Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

Kehittyville markkinoille sekä alhaisen- että korkean luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
29.05.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
87,001 -4,62 -1,22 -0,65 0,57 1,61
Arvo
29.05.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
111,160 -4,62 -1,22 -0,65 0,57 1,61
Arvo
29.05.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
99,327 -4,45 -0,78 -0,24 - -0,22

Riski

3/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

1 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • sijoittajalle, joka haluaa hyötyä kehittyvien talouksien kasvumahdollisuuksista
  • sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varojaan yrityslainamarkkinoille valtionobligaatioita paremmalla tuotolla.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina on yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten tai rahalaitosten liikkeeseen laskemiin, pääasiassa USD- tai euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus on vähintään B- tai vastaavaa riskitasoa oleva luokitus.

Rahaston maantieteellinen sijoitusalue kattaa kehittyvät maat Aasiassa, Afrikassa, Itä-Euroopassa, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Rahasto suojaa muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttariskin.

 

Salkkua hoitaa

Juha Mäntykorpi

Tuottotavoite ja riskit

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään kehittyneiden markkinoiden valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika (duraatio) on tyypillisesti 3-7 vuotta.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta. Luottoriskin kasvaessa salkun lainojen arvot laskevat ja päinvastoin. Varsinkin huonomman luottoluokituksen, nk. High Yield -lainoihin liittyy merkittävä luottoriski.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

30.04.2020

Kansainväliset rahoitusmarkkinat elpyivät vahvasti huhtikuussa sysimustan maaliskuun jälkeen. Merkittävin syy markkinan kääntymiseen oli isojen keskuspankkien poikkeuksellinen tuki markkinoille. Kehittyvien markkinoiden yrityslainoista hyvin luottoluokitellut sekä läpi suhdanteiden hyvin suoriutuvat yhtiöt olivat ryhmänä ensimmäisiä nousijoita. Jopa muutamat hyvin luottoluokitellut ja isot öljy-yhtiötkin ottivat loikan ylös markkinalla, vaikka sektori on edelleen vahvasti paineessa. Markkinoiden vahvasta performanssista huolimatta ovat yhtiöiden luottoriskipreemiot edelleen poikkeuksellisen leveällä.

Rahaston tuotto oli viime kuussa 3,04 % ja vertailuindeksin 3,98 %. Rahaston aliperformanssi vertailuindeksiin nähden johtui pääosin kahdesta tekijästä. Osa rahaston heikommin luottoluokitelluista sijoituksista eivät lähteneet mukaan yhtä vahvaan palautumiseen kuin markkina keskimäärin. Tämän lisäksi rahaston euromääräiset sijoitukset, noin 15 prosenttia rahastosta, kehittyivät selvästi taalamääräistä markkinaa heikommin. Rahaston euromääräisiä sijoituksia on kuitenkin nyt selkeästi vähennetty näiden heikkojen tuottonäkymien vuoksi. Rahaston duraatio oli kuun lopussa 5,02, mikä on aavistuksen vertailuindeksiä korkeampi taso.

Pandemian aikaansaama epävarmuus rahoitusmarkkinoilla jatkuu toistaiseksi. Vaikutukset reaalitalouteen ovat vakavat, mutta toisaalta varsinaiset vaikutukset yritysten tuloksiin tullaan näkemään vasta viiveellä. Tämänhetkisillä luottoriskipreemioilla kehittyvien markkinoiden yrityslainoissa on kuitenkin hyvin potentiaaliset tuottonäkymät. Erityisesti nyt, kun Yhdysvaltain dollarin valuuttasuojauksen kustannus on laskenut merkittävästi, on taalamääräisissä yrityslainoissa hyvin pihviä myös eurosijoittajalle.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kehittyvien markkinoiden yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 10.10.2013
Vertailuindeksi J.P Morgan CEMBI Broad Diversified EUR-hedged
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk