalia matalalla korkoriskillä ja uskomme lyhyiden crossover lainojen tuotto-riskisuhteen olevan korkomarkkinoiden parhaimmistoa. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Lyhyen maturiteetin yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 17.05.2004
Nykyinen strategia 01.06.2012
Vertailuindeksi 3 kk Euribor
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 1,75 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €