Evli Yrityslaina

Eurooppalaisiin sekä alhaisen- että korkean luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
13.04.2021
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
112,909 0,54 10,39 2,16 2,89 4,63
Arvo
13.04.2021
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
265,530 0,54 10,39 2,16 2,89 4,63
Arvo
13.04.2021
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
97,716 0,65 10,84 2,57 - 2,80
Arvo
13.04.2021
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
110,248 0,65 10,84 2,57 - 2,54

Riski

3/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 3 vuotta

Hoitopalkkio

0,85 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa hajauttaa varojaan yrityslainamarkkinoille valtionobligaatioita paremmalla tuotolla
  • joka haluaa varoilleen ammattimaista ja kokonaisvaltaista omaisuudenhoitoa
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Yrityslaina on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös OECD:hen kuuluvien valtioiden tai ei-eurooppalaisten yritysten, joiden kotipaikka on OECD:n jäsenvaltiossa, liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin, ja keskimääräinen luottoluokitus on vähintään BBB- tai vastaavaa riskitasoa oleva luottokelpoisuusluokitus. Neutraalissa markkinatilanteessa rahaston tavoitteena on sijoittaa varoistaan 75 % Investment Grade -lainoihin ja 25 % High Yield -lainoihin. Mikäli rahasto sijoittaa muihin kuin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin, suojataan valuuttakurssiriskiä valuuttajohdannaisilla.

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

SFDR luokittelu*: light green

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa integroimalla vastuullisuustekijöitä sijoitusanalyysiin, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Ennen sijoituspäätöstä ESG-analyysissa keskitytään asioihin, jotka ovat mitattavissa yrityslainan laadun kautta. Rahasto keskittyy erityisesti yhtiöanalyysissa ESG-riskeihin, jotka ovat keskeisiä kullekin yhtiölle. Jos yhtiöllä on merkittäviä ja keskeneräisiä ESG-ongelmia, jää sijoitus yhtiöön tekemättä. ESG-tekijöiden analyysi perustuu salkunhoitajien kokonaiskuvaan yhtiöstä yhtiön antamien tietojen, salkunhoitajien oman analyysin ja MSCI:n ESG-tietojen perusteella. Rahasto suosii sijoituksissaan paremman ESG-arvosanan saaneita yhtiöitä, eli rahastot käyttävät ns. positiivista valintaa. Rahasto poissulkee sijoituksistaan Evlin yleisen poissulkemisen lisäksi alkoholin ja aseiden valmistajat, uhkapeliyhtiöt ja fossiilisia polttoaineita louhivat, kaivavat, poraavat ja jalostavat yhtiöt. Rahaston sijoituskohteena olevia yhtiöitä monitoroidaan YK Global Compact -normirikkomusten ja ilmastoperiaatteiden osalta, ja niihin vaikutetaan tai ne poissuljetaan, mikäli rikkomuksia havaitaan. Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan neljä kertaa vuodessa päivitettävillä rahastokohtaisilla ESG-raporteilla. Rahaston vertailuindeksinä toimii markkinapohjainen indeksi, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Rahaston käyttämä vertailuindeksi löytyy rahastokohtaisesta avaintietoesitteestä.

*Tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) mukaisesti Evlin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioimisen suhteen. Mainstream-rahastot eivät huomioi kestävyystekijöitä, light green -rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella, ja dark green -rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.
 

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

 

Salkkua hoitaa

Mikael Lundstrom

Mikael Lundström

Jani Kurppa

Jani Kurppa

Tuottotavoite ja riskit

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika (duraatio) voi olla ± 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta. Luottoriskin kasvaessa salkun lainojen arvot laskevat ja päinvastoin. Varsinkin huonomman luottoluokituksen, nk. High Yield -lainoihin liittyy merkittävä luottoriski.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

28.02.2021

Usko talouden toipumiseen vahvistui rokotusten edetessä ja tämä toi helmikuun lopulla sysäyksen korkojen nousuun. Saksan pitkä 10-vuotinen korko nousi nopeasti -0.26% tasolle. Lyhyet korot ovat kuitenkin EKP:n politiikan mukaisesti sidottu nykyisen negatiivisiksi ja siksi emme usko merkittävästi korkeampiin korkoihin Euroopassa. Hyvän luottoluokituksen lainoissa korkoerot kapenivat 6 korkopistettä kuukauden aikana ja matalamman luokituksen High Yield lainat tiukkenivat jopa 28 korkopistettä.

Rahaston kuukausituotto oli korkojen noustessa negatiivinen -0.23% kun indeksin tuotto oli -0.48%, . Rahaston tuotto oli selkeästi parempi kuin indeksin, koska rahaston lyhyempi duraatio ja ylipaino High Yield ja luokittelemattomissa lainoissa toimivat hyvin. Vaikka alkuvuosi 2021 on ollut väkevä, uskomme tuottoerojen edelleen kaventuvan vuoden aikana. Paremmat talousnäkymät, pandemian hellittäminen ja keskuspankin osto-ohjelmat kaikki tukevat markkinaa. Markkina ei kuitenkaan enää ole halpa, joten tiukkenemispotentiaali on rajallisempi. Uskomme että parhaiten tuottavat pankkien pääomalainat ja nk. cross-over (BBB ja BB luokitellut) lainat. Nämä sektorit ovat rahastossa ylipainossa.

Rahaston tuottotaso (YTM) on 1.84% ja modifioitu duraatio 4.22.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 14.09.1999
Vertailuindeksi

ICE BofAML EMU Corporate Index 75%, ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index 25 %.

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk