Evli Investment Grade Yrityslaina

Eurooppalaisiin korkean luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
87,652 -10,98 -12,43 -3,14 -0,96 3,19
Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
195,268 -10,98 -12,43 -3,14 -0,96 3,19
Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
98,204 -10,78 -12,12 -2,80 -0,60 -0,35

Riski

3/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 3 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa nostaa korkosijoitustensa tuottoa hyvin maltillisella lisäriskillä
  • joka haluaa hyödyntää Evlin kokemusta eurooppalaisista yrityslainamarkkinoista
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 €

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Investment Grade Yrityslaina on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Sijoitusten painopiste on korkeamman luottoluokituksen (Investment Grade) lainoissa, ja keskimääräinen luokitus on vähintään Baa3/BBB-. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös vaihtovelkakirjoihin ja muihin vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin.

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

SFDR luokittelu*: artikla 8, light green

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa integroimalla vastuullisuustekijöitä sijoitusanalyysiin, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Ennen sijoituspäätöstä ESG-analyysissa keskitytään asioihin, jotka ovat mitattavissa yrityslainan laadun kautta. Rahasto keskittyy erityisesti yhtiöanalyysissa ESG-riskeihin, jotka ovat keskeisiä kullekin yhtiölle. Jos yhtiöllä on merkittäviä ja keskeneräisiä ESG-ongelmia, jää sijoitus yhtiöön tekemättä. ESG-tekijöiden analyysi perustuu salkunhoitajien kokonaiskuvaan yhtiöstä yhtiön antamien tietojen, salkunhoitajien oman analyysin ja MSCI:n ESG-tietojen perusteella. Rahasto suosii sijoituksissaan paremman ESG-arvosanan saaneita yhtiöitä, eli rahastot käyttävät ns. positiivista valintaa. Rahasto poissulkee sijoituksistaan Evlin yleisen poissulkemisen lisäksi alkoholin ja aseiden valmistajat, uhkapeliyhtiöt ja fossiilisia polttoaineita louhivat, kaivavat, poraavat ja jalostavat yhtiöt. Rahaston sijoituskohteena olevia yhtiöitä monitoroidaan YK Global Compact -normirikkomusten ja ilmastoperiaatteiden osalta, ja niihin vaikutetaan tai ne poissuljetaan, mikäli rikkomuksia havaitaan. Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan neljä kertaa vuodessa päivitettävillä rahastokohtaisilla ESG-raporteilla. Rahaston vertailuindeksinä toimii markkinapohjainen indeksi, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Rahaston käyttämä vertailuindeksi löytyy rahastokohtaisesta avaintietoesitteestä.

*Tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) mukaisesti Evlin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioimisen suhteen. Mainstream-rahastot eivät huomioi kestävyystekijöitä, light green -rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella, ja dark green -rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.
 

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

 

Salkkua hoitaa

Jani Kurppa

Jani Kurppa

Tuottotavoite ja riskit

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen.

Rahastolla on mahdollisuus hyödyntää yleistä korkonäkemystä säätelemällä korkosijoitusten efektiivistä juoksuaikaa +/- 3 vuotta vertailuindeksin efektiiviseen juoksuaikaan nähden.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Rahaston korkoherkkyys on suurempi kuin lyhyen koron rahastojen, mutta vastaavasti pienempi kuin pelkästään valtionlainoihin sijoittavien korkorahastojen. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

31.07.2022

Heinäkuussa EKP aloitti vihdoin koronnostot 0,5 %-yks. nostolla, jolloin talletuskorko palasi nollaan. Taantuman ja kaasun saatavuuden pelot lisääntyivät ja pitkät korot laskivat voimakkaasti. Saksan 10-vuotinen korko laski tasolle +0,81 %. Hyvän luottoluokituksen lainoissa korkoerot kapenivat noin 29 korkopistettä. 

Rahaston kuukausituotto oli +4,20 % ja heikompi kuin indeksin. Rahaston hieman lyhyempi duraation tuotti vähemmän. Parhaiten tuottivat kiinteistöyhtiöt, jotka palautuivat kesäkuun paniikista. Rahaston yhtiöiden suorat riskit nouseviin energiahintoihin ovat pienet ja rahasto keskittyy vähäpäästöisiin yhtiöihin. Rahaston duraatio on 4,5 ja korkotaso 3 %. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 07.05.2001
Vertailuindeksi

ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index 80 %, ICE BofAML EMU Financial Corporate Index 20 %

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €