Evli Eurooppa

Eurooppalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
13.04.2021
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
69,920 15,24 55,66 8,55 7,72 2,52
Arvo
13.04.2021
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
166,953 15,24 55,66 8,55 7,72 2,52
Arvo
13.04.2021
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
146,587 15,44 56,61 9,21 - 9,06

Riski

6/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa hyötyä eurooppalaisten osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksista
  • joka haluaa hajauttaa Euroopan alueella maa- ja toimialakohtaista riskiä
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk


Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Eurooppa on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisiin osakkeisiin. Rahaston sijoitusstrategia painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Rahastolla ei ole indeksi-, toimiala- tai maarajoitteita Euroopan sisällä.

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

SFDR luokittelu*: light green

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa integroimalla vastuullisuustekijöitä sijoitusanalyysiin, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. ESG-näkökohdat yhdistetään sijoituspäätöksiin paitsi huomioimalla niiden taloudellisia vaikutuksia yhtiöön, myös arvioimalla ei-mitattavissa olevia hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä sekä YK:n Global Compact -periaatteiden noudattamista. Rahaston sijoitusstrategia perustuu osakevalintaan ja keskittyy siksi kunkin yhtiön kannalta olennaisiin ESG-riskeihin. Kun yhtiöllä on tutkimusprosessin määritelmän mukaan merkittävä ratkaisematon ESG-ongelma, yhtiöön ei sijoiteta. Analyysin tekevät rahaston salkunhoitajat MSCI:n ESG-tietokannan ja -tutkimuksen sekä Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimin tukemana. Rahasto noudattaa Evlin yleistä poissulkemista. Rahaston sijoituskohteena olevia yhtiöitä monitoroidaan YK:n Global Compact -normirikkomusten ja ilmastoperiaatteiden osalta, ja niihin vaikutetaan tai ne poissuljetaan, mikäli rikkomuksia havaitaan. Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan neljä kertaa vuodessa päivitettävillä rahastokohtaisilla ESG-raporteilla. Rahaston vertailuindeksinä toimii markkinapohjainen indeksi, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Rahaston käyttämä vertailuindeksi löytyy rahastokohtaisesta avaintietoesitteestä.

*Tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) mukaisesti Evlin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioimisen suhteen. Mainstream-rahastot eivät huomioi kestävyystekijöitä, light green -rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella, ja dark green -rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.
 

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

 

Salkkua hoitaa

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

28.02.2021

Rahasto tuotti helmikuussa 5,6 %, kun vertailuindeksi tuotti 2,5 %. Rahaston tuotto 31.3.2010 lähtien (jolloin nykyinen salkunhoito aloitti) oli 10,0 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 6,5 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltuna osakevalinnat paransivat kokonaisuudessaan tuottoeroa, esimerkiksi informaatioteknologiassa, päivittäistavaroissa sekä teollisuustuotteissa ja -palveluissa. Myös toimialapainojen nettovaikutus suhteelliseen tuottoon oli positiivinen. Hyödyllisimpiä niistä olivat alipainot terveydenhuollossa ja päivittäistavaroissa sekä sijoitusten puuttuminen yhdyskuntapalveluista, kun taas alipaino rahoituksessa haittasi eniten. Maittain tarkasteltuna tuottoeroa paransivat etenkin osakevalinnat Iso-Britanniassa ja Saksassa. Yhtiötasolla positiivisin vaikutus tuottoeroon oli sijoituksillamme yhtiöihin Aggreko, Dialog Semiconductor ja Publicis. Negatiivisimmin tuottoeroon vaikuttivat sijoituksemme yhtiöihin Uponor ja Legrand sekä HSBC:n puuttuminen salkusta.

Sijoitamme alihinnoiteltuihin yhtiöihin, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Teemme sijoituspäätökset vertailuindeksistä riippumatta, eikä rahastolla ole rajoitteita toimiala-, maa- tai yrityskokojakauman suhteen sijoitusalueensa sisällä.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen osakerahasto
Toiminta alkanut 31.08.2000
Vertailuindeksi

MSCI Europe TR Net (EUR)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk