Evli Leveraged Loan

Pohjoismaiselle leveraged-lainamarkkinalle sijoittava korkorahasto

Arvo
31.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
95,622 -1,05 -1,41 - - -1,41
Arvo
31.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
98,589 -1,05 -1,41 - - -1,41
Arvo
31.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
99,034 -0,75 -0,97 - - -0,97

Riski

4/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

0,95 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa pohjoismaiseen korko-omaisuusluokkaan, jossa korkosalkku on tehokkaasti hajautettu
  • joka haluaa sijoittaa pohjoismaisten pankkien myöntämiin vaihtuvakorkoisiin ja vakuudellisiin yritysluottoihin
  • joka etsii korkosijoitukselleen hyvää tuottopotentiaalia myös nousevien korkojen ympäristössä
  • joka haluaa hyödyntää Evlin vahvaa osaamista pohjoismaisilla korko- ja yritysrahoitusmarkkinoilla.

Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

min. 10 000 €

Sijoituspolitiikka

Erikoissijoitusrahasto Evli Leveraged Loan on yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisten ja eurooppalaisten yritysten liikkeeseenlaskemiin syndikoituihin leveraged-yrityslainoihin. Leveraged-yrityslainalla tarkoitetaan yrityslainaa, jonka lainanottajana toimii yritys, jonka luottoluokitus on BB+ tai alhaisempi (sub-investment grade -luottoluokitus) ja jota lainanottajana toimiva yritys käyttää esimerkiksi yrityskaupan, kasvuinvestointien, infrastruktuuri tai kiinteistöinvestointien rahoittamiseen, mahdollisesti hyödyntäen velkavipua yrityksen pääomarakenteen tehostamiseksi. Lisäksi rahaston varoja sijoitetaan joukkovelkakirjoihin ja muihin vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin.

Sijoituksille ei ole asetettu keskimääräistä luottoluokitusvaatimusta ja rahasto voi sijoittaa myös luottoluokittelemattomiin yrityslainoihin ja joukkovelkakirjoihin. Rahaston sijoituskohteilla ei välttämättä käydä kauppaa pörssimarkkinoilla tai muulla säännellyllä markkinalla.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio: 0 %

Hallinnointipalkkio: 0,95 % vuodessa 

Lunastuspalkkio (maksetaan Rahastolle omistusaikaan perustuen):
- Rahaston omistusaika ≥12 kuukautta, 0 %
- Rahaston omistusaika <12 kuukautta, 2 %

Rahastoon voi tehdä merkintöjä lähtökohtaisesti jokaisen vuosineljänneksen viimeisenä suomalaisena pankkipäivänä, ja rahasto-osuuksia voi lunastaa lähtökohtaisesti kaksi kertaa vuodessa rahaston varsinaisina lunastuspäivinä.

Ota yhteyttä Sijoittajapalveluun, kun haluat merkitä rahastoa.

 

Salkkua hoitaa

Jussi Hyyppä

Jussi Hyyppä

Mikael Lundstrom

Mikael Lundström

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on tuottaa ennustettavaa ja tasaista kassavirtaa sijoittajille korkotuottojen muodossa sekä arvonnousua sijoituskohteissa silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Rahaston tuottotavoite pitkällä aikavälillä on keskimäärin 3 kuukauden euribor plus 4-5 % vuosittain.

Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat yleisesti suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen tuotto-odotus ja riski.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan korko sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri lainanottajien kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta. Luottoriskin kasvaessa salkun lainojen arvot laskevat ja päinvastoin. Varsinkin huonomman luottoluokituksen, nk. High Yield -lainoihin liittyy merkittävä luottoriski.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen.

Rahaston sijoituksiin liittyvä korkoriski on rajattu, sillä rahasto sijoittaa pääasiassa vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin, joiden korkoriski on matala.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2022

Elokuu oli hyvin hiljainen kuukausi pohjoismaisten lainojen ja high yield bondien primäärimarkkinoilla ja uusemissioaktiviteetti oli erittäin vähäistä, mutta lainojen jälkimarkkinoilla arvostukset jatkoivat heinäkuussa alkanutta voimakasta nousuaan.

Evli Leveraged Loan -rahasto ei tehnyt elokuun aikana uusia sijoituksia ja sijoitussalkun rakenne pysyi muuttamattomana. Rahaston arvon kehitys jatkoi elokuussa positiivista kehitystä johtuen lainojen jälkimarkkina-arvostusten positiivisesta kehityksestä ja sijoitussalkun sijoitusten tasaisesta vahvasta performanssista johtuen, joka heijastui myös yhtiöiden yleisesti vahvoissa ja yllätyksettömissä Q2 raporteissa. Alla olevien lyhyiden korkojen nousu tuki myös rahaston sijoitustoimintaa, koska rahaston sijoituksista 100% on sidottu vaihtuvaan viitekorkoon.

Yleisestä vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta rahaston sijoitustoiminnan näkymien arvioidaan säilyvän positiivisena, jota tukee odotukset yrityskauppa-aktiviteetin jatkumisesta Pohjoismaissa, riskin uudelleenhinnoittelu primäärimarkkinoilla ja jälkimarkkinoilla tarjoutuvat houkuttelevat sijoitusmahdollisuudet.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Pohjoismainen yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 31.08.2021
Vertailuindeksi

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

Kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n SFDR-asetuksen 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) edellyttämät tiedot asetuksen 6. artiklan mukaisesti.

Kestävyysriskit huomioidaan sijoituspäätöksissä

Rahaston sijoitussalkkua rakennettaessa ja seurattaessa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa otetaan huomioon perinteiset taloudelliset ja muut tunnusluvut, joita ovat muun muassa riski- ja arvostusmittarit, ja näiden lisäksi sijoituspäätöksissä huomioidaan kestävyysriskit. Sijoituspäätösten yhteydessä tehtävän analyysin lisäksi kestävyysriskiä hallitaan tiettyjen toimialojen ja/tai yhtiöiden poissulkemisella. Olennaiset kestävyysriskit voivat realisoituessaan vaikuttaa rahaston sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten rahaston tuottoon.

Tiettyjen toimialojen ja/tai rahoitusinstrumenttien sijoitusvalikoimasta poissulkeminen voi pienentää rahaston kestävyysriskiä. Poissulkeminen saattaa kuitenkin lisätä rahaston keskittymisriskiä. Mahdollinen keskittymisriskin kasvu voi – irrallisesti tarkasteltuna – johtaa volatiliteetin lisääntymiseen ja kasvattaa tappioriskiä.

EU Taksonomiaan liittyvät tiedot

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

ESG-strategia

Rahasto seuraa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä ilmastoperiaatteita poissulkemisten osalta. Rahasto ei kuitenkaan edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä rahaston tavoitteena ole tehdä kestäviä sijoituksia sen sijoitusstrategiasta tai sijoituskohteista johtuen.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet, ilmastoperiaatteet ja poissulkemisperusteet koskevat rahaston kaikkia suoria sijoituksia.

Rahasto voi joko ajoittain, säännöllisesti, laajamittaisesti tai ei ollenkaan käyttää johdannaisia tai muita strategioita. Rahaston avaintietoesitteessä (KIID) esitetään, miten usein ja mihin tarkoitukseen johdannaisia käytetään. Tällaiset sijoitukset eivät kuulu ESG-vaatimusten piiriin.  

Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on määritetty perustason kriteerit normipohjaiselle seulonnalle ja yhtiöiden poissulkemiselle. Niissä kielletään esimerkiksi sijoitukset yhtiöihin, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita ja ydinaseita ja yhtiöihin, joilla hiilen tai öljyhiekan osuus liikevaihdosta ylittää määritellyn rajan.

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

Ladattavat tiedostot