Evli Osakefaktori Maailma

Faktoripainotteisesti kehittyneiden maiden yrityksiin maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto

Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
124,343 2,81 8,58 - - 16,33
Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
134,934 2,81 8,58 - - 16,33
Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
125,072 3,00 8,91 - - 16,68
Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
135,738 3,00 8,91 - - 16,68

Riski

6/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

0,95 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa rahaston omistuksissa painotettavan faktoreita eli tiettyjä osakkeiden ominaisuuksia perinteisen markkina-arvon sijaan
  • joka tavoittelee faktoreiden tarjoamaa lisätuottomahdollisuutta
  • joka tavoittelee korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 €

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Osakefaktori Maailma sijoittaa varansa osakkeisiin maailmanlaajuisesti.  Rahaston sijoituskohteina ovat pääasiassa kehittyneiden talouksien osakkeet Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren valtioissa. Rahaston sijoitusstrategia painottaa neljää akateemisesti todettua faktoria: arvo, alhainen volatiliteetti, momentum sekä laatu.  

Rahaston sijoitustyyli on aktiivinen eikä se seuraa vertailuindeksiä sijoitustoiminnassaan. Rahastolla ei ole toimiala- tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä.

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

SFDR luokittelu*: artikla 8, light green

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa integroimalla vastuullisuustekijöitä sijoitusanalyysiin ja poissulkemalla niitä. Rahaston sijoitusprosessi on kvantitatiivinen ja se perustuu akateemisesti todennettuihin faktoreihin, ESG-integraatioon ja laajaan hajauttamiseen. ESG-prosessi on myös systemaattinen, ja ESG-kriteerit ovat täysin integroitu rahaston strategiaan ja sijoituspäätöksiä tehtäessä ovat ESG-kriteerit aina samat.

Rahaston ESG-prosessi perustuu tiettyjen toimialojen ja yhtiöiden poissulkemiseen ja ESG-arvosanan perusteella toimialansa parhaiden yhtiöiden valintaan. Ensiksi rahastosta suljetaan pois yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: aseet, alkoholi, tupakka, kivihiilen louhinta, uhkapeli tai aikuisviihde. Toiseksi rahastosta suljetaan pois MSCI:n tai ISS ESG:n määrittelemät punaisen lipun yhtiöt (yhtiöt, joilla on vakavia normirikkomuksia, mukaan lukien YK Global Compact -normirikkojat). Kolmanneksi rahastosta suljetaan pois yhtiöt, jotka ovat hiili-intensiteetiltään korkeimman 5 %:n joukossa. Neljänneksi rahastosta suljetaan pois fossiilisten polttoaineiden varantoja omistavat yhtiöt. Viidenneksi rahaston osakkeet valitaan yhtiöiden joukosta, jotka kuuluvat MSCI:n määrittelemän ESG-arvosanan perusteella toimialansa parhaan 80 %:n joukkoon. Lisäksi rahasto noudattaa Evlin yleistä poissulkemista.

Rahastossa olevia yhtiöitä monitoroidaan ilmastoperiaatteiden osalta, ja niihin vaikutetaan tai ne poissuljetaan, mikäli rikkomuksia havaitaan. Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan neljä kertaa vuodessa päivitettävillä rahastokohtaisilla ESG-raporteilla. Rahaston vertailuindeksinä toimii markkinapohjainen indeksi, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Rahaston käyttämä vertailuindeksi löytyy rahastokohtaisesta avaintietoesitteestä. 

*Tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) mukaisesti Evlin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioimisen suhteen. Mainstream-rahastot eivät huomioi kestävyystekijöitä, light green -rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella, ja dark green -rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.
 

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

 

Salkkua hoitaa

Mattias Lagerspetz

Mattias Lagerspetz

Peter Lindhal

Peter Lindahl

Antti Sivonen

Antti Sivonen

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. 

Rahastonhoitajan katsaus

31.07.2022

Sijoitusrahasto Evli Osakefaktori Maailma painottaa neljää akateemisesti todettua faktoria: arvoa, matalaa riskiä, momentumia sekä laatua.Rahasto seuraa vastuullisen sijoittamisen (ESG) linjauksia ja poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: aseet, alkoholi, tupakka, kivihiilen louhinta, kiistanalaiset aseet, uhkapeli tai aikuisviihde. Lisäksi rahasto poissulkee vastuullisuusluokitusten perusteella heikoimman luokituksen saaneet yhtiöt sekä yhtiöt, joilla on erittäin vakavia vahvistettuja normirikkomuksia.

Evli Osakefaktori Maailma nousi heinäkuussa 8,5 % vertailuindeksi MSCI World Net TR:n noustessa 11 %. Rahasto oli heinäkuun lopussa toimintansa alusta 1,7 %-yksikköä vertailuindeksiä jäljessä.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen osakerahasto
Toiminta alkanut 25.08.2020
Vertailuindeksi

MSCI World TR Net (EUR)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €