Evli Globaali Korko

Evli Globaali Korko sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin.

Arvo
28.09.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
91,386 -0,62 -1,01 -4,21 -1,05 -0,96
Arvo
28.09.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
95,151 -0,62 -1,01 -4,21 -1,05 -0,77

Riski

2/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

Vähintään 3 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

Rahasto soveltuu erityisesti sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa  pääasiassa korkomarkkinoille, jolla on keskimääräistä matalampi tappion- ja riskinsietokyky ja joka suunnittelee pitävänsä sijoituksensa rahastossa vähintään 3 vuotta.


Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

 

Salkkua hoitaa

Sami Eriksson

Tuottotavoite ja riskit

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla. Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Rahastosijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Arvon laskiessa sijoittaja voi menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan.

Rahaston sijoituksiin liittyvät riskit: 

Likviditeettiriski:

Vastapuolten maksuvalmiuteen tai markkinahäiriöön liittyvä riski eli riski siitä, että rahaston sijoituksiin kuuluvan omaisuuden muuttaminen rahaksi viivästyy vastapuolten maksuvalmiudessa tai markkinapaikalla esiintyvän häiriön johdosta.

Luottoriski:

Vastapuolten maksukykyyn liittyvä riski eli riski siitä, että rahaston sijoituksiin kuuluvan omaisuuden muuttaminen rahaksi epäonnistuu kokonaan tai osittain vastapuolen maksukyvyttömyyden johdosta.

Vastapuoliriski:

Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeeseenlaskija ei selviydy tai ei halua selviytyä sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Operatiivinen riski:

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappionvaaraa, joka johtuu rahastoyhtiön riittämättömistä tai virheellisistä sisäisistä prosesseista, henkilöstöön tai järjestelmiin liittyvistä puutteista tai ulkoisista häiriötekijöistä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen riski sekä tietoturvariski.

Johdannaisriski:

Johdannaisten käyttö rahaston sijoitustoiminnassa voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja tuottoodotusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä.

Valuuttariski:

Muihin kuin rahaston perusvaluutan (euro) määräisiin sijoituksiin liittyy valuuttariski, joka on valuuttakurssien muutoksiin liittyvä riski. Rahaston varojen arvo määritetään rahaston perusvaluutassa, ja valuuttakurssien muutokset vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon.

Korkoriski:

Korkosijoituksiin liittyy korkoriski, joka on markkinakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja nousee markkinakorkojen laskiessa. 

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2023

Pitkissä USD koroissa oli kuukauden aikana suurempaa heiluntaa kuin EUR koroissa ja ne nousivat huomattavasti. USA:n 10 vuoden Treasury korko kävi lopulta hieman viime vuoden lokakuun korkohuipun yläpuolella ja korkeimmalla tasolla vuoden 2007 jälkeen. USA:n pitkät korot lähtivät voimakkaaseen nousuun heti kuukauden alusta, kun luottoluokitusyhtiö Fitch laski USA:n AAA luottoluokituksen AA+ tasolle ja US Treasury ilmoitti nostavansa emissiokokoja pitkin korkokäyrää. Kasvava USA:n budjettialijäämä ja heikko budjettitalouden näkymä lähes täystyöllisyyden aikana sai Fichin laskemaan USA:n korkeimmasta luottoluokituksesta ja Treasuryn hakemaan jatkossa enemmän velkarahaa markkinoilta.

Fedin pääjohtaja Powell ei kertonut vuosittain pitämässä puheessaan Jackson Holessa mitään yllättävää ja markkinareaktiot jäivät vaatimattomiksi. Sen sijaan kuukauden lopussa julkistetut odotuksia heikommat työllisyyttä kuvaavat luvut korjasivat USA:n pitkiä korkoja alas huipputasoilta.

US 10v Treasury liikkui välillä 3,94 %–4,36 % ja nousi 15kp tasolle 4,11 %. Saksan 10v koron vaihteluväli oli 2,44 %–2,74 % ja päätyi tasolle 2,47 %. Saksan korko laski 3kp. HY -lainojen spreadit levenivät indeksitasolla 14kp 441 kp (ed. 427) ja indeksin arvonmuutos oli 0,31 %. IG yrityslainojen riskipreemiot levenivät 8kp 155 korkopisteeseen (ed. 147) ja indeksin muutos oli 0,16 %.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Korkosijoitukset, joustavat korkostrategiat
Toiminta alkanut 18.04.2017
Vertailuindeksi

5 % ICE BofA Diversified EM External Debt Sovereign Bond Index, 30 % ICE BofA Global Government Index, 5 % ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Mat., 20 % ICE BofA Global Corporate Index, 7,50 % ICE BofA Euro Developed Markets High Yield Constrained Index, 7,50 % ICE BofA US High Yield Index, 5 % ICE BofA Diversified EM Sovereign Bond Index, 20 % ICE BofA Euro Corporate Index

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Tämän sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot/julkaisut.