Evli Pohjoismaat Yrityslaina

Pohjoismaisiin yrityslainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
86,677 -1,10 -0,92 0,69 1,88 2,61
Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
141,656 -1,10 -0,92 0,69 1,88 2,61
Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
100,666 -0,82 -0,57 1,04 2,23 2,97
Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
148,614 -0,82 -0,57 1,04 2,23 2,97

Riski

3/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 3 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa hyötyä pohjoismaisen yrityslainamarkkinan kilpailukykyisestä tuottokehityksestä
  • joka tavoittelee pohjoismaista vakaata poliittista ja taloudellista toimintaympäristöä
  • joka haluaa hyödyntää Evlin osaamista pohjoismaisissa yrityslainoissa
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 €

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Pohjoismaat Yrityslaina on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisten yritysten, rahoituslaitosten ja muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemiin lainoihin. Sijoituksia tehdään luottoluokiteltuihin investment grade- ja high yield –lainoihin sekä luottoluokittelemattomiin yrityslainoihin.  Rahasto voi sijoittaa myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evlin vastuullisen sijoittamisen linjauksia. Rahasto sulkee pois sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden ja tupakan valmistajien lisäksi alkoholin, uhkapelin, aikuisviihteen, aseiden ja fossiilisten polttoaineiden (louhiminen, kaivaminen, poraaminen ja jalostaminen) valmistajat.

Vastuullisuus

ESG-tekijät on integroitu rahaston sijoituspäätöksiin, ja rahastoon pyritään valitsemaan korkeamman ESG-arvosanan saaneita yhtiöitä, eli rahasto käyttää ns. positiivista valintaa. Rahasto poissulkee sijoituksistaan Evlin yleisen poissulkemisen lisäksi alkoholin ja aseiden valmistajat, uhkapeliyhtiöt ja fossiilisia polttoaineita louhivat, kaivavat, poraavat ja jalostavat yhtiöt. Rahaston sijoituksia monitoroidaan YK Global Compact -normirikkomusten ja ilmastoperiaatteiden osalta, ja rahaston sijoituskohteisiin vaikutetaan tai ne poissuljetaan, mikäli rikkomuksia havaitaan. Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan neljä kertaa vuodessa päivitettävällä rahastokohtaisella ESG-raportilla.

 

 

Salkkua hoitaa

Jani Kurppa

Jani Kurppa

Tuottotavoite ja riskit

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen.

Rahasto ei edellytä sijoituskohteiden luottoluokitusta, minkä johdosta sijoituskohteisiin liittyy keskimääräinen tai korkea luottoriski. Yksittäisestä liikkeeseenlaskijasta syntyvää luottoriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeeseenlaskijoiden kesken.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta.

Luottoriskin kasvaessa salkun lainojen arvot laskevat ja päinvastoin. Varsinkin huonomman luottoluokituksen, nk. high yield -lainoihin liittyy merkittävä luottoriski.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

30.09.2020

Yrityslainamarkkinoilla nähtiin pitkästä aikaa volatiliteettia, kun markkinasentimentti heikkeni. Erityisesti High yield -lainoissa koettiin pientä hintojen laskua. Tarjonta uusissa liikkeeseenlaskuissa oli edelleen melko vähäistä, joka johti suuriin ylimerkintöihin uusissa lainoissa. Pohjoismaisten yritysten houkuttelevuus on nyt paremmalla tasolla kuin ennen kriisiä. Talousindikaattorit tukevat näkemystä, että pohjoismaiset taloudet selviävät kriisistä suhteellisesti hyvin. Ruotsin keskuspankki aloitti syyskuussa ruotsalaisten yrityslainojen ostot markkinoilta, tämän pitäisi tukea SEK-yrityslainamarkkinaa.

Rahaston kuukausituotto oli +0.29% lainojen hintojen palautuessa, vaikka kvartaalinvaihdetta lähestyttäessä markkinat olivatkin hetken hieman heikommat. Rahasto on myynyt omistuksia yhtiöissä, joissa pandemian vaikutukset arvioitiin vakaviksi. Rahasto vähensi omistuksia matkustusyhtiöissä, vähittäiskaupassa ja yhtiöissä, joilla on epäsuoraa öljyriskiä. Riski näihin toimialoihin oli kuitenkin pieni jo kriisin alussa. Rahasto on myös myynyt lyhyitä lainoja ja ostanut samantyyppisiä pidempiä lainoja, joiden hinnat ovat pudonneet lyhyitä enemmän. Näin rahaston toipumispotentiaali on saatu pidettyä korkeana. Rahasto keskittyy myös jatkossa laatuyhtiöihin BBB-BB kategoriassa, joiden liiketoiminta kestää syklinvaihtelut. Rahastoon tuli kuun loppupuolella lisämerkintöjä, jolloin kassa oli hieman normaalia korkeampi kuun vaihteessa. Rahaston korkotaso sisältäen kassan on n. 1.86 % eurosuojattuna ja duraatio noin 2,4 vuotta. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Pohjoismainen yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 16.04.2007
Nykyinen strategia 31.08.2017
Vertailuindeksi

ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €