Evli Green Corporate Bond

Eurooppalaisiin vihreisiin yrityslainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
28.09.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
79,515 1,80 3,31 -4,30 - -4,32
Arvo
28.09.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
87,145 1,80 3,31 -4,30 - -4,32
Arvo
28.09.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
88,100 2,07 3,67 -3,96 - -3,99

Riski

2/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

vähintään 3 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa nostaa korkosijoitustensa tuottoa maltillisella riskillä
  • joka haluaa sijoituksillaan tukea ympäristön kannalta hyödyllisiä hankkeita ja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista
  • joka haluaa hyödyntää Evlin kokemusta eurooppalaisista yrityslainamarkkinoista
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

 


Sijoita

min. 1 000 €

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Green Corporate Bond on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisten yritysten ja pankkien liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin. Sijoitusten luottoluokitus on keskimäärin vähintään BBB- tai vastaavaa riskitasoa oleva luokitus. Lisäksi enintään 20 % rahaston varoista voidaan sijoittaa kohteisiin, joilla ei ole virallista luottoluokitusta. 

 

Salkkua hoitaa

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Salkunhoitaja

Noora Lakkonen

ESG-analyytikko

Tuottotavoite ja riskit

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen. Yksittäisestä liikkeeseenlaskijasta syntyvää luottoriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeeseenlaskijoiden kesken. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika (duraatio) voi olla ± 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta. Luottoriskin kasvaessa salkun lainojen arvot laskevat ja päinvastoin. Varsinkin huonomman luottoluokituksen, nk. High Yield -lainoihin liittyy merkittävä luottoriski.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2023

Fedin ja EKP:n ollessa kesälomalla ja näiden korostettua tulevien korkopäätösten riippuvan talousdatasta, markkinasentimentti eli kuun aikana talouslukujen mukana. Yhdysvaltojen talous pysyi yllättävän vahvana siinä missä Euroopassa taloudellinen aktiviteetti heikkeni. Myös inflaatio näytti laantumisen merkkejä, vaikka onkin edelleen koholla. Korot pysyivät pitkälti muuttumattomina kuukausitasolla Saksan 10-vuoden koron ollessa kuun lopussa 2,47 %. Tuottoero kasvoi IG- ja HY-lainoissa 9 ja 19 korkopistettä. Tuloskausi jatkui elokuussa ja tulokset ovat olleet yleisesti hyviä. Suuremmilta hudeilta on vältytty ja etenkin marginaalit ovat yllättäneet positiivisesti.

Rahasto tuotti 0,12 % (B-sarja) jääden vertailuindeksille 0,18 %. Heikompaan suhteelliseen tuottoon vaikuttivat etenkin yhtiövalinnat yhdyskuntapalveluissa ja autoteollisuudessa. Valinnat kuljetuksessa ja liikenteessä vaikuttivat puolestaan positiivisesti suhteelliseen tuottoon. Kasvatimme elokuussa maltillisesti salkun modifioitua duraatiota ja siirryimme pieneen ylipainoon suhteessa indeksiin.

Primääriaktiviteetti käynnistyi elokuussa mukavasti ja lisäsimme salkkuun kolme uutta yrityslainaa (E.ON, Engie ja Telefónica). Jatkoimme ESG-vaikuttamista (teemoina mm. vaaralliset jätteet ja tasa-arvokysymykset) ja aloitimme vuosittaisen vaikuttavuusraporttien läpikäymisen.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 17.08.2020
Vertailuindeksi

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 9. artiklan mukainen rahoitustuote.

Julkaisupäivämäärä: 30.11.2022
Oikeushenkilötunnus: 743700TUHVU5NOQPXV31

a) Tiivistelmä

Rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen siten, että saavutetaan myönteinen, mitattavissa oleva yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen vaikutus. Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää tekemällä kestäviä sijoituksia sekä mm. vaikuttamalla yhtiöihin sekä poissulkemalla tietyt toimialat. Rahasto tekee sijoituksia EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin. Rahasto voi sijoittaa myös siirtymätoimintoihin tai mahdollistaviin taloudellisiin toimintoihin. Rahaston sijoituksista vähintään 5 % on EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin.

Lisäksi rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää noudattamalla Evlin ilmastotavoitteita: rahaston hiilijalanjälkeä ja päästötunnuslukuja mitataan ja seurataan, ja rahastolle toteutetaan säännöllisesti skenaarioanalyysi Evlin yleisten ilmastotavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Rahasto sijoittaa yrityslainoihin, jotka tavoittelevat ympäristön ja/tai yhteiskunnan kannalta positiivisia päämääriä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi vihreät joukkovelkakirjalainat (nk. green bonds). Ennen sijoituspäätöstä varmistetaan, että yrityslaina noudattaa International Capital Markets Association:n vihreitä joukkolainoja koskevia periaatteita ja että yrityslaina sopii liikkeeseenlaskijan vastuullisuusstrategiaan. Vihreiden yrityslainojen viitekehyksen lisäksi arvioidaan liikkeeseenlaskijan vastuullisuutta suhteessa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jotka kuvaavat muun muassa lähestymistapaa ESG-analyysiin ja poissulkemisiin.

Rahaston kohdeyhtiöitä analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien asioiden eli ESG-tekijöiden osalta. ESG-tekijät ovat integroitu osa kohdeyhtiöiden analyysia ja niiden valintaa rahaston sijoituskohteiksi. Tämän lisäksi analysoidaan kohdeyhtiön vihreiden joukkolainojen viitekehyksessä kuvatut hankkeet, joihin joukkolainalla kerättyjä varoja voidaan allokoida ja varmistetaan, että viitekehys on linjassa yhtiön vastuullisuustavoitteiden ja -strategian kanssa.  Hallintotavan laadun arviointi on keskeinen osa mahdollisten sijoituskohteiden arviointia. Hyvillä hallintotavoilla tarkoitetaan erityisesti toimivia hallintorakenteita, työntekijöihin nähden ylläpidettyjä suhteita, henkilöstön palkitsemista ja verosäännösten noudattamista.

Rahasto ei tee sijoituksia, jotka aiheuttaisivat merkittävää haittaa muille ympäristö- ja yhteiskunnallisille tavoitteille. Rahasto noudattaa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja ilmastoperiaatteita sekä pyrkii sijoittamaan hyvän vastuullisuusarvosanan yhtiöihin. Pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (nk. PAI-indikaattorit) huomioidaan Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ja Evlin ilmastoperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi kohdeyhtiöiltä edellytetään OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen periaatteiden, YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamista. Evli seuraa säännöllisesti periaatteiden noudattamista kohdeyhtiöissä, ja voi joko aloittaa vaikuttamisen yhtiöön tai sulkea sen pois sijoituksista, jos seurannassa havaitaan niiden rikkomuksia. Rahastossa voidaan tehdä vaikuttamista kohdeyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka sekä omistajaohjauksen periaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

Rahaston kestävän sijoitustavoitteen toteutumista mitataan ja raportoidaan tietyillä mittareilla, jotka liittyvät rahoitettuihin projekteihin ja niiden vaikuttavuuteen. Kestävyysindikaattoreina käytetään vältettyjen hiilidioksidipäästöjen määrää, uusiutuvan energian tuotannon määrää sekä uusiutuvan energian kapasiteetin lisäyksen määrää rahastossa. Lisäksi kestävän sijoitustavoitteen toteutumista seurataan kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin trendin ja päästövähennystavoitteisiin sitoutumisen kautta sekä kohdeyhtiöiden, joilla ei ole vakavia normirikkomuksia, määrän kautta.

Evli on rakentanut sisäisen ESG-tietokannan, jonka avulla kestävyysindikaattoreita voidaan seurata. Tietoja kerätään myös liikkeeseenlaskijoiden raporteilta. Ulkopuolisten datantarjoajien tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoksi indeksiä, jota käytettäisiin mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista mitataan edellä kuvatuilla kestävyysindikaattoreilla.

b) Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Rahasto ei tee sijoituksia, jotka aiheuttaisivat merkittävää haittaa muille ympäristö- ja yhteiskunnallisille tavoitteille. Rahasto noudattaa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja ilmastoperiaatteita sekä pyrkii sijoittamaan hyvän vastuullisuusarvosanan yhtiöihin.

Pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (nk. PAI-indikaattorit) huomioidaan Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ja Evlin ilmastoperiaatteiden mukaisesti. PAI-indikaattoreiden huomiointi tapahtuu Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin pohjautuvan sisäisen prosessin kautta. Ulkopuolisen palveluntarjoajan dataan perustuen on rakennettu sisäinen PAI-työkalu, josta voi tarkastella sijoituskohteen kannalta relevantteja PAI-indikaattoreita.  Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat omaisuusluokkakohtaiset ja koskevat kaikkia Evlin rahastoja. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa ja ilmastoperiaatteissa on kuvailtu tiettyjen toimialojen poissulkemista koskevat rajat sekä prosessi havaittujen normirikkomusten käsittelyyn.

Kohdeyhtiöiltä edellytetään OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen periaatteiden, YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamista. Evli seuraa säännöllisesti periaatteiden noudattamista kohdeyhtiöissä, ja voi joko aloittaa vaikuttamisen yhtiöön tai sulkea sen pois sijoituksista, jos seurannassa havaitaan niiden rikkomuksia.

c) Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen siten, että saavutetaan myönteinen, mitattavissa oleva yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen vaikutus. Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää osana ympäristöön liittyvien ominaisuuksien edistämistä tekemällä kestäviä sijoituksia sekä mm. vaikuttamalla yhtiöihin sekä poissulkemalla tietyt toimialat. Rahasto tekee sijoituksia EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin. Rahasto voi sijoittaa myös siirtymätoimintoihin tai mahdollistaviin taloudellisiin toimintoihin. Rahaston sijoituksista vähintään 5 % on EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin.

d) Sijoitusstrategia

Rahasto sijoittaa yrityslainoihin, jotka tavoittelevat ympäristön ja/tai yhteiskunnan kannalta positiivisia päämääriä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi vihreät joukkovelkakirjalainat (nk. green bonds). Ennen sijoituspäätöstä varmistetaan, että yrityslaina noudattaa International Capital Markets Association:n vihreitä joukkolainoja koskevia periaatteita ja että yrityslaina sopii liikkeeseenlaskijan vastuullisuusstrategiaan. Vihreiden yrityslainojen viitekehyksen lisäksi arvioidaan liikkeeseenlaskijan vastuullisuutta suhteessa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jotka kuvaavat muun muassa lähestymistapaa ESG-analyysiin ja poissulkemisiin.

Rahaston kohdeyhtiöitä analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien asioiden eli ESG-tekijöiden osalta. ESG-tekijät ovat integroitu osa kohdeyhtiöiden analyysia ja niiden valintaa rahaston sijoituskohteiksi. Evli on rakentanut sisäisen ESG-tietokannan perustuen ulkopuolisten datantarjoajien tuottamiin tietoihin, jota käytetään hyväksi ESG-tekijöiden seurannassa.

Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä. Ilmastotavoitteiden toteutumisen mittaaminen tehdään käyttäen ulkopuolisten palveluntarjoajien dataa, jonka avulla monitoroidaan rahaston hiilijalanjälkeä ja -intensiteettiä, vähähiilisyyteen siirtymisen astetta, skenaarioanalyysia suhteessa 1,5-asteen lämpenemistavoitteeseen ja rahastoon liitettyä lämpenemisastetta.

Hallintotavan laadun arviointi on keskeinen osa mahdollisten sijoituskohteiden arviointia. Hyvillä hallintotavoilla tarkoitetaan erityisesti toimivia hallintorakenteita, työntekijöihin nähden ylläpidettyjä suhteita, henkilöstön palkitsemista ja verosäännösten noudattamista.

Evlin omistajaohjauksen periaatteissa edellytetään, että sijoituskohteena olevat yhtiöt harjoittavat hyvää hallintotapaa, esimerkiksi noudattamalla Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia tai vastaavaa ulkomaista ohjeistusta, jotka usein asettavat osittaisen kehyksen sijoituskohteina olevien yhtiöiden palkitsemismalleille. Sen lisäksi Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi analysoi rahaston sijoitukset kolmen kuukauden välein mahdollisten normirikkomusten (YK Global Compact -periaatteet ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yhtiöille) varalta. OECD:n ohjeistus monikansallisille yhtiöille kattaa myös verotukseen liittyviä kiistoja. Merkittävät verotukseen liittyvät kiistat voivat näin ollen johtaa sijoituskohteen poissulkemiseen.

e) Sijoitusten osuus

Rahaston sijoituksista vähintään 5 % on EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin. Siltä osin kuin ympäristön kannalta kestävät sijoitukset eivät ole taksonomian mukaisia ympäristön kannalta kestäviä, ne ovat muita ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia. Rahastossa voidaan tehdä myös yhteiskunnan kannalta kestäviä sijoituksia.

Rahastossa voi olla muita sijoituksia suojausta tai likviditeettiä varten, jotka eivät täytä kestävän sijoituksen määritelmää.

f) Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Rahaston kestävän sijoitustavoitteen toteutumista mitataan ja raportoidaan tietyillä mittareilla, jotka liittyvät rahoitettuihin projekteihin ja niiden vaikuttavuuteen. Kestävyysindikaattoreina käytetään vältettyjen hiilidioksidipäästöjen määrää, uusiutuvan energian tuotannon määrää sekä uusiutuvan energian kapasiteetin lisäyksen määrää rahastossa. Lisäksi kestävän sijoitustavoitteen toteutumista seurataan kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin trendin ja päästövähennystavoitteisiin sitoutumisen kautta sekä kohdeyhtiöiden, joilla ei ole vakavia normirikkomuksia, määrän kautta.

Evli on rakentanut sisäisen ESG-tietokannan, jonka avulla kestävyysindikaattoreita voidaan seurata. Tietoja kerätään myös liikkeeseenlaskijoiden raporteilta. Lisäksi vastuullisen sijoittamisen tiimi analysoi normirikkomustapaukset vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määritellyn prosessin mukaisesti.

g) Menetelmät

Rahoitustuotteen kestävyysominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainituilla kestävyysindikaattoreilla.

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

Evli on rakentanut sisäisen tietokannan perustuen ulkopuolisten datantarjoajien tuottamiin tietoihin, jota käytetään rahaston kestävyysominaisuuksien ja sijoituspäätösten haitallisten vaikutusten seurannassa ja raportoinnissa. Ulkopuolisten datantarjoajien tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Lisäksi tietoja kerätään liikkeeseenlaskijoiden raporteilta.

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Rahaston kestävyysominaisuuksien toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan kohdeyhtiöistä saatujen tietojen kattavuus. Kaikki rahaston aktiiviset sijoitukset noudattavat myös Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja ilmastoperiaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

j) Asianmukainen huolellisuus

Rahaston kohdeyhtiöitä analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien asioiden eli ESG-tekijöiden osalta. ESG-tekijät ovat integroitu osa kohdeyhtiöiden analyysia ja niiden valintaa rahaston sijoituskohteiksi. Tämän lisäksi analysoidaan kohdeyhtiön vihreiden joukkolainojen viitekehyksessä kuvatut hankkeet, joihin joukkolainalla kerättyjä varoja voidaan allokoida ja varmistetaan, että viitekehys on linjassa yhtiön vastuullisuustavoitteiden ja -strategian kanssa.  Evli seuraa aktiivisia sijoituksiaan säännöllisesti ja pyrkii vaikuttamaan niiden toimintatapoihin. Jos yhtiö rikkoo YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita, OECD:n toimintaohjeissa monikansallisille yrityksille määriteltyjä periaatteita tai Evlin ilmastoperiaatteita, Evli pyrkii joko vaikuttamaan yhtiön toimintaan tai sulkee sen pois sijoituksista. Menetelmät perustuvat ulkopuolisen datantarjoajan tuottamiin tietoihin, joita eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia.

k) Vaikuttamispolitiikat

Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista kohdeyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka sekä omistajaohjauksen periaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

l) Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoksi indeksiä, jota käytettäisiin mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista mitataan edellä kuvatuilla kestävyysindikaattoreilla.

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

Tietoa rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista Tiedonantovelvoiteasetuksen 9 artiklan mukaisesti (voimassa 1.1.2023 alkaen)

Raportti rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisestä vuodelta 2022

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Tämän sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot/julkaisut.