Evli Vuokratuotto

Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

Arvo
30.06.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
111,936 2,13 2,40 6,07 5,08 5,96

Riski

6/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 5 vuotta

Hallinnointipalkkio

1,60 % p.a.

+ tuottosidonnainen palkkio 15 % siitä osasta kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7 % vuosittaisen vertailutuoton.


Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

• joka haluaa vaivattomasti sijoittaa suoriin kiinteistöihin
• joka haluaa hajauttaa asuntosijoituksiaan liikekiinteistöihin 
• joka tavoittelee pitkällä aikavälillä hyvää riskikorjattua tuottoa ja kassavirtaa
• joka hyväksyy kiinteistösijoitusten mahdollisesti heikon likviditeetin
• joka hyväksyy luoton käytön rahaston sijoitustoiminnassa.


Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

min. 10 000 €

Sijoituspolitiikka

Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuotto on kiinteistörahasto, joka sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin. Rahaston kiinteistökohteiden käyttötarkoituksia voivat olla mm. liiketilat, kaupalliset kiinteistöt, toimistot, majoitustoiminta, palvelutoiminta ja teollisuus.

Rahasto on tuottorahasto, joka jakaa vuotuisesta toteutuneesta tuloksestaan vähintään 75 % osuudenomistajille. Rahaston toteutunut tulos muodostuu yleensä pääasiassa vuokratuloista. Rahaston tuottoon ja arvoon vaikuttavat olennaisesti vuokratuottojen kehitys sekä rahaston omistamien kiinteistöjen vuokrausaste. Yksittäisten sijoituskohteiden arvonmuutoksilla on myös olennainen vaikutus rahaston tuottoon ja arvoon. Rahasto voi ottaa sijoitustoimintaa ja omaisuuden hoitamista varten luottoa määrän, joka vastaa enintään puolta (1/2) rahaston kokonaisvaroista.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio: 0 %

Hallinnointipalkkio:
Kiinteä hallinointipalkkio 1,60 % p.a. + tuottosidonnainen hallinnointipalkkio 15 % siitä osasta Rahaston kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7 % vuosittaisen vertailutuoton.

Lunastuspalkkio (maksetaan Rahastolle omistusaikaan perustuen):
< 2 vuotta, 5 %
2-5 vuotta, 3 %
> 5 vuotta, 0 %

Rahastoon voi tehdä merkintöjä lähtökohtaisesti jokaisen vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä, ja rahasto-osuuksia voi lunastaa lähtökohtaisesti kaksi kertaa vuodessa. Ole yhteydessä Sijoittajapalveluun halutessasi merkitä rahastoa.

 

Salkkua hoitaa

Heidi Tilli

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston tavoitteena on hyvä riskituottosuhde ja vahva kassavirta.

Rahastonhoitajan katsaus

30.06.2023

Rahaston varojen nettoarvo katsauskauden päättyessä oli uusien merkintöjen jälkeen n. 190,5 miljoonaa euroa. Kvartaalin tuotto oli noin 1,7 %. Rullaava 12 kk:n tuotto (sis. maaliskuussa osuudenomistajille maksetun tuoton) oli katsauskauden lopussa 2,4 %. Rahasto on tuottanut toiminnan alusta vuoden 2018 huhtikuusta alkaen keskimäärin noin 6 % vuositasolla. Rahastolla oli katsauskauden päättyessä 25 % pitkäaikaista vierasta pääomaa ja 9 % likvidejä varoja tasearvoon nähden.

Rahaston kiinteistövarallisuuden arvo oli kesäkuun lopussa n. 226,7 miljoonaa euroa. Rahasto osti katsauskaudella yhden uuden kiinteistön ja omistettujen kohteiden määrä kasvoi 18 kohteeseen, joissa oli n. 115 700 vuokrattavaa neliötä ja kohteiden keskimääräinen arvostus oli 1 960 eur/m2. Kohteiden annualisoitu nettovuokratuotto oli kvartaalin lopussa n. 14,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa n. 6,4 %:n tuottoa markkina-arvolle. Kohteista 69 % sijaitsee Etelä-Suomessa ja käyttötarkoituksista suurimmat luokat ovat päivittäistavarakaupan kiinteistöt ja modernit toimistot.

Kohteissa toimii 126 vuokralaista. Vuokralaisina on yrityksiä ja kuntia ja suurimpina toimialoina rahaston tuotoista painottuvat päivittäistavarakauppa 34 %:n osuudella sekä tekniikka ja teollisuus 28 %:n osuudella. Rahaston koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen vuokramäärällä painotettu maturiteetti oli kvartaalin lopussa noin 4,9 vuotta ja kohteiden vuokrausaste n. 91 %.

Rahaston hyvät kassavarat ja sijoituskysyntä mahdollistavat kiinteistöportfolion selektiivisen rakentamisen ja monipuolisemman hajautuksen. Rahasto tutkii jatkuvasti potentiaalisia uusia sijoituskohteita.    

Seuraava katsaus julkaistaan per 30.9.2023 tilanteesta lokakuussa.     

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Avoin kiinteistörahasto
Toiminta alkanut 24.04.2018
Vertailuindeksi

Ei virallista vertailuindeksiä

Tuotonjako Rahastossa on A-sarja, joka jakaa vuotuisesta toteutuneesta tuloksesta vähintään 75 %.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 8. artiklan mukainen rahoitustuote.

Julkaisupäivämäärä: 05.12.2022
Oikeushenkilötunnus: 2892419-2 (y-tunnus)

a) Tiivistelmä

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, ilmastoperiaatteita ja ilmastotavoitteita sekä edellyttää, että sijoitusten kohdeyhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja. Rahaston edistämät ympäristöön liittyviä ominaisuuksia ovat mm. sijoituksien energiatehokkuuden parantaminen, sijoituksien kuluttaman energian hiilidioksidineutraalius sekä sijoituskohteen oma uusiutuva energiantuotanto.

Sijoitusprosessissa arvioidaan sijoitusta kestävyysriskien näkökulmasta osana yleistä sijoituspäätöstä. Tässä prosessissa identifioitujen riskien osalta laaditaan ratkaisusuunnitelma.  Mikäli arvioinnissa ilmenee merkittävä ratkaisematon ESG-ongelma, sijoitusta ei tehdä. Laajamittaisessa, ennen kiinteistön ostamista toteutettavassa, Due Diligence -prosessissa toteutetaan ympäristöön liittyviä riskikartoituksia kattaen mm. haitta-aineet, tulvat ja maaperän pilaantumisen riskit. Lisäksi teetetään ympäristösertifiointipotentiaalin ja energiatehokkuuspotentiaalin selvitykset. Osana sijoitusprosessia yhtiölle luodaan liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää mm. pitkän tähtäimen peruskorjauksen ja -parannuksen suunnitelman.

Omistusaikana parannetaan kiinteistöjen energia-, jäte- ja vesitehokkuutta ja vähennetään omistetun kiinteistökannan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä, mm. ostamalla vihreää sähköä ja lämpöä, jätteiden tehokkaalla kierrätyksellä, systemaattisella rakennusten käytön ja ylläpidon optimoinnilla sekä lisäämällä kohteessa tuotettua fossiilitonta energiantuotantoa milloin kannattavaa. Korjausrakentamisessa suositaan ympäristöystävällisiä materiaalivalintoja sekä energiaa ja vettä säästäviä vaihtoehtoja. Omistusaikana selvitetään ympäristösertifiointien lisäämistä portfoliossa. Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista kohdeyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka ja rahastokohtaiset vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa. 

Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä. Rahasto on omistamiensa kiinteistöjen osalta mukana valtakunnallisessa energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoitteena on auttaa Suomea saavuttamaan EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaiset energiankäytön tehostamistavoitteet (7,5 % energiankäytön tehostaminen v 2025 mennessä).

Rahasto ostaa pääosin rakennettuja toimitilakiinteistöjä ja näin ollen ympäristöön liittyvän ominaisuuden edistämisen kriteerit kaupankäynnin osalta liittyvät siihen, että Due Diligence -prosessin aikana toteutetussa riskikartoituksessa ei ilmene merkittävää ratkaisematonta ongelmaa vaan että sen osalta kyetään laatimaan ratkaisusuunnitelma omistusajalle. Evlin kiinteistörahastot toimivat vain luotettujen yhteistyökumppaneiden ja vuokralaisten kanssa. Vuokralaisvalintaan sovelletaan Evlin normipohjaisen seulonnan kriteereitä soveltuvin osin. Rahastoyhtiö toimii rahaston puolesta ja lukuun sijoitusyhtiöiden, pääsääntöisesti ainoana, osakkeenomistajana. Rahaston omistamia kiinteistöyhtiöitä johdetaan hyvän hallinnointitavan mukaisesti sidosryhmät huomioiden. Yhteistyökumppaneilta edellytetään hyvää hallintotapaa ja sen noudattaminen on edellytys yhteistyölle.

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston edistämien ympäristöön liittyvien ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen käytetään indikaattoreina kohteiden energian- ja vedenkulutusta, oman ostotoiminnan piirissä olevan energiankulutuksen sekä hiilidioksidin intensiteettiä ja jätteen kierrätysastetta. Sijoitusprosessissa salkunhoito arvioi kehitettävää hanketta ESG-näkökulmasta osana yleistä sijoituspäätöstä. Rahasto kerää tietoja sen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, ilmastoperiaatteita ja ilmastotavoitteita sekä edellyttää, että sijoitusten kohdeyhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja. Rahaston edistämät ympäristöön liittyviä ominaisuuksia ovat mm. sijoituksien energiatehokkuuden parantaminen, sijoituksien kuluttaman energian hiilidioksidineutraalius sekä sijoituskohteen oma uusiutuva energiantuotanto.

Sijoitusprosessissa arvioidaan sijoitusta kestävyysriskien näkökulmasta osana yleistä sijoituspäätöstä. Tässä prosessissa identifioitujen riskien osalta laaditaan ratkaisusuunnitelma.  Mikäli arvioinnissa ilmenee merkittävä ratkaisematon ESG-ongelma, sijoitusta ei tehdä. Laajamittaisessa, ennen kiinteistön ostamista toteutettavassa, Due Diligence -prosessissa toteutetaan ympäristöön liittyviä riskikartoituksia kattaen mm. haitta-aineet, tulvat ja maaperän pilaantumisen riskit. Lisäksi teetetään ympäristösertifiointipotentiaalin ja energiatehokkuuspotentiaalin selvitykset. Osana sijoitusprosessia yhtiölle luodaan liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää mm. pitkän tähtäimen peruskorjauksen ja -parannuksen suunnitelman.

Omistusaikana parannetaan kiinteistöjen energia-, jäte- ja vesitehokkuutta ja vähennetään omistetun kiinteistökannan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä, mm. ostamalla vihreää sähköä ja lämpöä, jätteiden tehokkaalla kierrätyksellä, systemaattisella rakennusten käytön ja ylläpidon optimoinnilla sekä lisäämällä kohteessa tuotettua fossiilitonta energiantuotantoa milloin kannattavaa. Korjausrakentamisessa suositaan ympäristöystävällisiä materiaalivalintoja sekä energiaa ja vettä säästäviä vaihtoehtoja. Omistusaikana selvitetään ympäristösertifiointien lisäämistä portfoliossa.

Salkunhoitotiimi järjestää kiinteistöyhtiöiden hallinnon, kehittämisen ja vuokrauksen ja monitoroi, että kiinteistöpäälliköt hoitavat aktiivisesti kohdekiinteistöjä, esimerkiksi seuraavat niiden energian- ja vedenkulutusta ja reagoivat tarvittaessa poikkeamiin sekä toteuttavat systemaattisesti energiatehokkuutta parantavia ylläpidon toimia. Salkunhoitotiimi toteuttaa vuosittain vuokralaisten tyytyväisyyskyselyn ja tekee säännöllisesti vierailuja kiinteistöille. Evlin kiinteistörahastoilla on useita sidosryhmiä. Salkunhoitotiimi tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ymmärtääkseen, mitkä ovat heille oleellisia ESG-kysymyksiä ja kehittääkseen kiinteistöjen laatua ja tukeakseen energiatehokkuustavoitteita.

Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä. Rahasto on omistamiensa kiinteistöjen osalta mukana valtakunnallisessa energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoitteena on auttaa Suomea saavuttamaan EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaiset energiankäytön tehostamistavoitteet (7,5 % energiankäytön tehostaminen v 2025 mennessä).

d) Sijoitusstrategia

Osana Evli-Rahastoyhtiötä kiinteistörahastot ovat sitoutuneet noudattamaan Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamisen lisäksi rahasto noudattaa erillisiä kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahasto ostaa pääosin rakennettuja toimitilakiinteistöjä ja näin ollen ympäristöön liittyvän ominaisuuden edistämisen kriteerit kaupankäynnin osalta liittyvät siihen, että Due Diligence -prosessin aikana toteutetussa riskikartoituksessa ei ilmene merkittävää ratkaisematonta ongelmaa vaan että sen osalta kyetään laatimaan ratkaisusuunnitelma omistusajalle. Mikäli arvioinnissa ilmenee merkittävä ratkaisematon ESG-ongelma, sijoitusta ei tehdä. Evlin kiinteistörahastot toimivat vain luotettujen yhteistyökumppaneiden ja vuokralaisten kanssa. Vuokralaisvalintaan sovelletaan Evlin normipohjaisen seulonnan kriteereitä soveltuvin osin.

Rahastoyhtiö toimii rahaston puolesta ja lukuun sijoitusyhtiöiden, pääsääntöisesti ainoana, osakkeenomistajana. Rahaston omistamia kiinteistöyhtiöitä johdetaan hyvän hallinnointitavan mukaisesti sidosryhmät huomioiden. Yhteistyökumppaneilta edellytetään hyvää hallintotapaa ja sen noudattaminen on edellytys yhteistyölle.

e) Sijoitusten osuus

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahaston edistämien ympäristöön liittyvien ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen käytetään indikaattoreina kohteiden energian- ja vedenkulutusta, oman ostotoiminnan piirissä olevan energiankulutuksen sekä hiilidioksidin intensiteettiä ja jätteen kierrätysastetta.

g) Menetelmät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varten

Rahoitustuotteen edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainituilla kestävyysindikaattoreilla.

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

Sijoitusprosessissa salkunhoito arvioi kehitettävää hanketta ESG-näkökulmasta osana yleistä sijoituspäätöstä. Rahasto kerää tietoja sen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus.

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Edistettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Kaikki rahaston aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja rahastokohtaisia vastuullisuusperiaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

j) Asianmukainen huolellisuus

Sijoitusprosessissa arvioidaan sijoitusta kestävyysriskien näkökulmasta osana yleistä sijoituspäätöstä. Mikäli arvioinnissa ilmenee merkittävä ratkaisematon ESG-ongelma, sijoitusta ei tehdä. Omistusaikana pyritään parantamaan sijoitusten ympäristöominaisuuksia. Lisäksi salkunhoitotiimi toteuttaa vuosittain vuokralaisten tyytyväisyyskyselyn ja tekee säännöllisesti vierailuja kiinteistöille. Evlin kiinteistörahastoilla on useita sidosryhmiä. Salkunhoitotiimi tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ymmärtääkseen, mitkä ovat heille oleellisia ESG-kysymyksiä ja kehittääkseen kiinteistöjen laatua ja tukeakseen energiatehokkuustavoitteita. Menetelmät perustuvat kohteista kerättyihin tietoihin, jotka eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia.

k) Vaikuttamispolitiikat

Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista kohdeyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka ja rahastokohtaiset vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

l) Nimetty vertailuarvo

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta
Lue lisää rahastokohtaisista vastuullisuusperiaatteista

Tietoa rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista Tiedonantovelvoiteasetuksen 8 artiklan mukaisesti (voimassa 1.1.2023 alkaen)

Ladattavat tiedostot

Tämä sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten avaintietoasiakirjaan. Tiedot ovat saatavilla sijoitusta harkitseville Evlistä.