Evli Yrityslaina

Eurooppalaisiin sekä alhaisen- että korkean luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
110,532 -2,15 -1,04 0,94 2,22 4,54
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
252,108 -2,15 -1,04 0,94 2,22 4,54
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
95,362 -1,95 -0,64 1,35 - -1,69
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
104,349 -1,95 -0,64 1,35 - 1,38

Riski

2/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 3 vuotta

Hoitopalkkio

0,85 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa hajauttaa varojaan yrityslainamarkkinoille valtionobligaatioita paremmalla tuotolla
  • joka haluaa varoilleen ammattimaista ja kokonaisvaltaista omaisuudenhoitoa.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Yrityslaina on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös OECD:hen kuuluvien valtioiden tai ei-eurooppalaisten yritysten, joiden kotipaikka on OECD:n jäsenvaltiossa, liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin, ja keskimääräinen luottoluokitus on vähintään BBB- tai vastaavaa riskitasoa oleva luottokelpoisuusluokitus. Neutraalissa markkinatilanteessa rahaston tavoitteena on sijoittaa varoistaan 75 % Investment Grade -lainoihin ja 25 % High Yield -lainoihin. Mikäli rahasto sijoittaa muihin kuin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin, suojataan valuuttakurssiriskiä valuuttajohdannaisilla.

Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evlin vastuullisen sijoittamisen linjauksia. Rahasto sulkee pois sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden ja tupakan valmistajien lisäksi alkoholin, uhkapelin, aikuisviihteen, aseiden ja fossiilisten polttoaineiden (louhiminen, kaivaminen ja poraaminen) valmistajat.

 

 

Salkkua hoitaa

Mikael Lundstrom

Mikael Lundström

Jani Kurppa

Jani Kurppa

Tuottotavoite ja riskit

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika (duraatio) voi olla ± 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta. Luottoriskin kasvaessa salkun lainojen arvot laskevat ja päinvastoin. Varsinkin huonomman luottoluokituksen, nk. High Yield -lainoihin liittyy merkittävä luottoriski.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Toukokuussa yrityslainamarkkinat jatkoivat toipumista maaliskuun pudotuksesta. Yhteiskunnat alkoivat avautua korkokriisin jäljiltä ja fiskaali- ja rahapolitiikan elvytykset pääsivät vauhtiin. Hyvän luottoluokituksen lainoissa korkoerot kapenivat noin 17 korkopistettä, mutta ovat edelleen reilusti normaalia leveämmällä. High Yield -lainat tuottivat vielä paremmin tuottoerojen kaventuessa 67 korkopistettä.

Rahaston tuotto huhtikuussa oli korkea, +0,96% korkoerojen kaventumisen johdosta. Tuotto oli indeksiä parempi lähinnä hyvien Investment Grade lainavalintojen kautta. Toukokuussa ostimme uusia sekä Investment Grade että High Yield -lainoja emissoista, koska uudet emissiot hinnoitellaan tällä hetkellä erittäin houkuttelevasti. Kriisin aikana kevensimme salkun riskiä helmi- ja maaliskuussa mutta olemme pikku hiljaa lisänneet sitä huhti- ja toukokuussa lähinnä ostamalla pitkiä Investment Grade -lainoja. Salkun yritykset ovat hyvässä kunnossa ja eniten kärsivien toimialojen painot salkussa ovat myös erittäin pienet. Salkku koostu pääosin BBB ja BB -lainoista, jotka sopivat nykyiseen tilanteeseen mielestämme parhaiten.

Rahaston tuottotaso on 2.73% ja modifioitu duraatio 4.43.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 14.09.1999
Vertailuindeksi

ICE BofAML EMU Corporate Index 75%, ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index 25 %.

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk