Evli Green Corporate Bond

Eurooppalaisiin vihreisiin yrityslainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
22.09.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
80,521 -14,54 -15,71 - - -7,14
Arvo
22.09.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
85,595 -14,54 -15,71 - - -7,14
Arvo
22.09.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
86,227 -14,32 -15,41 - - -6,82

Riski

3/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 3 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa nostaa korkosijoitustensa tuottoa maltillisella riskillä
  • joka haluaa sijoituksillaan tukea ympäristön kannalta hyödyllisiä hankkeita ja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista
  • joka haluaa hyödyntää Evlin kokemusta eurooppalaisista yrityslainamarkkinoista
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

 


Sijoita

min. 1 000 €

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Green Corporate Bond on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisten yritysten ja pankkien liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin. Sijoitusten luottoluokitus on keskimäärin vähintään BBB- tai vastaavaa riskitasoa oleva luokitus. Lisäksi enintään 20 % rahaston varoista voidaan sijoittaa kohteisiin, joilla ei ole virallista luottoluokitusta. 

 

Salkkua hoitaa

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Salkunhoitaja

Noora Lakkonen

ESG-analyytikko

Tuottotavoite ja riskit

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen. Yksittäisestä liikkeeseenlaskijasta syntyvää luottoriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeeseenlaskijoiden kesken. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika (duraatio) voi olla ± 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta. Luottoriskin kasvaessa salkun lainojen arvot laskevat ja päinvastoin. Varsinkin huonomman luottoluokituksen, nk. High Yield -lainoihin liittyy merkittävä luottoriski.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2022

Jos tarjosi heinäkuu täydellisen käänteen markkinoilla, samaa oli luvassa elokuussa. Heinäkuun positiivinen sentimentti synkkeni nopeasti elokuun puolivälissä ja markkina heikkeni voimakkaasti. Erityisesti energian hinnan musertava nousu oli myrkkyä talousnäkymille ja lisäsi inflaatiopainetta – lisäten myös markkinoiden odotuksia tulevista koronnostoista. Enenevä joukko ekonomisteista ennakoi jopa 75 korkopisteen nostoa EKP:n syyskuun kokouksessa, minkä seurauksena myös rahamarkkinakorot lähtivät kovaan nousuun. Saksan 2-vuotinen korko nousi roimasti noin 0,28 prosentista 1,20 prosenttiin ja 10-vuotinen korko lähes tuplaantui 1,54 prosenttiin.

Rahaston korkojen rajun nousun ja tuottoerojen levenemisen aiheuttama -3,24 % tuotto ylitti indeksin -4,04 % tuoton elokuussa. Ylituottoon vaikutti erityisesti indeksiä matalampi korkoriski ja onnistuneet valinnat kiinteistösektorissa. Toisaalta ylipaino luottoriskissä painoi suhteellista tuottoa.

Sijoittajat odottivat syksystä kiireistä uusemissiorintamalla, mutta tämän hetken markkinamyllerryksessä suuri osa suunnitelluista emissioista siirtyy odottamaan rauhallisempaa ajankohtaa. Sijoittajan kannalta merkityksellisintä on kuitenkin edelleen keskittyä yhtiöiden fundamentteihin, mikä suhteen Q2 tuloskausi oli erinomainen yhtiöiden taseiden jatkettua vahvistumistaan. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 17.08.2020
Vertailuindeksi

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

Kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n SFDR-asetuksen 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) edellyttämät tiedot asetuksen 6. ja 9. artiklojen mukaisesti.

Rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen SFDR-asetuksen 9. artiklan mukaisesti.

Kestävyysriskit huomioidaan sijoituspäätöksissä

Rahaston sijoitussalkkua rakennettaessa ja seurattaessa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa otetaan huomioon perinteiset taloudelliset ja muut tunnusluvut, joita ovat muun muassa riski- ja arvostusmittarit, ja näiden lisäksi sijoituspäätöksissä huomioidaan kestävyysriskit. Sijoituspäätösten yhteydessä tehtävän analyysin lisäksi kestävyysriskiä hallitaan tiettyjen toimialojen ja/tai yhtiöiden poissulkemisella. Olennaiset kestävyysriskit voivat realisoituessaan vaikuttaa rahaston sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten rahaston tuottoon.

Tiettyjen toimialojen ja/tai rahoitusinstrumenttien sijoitusvalikoimasta pois sulkemisen odotetaan pienentävän rahaston kestävyysriskiä. Poissulkeminen saattaa kuitenkin lisätä rahaston keskittymisriskiä. Mahdollinen keskittymisriskin kasvu voi – irrallisesti tarkasteltuna – johtaa volatiliteetin lisääntymiseen ja kasvattaa tappioriskiä.

Tavoitteena kestävien sijoitusten tekeminen

Rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen siten, että saavutetaan myönteinen, mitattavissa oleva yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen vaikutus.

Rahasto sijoittaa kohteisiin, joiden odotetaan vastuullisuusanalyysin perusteella vaikuttavan positiivisesti ympäristöön tai yhteiskuntaan taikka YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi vihreät joukkovelkakirjalainat (nk. green bonds).

Rahaston kestävää sijoitusstrategiaa täydentää toimialakohtainen seulonta. Se poissulkee sijoituksia esimerkiksi tupakka-alan sekä fossiilisten polttoaineiden yhtiöihin, joiden liikevaihdosta merkittävä osa on peräisin tietyistä ympäristön ja/tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidetyistä toiminnoista.

Rahasto ei tee sijoituksia, jotka aiheuttaisivat merkittävää haittaa muille ympäristö- ja yhteiskunnallisille tavoitteille.

Rahasto voi väliaikaisesti (esim. likviditeetin tai suojauksen takia) sijoittaa kohteisiin, jotka eivät täytä kestävän sijoituksen kriteerejä. Tällaiset sijoitukset täyttävät vähimmäistason suojatoimet.

Rahaston kestävän sijoitustavoitteen toteutumista mitataan ja raportoidaan tietyillä mittareilla, jotka liittyvät rahoitettuihin projekteihin ja niiden vaikuttavuuteen. Rahasto raportoi kestävän sijoitustavoitteen toteutumisesta Tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisesti rahaston vuosikertomuksessa. Tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisen raportoinnin lisäksi julkaisee erikseen allokaatio- ja vaikuttavuusraportin, joka on saatavilla osoitteessa https://www.evli.com/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/rahastot/esg-raportit

Hyvän hallintotavan politiikka

Rahaston sijoituskohteena olevilta yhtiöiltä edellytetään hyvää hallintotapaa. Hallintotavan laadun arviointi on keskeinen osa mahdollisten sijoituskohteiden arviointia. Evlin omistajaohjauksen periaatteissa edellytetään, että sijoituskohteena olevat yhtiöt harjoittavat hyvää hallintotapaa, esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia tai vastaavaa ulkomaista ohjeistusta noudattamalla. Evlin omistajaohjauksen periaatteet asettavat myös osittaisen kehyksen sijoituskohteina olevien yhtiöiden palkitsemismalleille, jonka lisäksi Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi analysoi rahaston sijoitukset kolmen kuukauden välein mahdollisten YK Global Compact -normirikkomusten varalta. Sijoituskohteiden veroanalyysissa arvioidaan ensisijaisesti yhtiön verotukseen liittyviä kiistoja. Suuret verotukseen liittyvät kiistat voivat näin ollen johtaa negatiiviseen sijoituspäätökseen, eli kohteeseen ei niiden vuoksi sijoiteta.

EU Taksonomiaan liittyvät tiedot

Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää osana ympäristöön liittyvien ominaisuuksien edistämistä tekemällä kestäviä sijoituksia sekä mm. vaikuttamalla yhtiöihin sekä poissulkemalla tietyt toimialat. Rahasto tekee sijoituksia EU Taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin. Rahasto voi sijoittaa myös siirtymätoimintoihin tai mahdollistaviin taloudellisiin toimintoihin.  Rahaston sijoituksista vähintään 5 % on EU Taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin. Tietoa sijoituksen Taksonomian mukaisuudesta saadaan liikkeeseenlaskijoilta sekä tietoa raportoivilta kolmansilta osapuolilta. Rahasto raportoi vuosikertomuksessaan todellisen osuuden Taksonomian mukaisista sijoituksista, mikä voi olla suurempi kuin vähimmäismäärä.

ESG-strategia

Sijoituspäätösten tekemisessä otetaan huomioon monenlaisia tekijöitä niin yhtiöön kuin sen toimialaan liittyen. ESG-tekijät ovat keskeinen osa riskianalyysiä ja sijoituspäätösten tekemistä. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja ilmastoperiaatteet asettavat raamit sijoitustoiminnalle. Salkunhoitajat tekevät analyysit yhtiöistä ja toimialoista sekä niiden ESG-liitännäisistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Vastuullisen sijoittamisen tiimi tukee salkunhoitajia heidän työssään ja Evlin vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä tekee päätökset vastuullisen sijoittamisen raameista. Evlin ESG-tietokannan avulla salkunhoitajat saavat yhtiöihin liittyvät vastuullisuustiedot helposti käyttöönsä sijoituspäätöksiä ja analyysejä tehdessään.

Evlin vastuullisuusraportointi koostuu rahastojen ESG-raporteista, asiakaskohtaisista salkkuraporteista sekä vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksesta. Tämän lisäksi rahastosta julkaistaan säännöllisesti (kuitenkin vähintään kerran vuodessa) varojen käyttöä ja rahoitettujen hankkeiden odotettua vaikutusta kuvaava raportti.  Evli raportoi myös kestävän sijoitustavoitteen saavuttamisesta Tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisesti osana rahastojen vuosikertomusta.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet, ilmastoperiaatteet ja poissulkemisperusteet koskevat rahaston kaikkia suoria sijoituksia.

Rahasto voi joko ajoittain, säännöllisesti, laajamittaisesti tai ei ollenkaan käyttää johdannaisia tai muita strategioita. Rahaston avaintietoesitteessä (KIID) esitetään, miten usein ja mihin tarkoitukseen johdannaisia käytetään. Tällaiset sijoitukset eivät kuulu ESG-vaatimusten piiriin.

Evlin vastuullisen sijoittamisen ja poissulkemisen periaatteet

Rahasto sijoittaa yrityslainoihin, jotka tavoittelevat ympäristön ja/tai yhteiskunnan kannalta positiivisia päämääriä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Ennen sijoituspäätöstä varmistetaan, että yrityslaina noudattaa International Capital Markets Association:n vihreitä joukkolainoja koskevia periaatteita ja että yrityslaina sopii liikkeeseenlaskijan vastuullisuusstrategiaan. Vihreiden yrityslainojen viitekehyksen lisäksi arvioidaan liikkeeseenlaskijan vastuullisuutta suhteessa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jotka kuvaavat muun muassa lähestymistapaamme ESG-analyysiin ja poissulkemisiin. Analyysin tavoitteena on ymmärtää yhtiöön liittyviä ESG-riskejä sekä merkittäviä, selvittämättömiä ESG-ongelmia, jotka voisivat estää yhtiöön sijoittamisen.

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on määritetty perustason kriteerit normipohjaiselle seulonnalle ja yhtiöiden poissulkemiselle. Sijoituksia monitoroidaan säännöllisesti YK Global Compact -periaatteiden osalta. Jos kohdeyhtiön huomataan rikkovan YK:n Global Compact -aloitteessa määriteltyjä ihmisoikeuksien, työelämän standardien, ympäristön tai korruption vastaisen toiminnan periaatteita, yhtiön toimintaan pyritään vaikuttamaan tai se suljetaan pois sijoituksista. Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi ryhtyy säännöllisen seulonnan perusteella tarvittaviin toimiin sellaisten yhtiöiden suhteen, joiden epäillään rikkoneen kansainvälisiä lakeja ja sääntöjä. Yhtiö voidaan joko suoraan poissulkea tai sen kanssa voidaan aloittaa vaikuttamistoimet. Jos vuoropuhelu yhtiön kanssa epäonnistuu tai sen katsotaan olevan hyödytöntä, yhtiö voidaan laittaa pois suljettujen yhtiöiden listalle.

Evlin yleisten poissulkemisperiaatteiden mukaisesti rahastosta poissuljetaan kiistanalaisten aseiden valmistajat (maamiinat, rypäleaseet, ydinaseet, köyhdytetty uraani, kemialliset aseet, biologiset aseet) 0 %:n liikevaihtorajalla sekä tupakan ja aikuisviihteen valmistajat ja kiistanalaista lainaamista harjoittavat yhtiöt (sisältäen ns. pikavippiyhtiöt) 5 %:n liikevaihtorajallaEvlin ilmastoperiaatteiden mukaisesti vältetään rahaston varojen sijoittamista yhtiöihin, joilla vähintään 30 % liikevaihdosta tulee kivihiilen louhimisesta, kivihiilen käytöstä energiantuotannossa tai öljyhiekan kaivamisesta. Tästä poissulkemisesta voidaan poiketa, mikäli yhtiöllä on selkeä suunnitelma toimintansa muuttamiseksi. Lisäksi turvetta energiantuotantoon tuottavat yhtiöt poissuljetaan.

Lisäksi rahaston omien poissulkuperiaatteiden mukaisesti rahasto poissulkee sijoituksistaan alkoholin, uhkapelien, aseiden ja fossiilisten polttoaineiden (louhiminen, kaivaminen ja poraaminen) valmistajat.

Vertailuindeksi ja rahaston vastuullisuusprofiilin sovittaminen

Rahaston tuoton vertailuindeksinä toimii Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index.  Indeksiin päästäkseen joukkolainan pitää läpäistä MSCI:n suorittama arviointi, jonka perusteella se voidaan luokitella vihreäksi joukkolainaksi. Tämä edellyttää, että joukkolaina täyttää MSCI:n asettamat kriteerit koskien varojen käyttöä, projektien arviointia ja valintaa, varojen hallintaa ja raportointia. Varojen käytön osalta vaatimuksena on, että joukkolainalla kerättävät varat käytetään hankkeisiin, jotka edistävät ilmastoon tai muuten ympäristöön liittyviä kestävyystavoitteita (esim. kestävä vedenkäyttö, saastumisen estäminen ja hallinta, vihreä rakentaminen). Kyseinen indeksi poikkeaa yleisestä markkinaindeksistä, koska siihen valitaan ainoastaan vihreitä joukkolainoja. Lisätietoa vertailuindeksin käyttämistä menetelmistä on saatavilla osoitteessa https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rXu44vAMmRN4/v0.

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

 

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €