Sanasto

Sijoittajan slangisanasto

alfa, beta, betti, blomma, Sharpe, S&P ja mitä näitä nyt on. Sijoitusalalla puhutaan asioista useimmiten englanniksi ja ammattisanastoa käyttäen.

Lue mitä näillä sijoitusalan slangisanoilla tarkoitetaan

 

Sanasto

A

Alijäämähyvitys
Ansiotulon verosta tehtävä vähennys, kun pääomamenot ylittävät pääomatulot. Vähennyksen suuruus on pääomatuloveroprosentin suuruinen ylittävästä osasta.

Alimerkintä
Osakeantitilanne, jossa osakkeiden minimimäärää ei ole merkintäajan kuluessa merkitty.

Allokaatio
Sijoitusten hajauttaminen eri varallisuusluokkiin.

Analyytikko
Sijoitus- ja yritystutkija

Apportti
Osakkeiden merkintä vaihtoehtoista (ei rahaa) omaisuutta vastaan, esim. kiinteistön anto perustettavan yhtiön käyttöön osakepääoman asemesta.

Arvo-osuus
Arvo-osuusjärjestelmään liitetty arvopaperi, kuten osake. Arvo-osuudet korvaavat ennen käytössä olleet paperiset arvopaperit.

Arvo-osuusrekisteri
Valtiovarainministeriön toimiluvan saanut rekisteri, jossa arvo-osuustilejä pidetään.

Arvo-osuustili
Sijoittajan henkilökohtainen tili, jolle kirjataan hänen omistuksensa yhtiöittäin ja arvo-osuuslajeittain.

Arvopaperi
Arvopaperikaupan kohteena oleva asiakirja tai arvo-osuus, kuten osake tai merkintäoikeus.

Arvopaperikeskus
Osake- ja joukkovelkakirjakauppojen selvitystä, arvo-osuusjärjestelmää sekä ei-kaupallista arvo-osuusrekisteriä hoitava julkisoikeudellinen osakeyhtiö. Nykyisin Suomessa Euroclear Finland Oy

Arvopäivä
Valuutta-, arvopaperi- tai muun kaupan toteutumispäivä.

Avomarkkinaoperaatio
Keskuspankin valuuttakauppaoperaatio, jolla vaikutetaan rahamarkkinoihin ostamalla tai myymällä tiettyä valuuttaa.

B

Bear markkinat
Laskumarkkinat

Beta-kerroin
Mittaa osakkeen markkinariskiä ja kokonaistuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta. Jos kerroin on yksi, osakkeen tuotto on identtinen markkinoiden keskimääräisen tuoton kanssa. Jos kerroin on kaksi, riski on suurempi ja tuotto vaihtelee kaksinkertaisesti markkinoihin verrattuna. Vastaavasti alle yhden betan osakkeet reagoivat markkinoiden muutoksiin keskimäärin pienemmällä voimakkuudella.

Blue Chip -yhtiö
Yhtiö, jolla on pitkä toimintahistoria, ja joka on vakiinnuttanut vahvan taloudellisen aseman.

Bull markkinat
Nousumarkkinat

C

CD-todistus
Certificate of deposit. Sijoitustodistus, jonka omistajalle maksetaan sovittua korkoa.

Current ratio
Nopeakiertoisen omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhdetta mittaava yrityksen maksuvalmiuden tunnusluku.

D

Debentuuri
Velkakirja, jonka liikkeeseenlaskun voi suorittaa kuka tahansa kirjanpitovelvollinen elinkeinonharjoittaja.

Delta-kerroin
Salkun arvossa tapahtuva prosentuaalinen muutos osakemarkkinoiden noustessa yhdellä prosentilla.

Duraatio
Korkopapereiden juoksuaika, joka kertoo missä ajassa keskimäärin korkosijoituksiin suunnatut rahat palautuvat sijoittajalle takaisin. Duraatio kuvaa korkosalkun herkkyyttä korkotason muutoksille.

E

Efektiivinen tuotto
Efektiivinen eli todellinen tuotto määräytyy kunkin joukkovelkakirjalainan kuponkikorosta ja lainan markkinahinnasta. Hinnan nousu laskee efektiivistä tuottoa ja päinvastoin.

Emissio
Arvopaperin liikkeeseenlasku, kuten osakeanti.

Ensimarkkinat
Arvopapereiden liikkeeseenlasku, jolloin liikkeeseenlaskija hankkii suoraa rahoitusta. Osakemarkkinoilla esim. osakeanti. Vrt. jälkimarkkinat.

Eräpäivä
Liikkeeseenlaskija maksaa joukkovelkakirjalainan koko pääoman ja mahdollisen tuoton takaisin sijoittajille eräpäivänä.

EPS-luku
Osakekohtainen tulos, nettotulos osaketta kohti.

F

FED
Federal Reserve Board eli Yhdysvaltain Keskuspankki

Futuuri
Vakioitu johdannaissopimus, jossa sitoudutaan tulevaisuudessa ostamaan tai myymään tietty määrä tiettyä hyödykettä tiettynä päivänä sopimushetkellä sovittuun hintaan.

Fuusio
Osakeyhtiöiden yhteensulautuminen.

H

Hallinnointipalkkio
Rahastoyhtiön sijoitusrahaston hoidosta perimä palkkio.

Hallintarekisteri
Arvo-osuusrekisteri, jossa näkyy vain arvo-osuustilin hoitaja. Hallintarekisteröidyt osakkeet oikeuttavat osinkoihin ja osakeantiin, mutta niiden nojalla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksissa. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden omistus ei tule julkiseksi.

Hankintameno-olettama
Omaisuuden myyntivoiton verotuksessa todellisen hankintahinnan ja kulujen kanssa vaihtoehtoinen vähennys.

Hintaindeksi
Osakeindeksi, jossa ei oteta huomioon osingonjaon kursseja laskevaa vaikutusta. Kuvaa osakekurssien kehitystä.

I

Ilmaisanti
Osakkaille maksuton osakeanti, jossa uudet osakkeet maksetaan omaan pääomaan kuuluvasta rahastosta.

Ilmoitusvelvollinen
Sisäpiiriläinen. Henkilö, joka saa tai voi saada tietoonsa asemansa, toimensa tai tehtävänsä nojalla julkisen kaupankäynnin kohteena olevaa arvopaperia koskevan julkaisemattoman tiedon. Ilmoitusvelvollisten arvopaperikaupat ja omistus ovat arvopaperimarkkinalain mukaan julkisia.

Indeksirahasto
Sijoitusrahasto, joka sijoittaa eri osakkeisiin samassa suhteessa kuin niiden osuus on indeksistä. Pyrkii jäljittelemään indeksin kehitystä.

Institutionaalinen sijoittaja
Suuria sijoituksia tekevä yhteisö, kuten eläke- ja vakuutusyhtiö, pankki ja sijoitusrahasto.

Instrumentti
Arvopaperikaupan kohde - osake, sijoitustodistus, velkakirja tai vastaava.

J

Johdannainen
Sijoitusinstrumentti, jonka arvo perustuu jonkin toisen, kohde-etuutena olevan arvopaperin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden arvoon.

Joukkovelkakirjalaina
Valtioiden, kuntien, yritysten ja muiden yhteisöjen ottamaa lainaa, jota vastaan annetaan fyysisiä tai arvo-osuusmuotoisia haltijalle asetettuja velkakirjoja. Tuotto-obligaatiolainat ovat tyypillisiä JVK-lainoja, jotka ovat yleensä laina-ajaltaan vähintään yhden vuoden pituisia. Lainakorko maksetaan yleensä kerran vuodessa ja pääoman takaisinmaksu tapahtuu laina-ajan lopussa.

Joukkovelkakirjan hinta
Jokaisen velkakirjan hinta määräytyy kuponkikoron, yleisen markkinakorkotason, inflaatio-odotusten, luottokelpoisuuden ja muiden tekijöiden perusteella. Markkinakorkojen nousu laskee hintaa ja päinvastoin. Hinta ilmaistaan useimmiten prosentteina lainan nimellisarvosta.

Joukkovelkakirjan nimellisarvo
Joukkovelkakirjan nimellisarvo on se velkamäärä, joka maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä. Myös kuponkikorko lasketaan tälle pääomalle. Lainaa myydään eri nimellisarvoisina ns. litteroina ja niiden yhdistelminä. Nimellisarvoa ei pidä sekoittaa joukkovelkakirjan hintaan.

Julkinen noteeraus
Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisilla markkinoilla, kuten osakkeilla pörssissä.

Julkinen osakeyhtiö, Oyj
Uuden osakeyhtiölain mukaan tietyn kokoinen yhtiö, joka on hakeutunut julkiseksi osakeyhtiöksi. Kaikki julkisesti noteeratut yhtiöt ovat oyj:tä. Osakeyhtiön toinen muoto on yksityinen osakeyhtiö, oy.

Julkisesti noteerattu yhtiö
Yritys, jonka osakkeella käydään julkista kauppaa ja joka on siis julkisesti noteerattu.

Jälkimarkkinat
Ensimarkkinoilla liikkeeseen laskettujen arvopapereiden kauppa tapahtuu jälkimarkkinoilla.

K

Kasvuosake
Osake, jolle ei makseta suuria osinkoja, vaan tuotto perustuu mahdolliseen arvonnousuun tulevaisuuden kasvuodotuksien toteutuessa.

Kasvurahasto
Sijoitusrahasto, joka ei jaa vuosittaista voitto-osuutta vaan siirtää kaiken voiton rahasto-osuuden arvoon.

Kauppojen selvitys
Arvopaperikaupan jälkeinen arvopapereiden selvittely välittäjien kesken. Suomessa kauppojen kestää yleensä kolme päivää.

Kohde-etuus
Termiini/optiokaupan kohteena oleva hyödyke. Osakejohdannaisten kohde-etuutena on osake, valuuttajohdannaisten valuutta jne.

Komissio
Välityspalkkio. Välittäjän perimä palkkio toteutuneista arvopaperikaupoista.

Koronmaksupäivä
Päivä, jolloin joukkovelkakirjalainan nimellinen kuponkikorko maksetaan sijoittajalle.

Korkorahasto
Korkoinstrumentteihin sijoittava sijoitusrahasto.

Kuponkikorko
Liikkeeseenlaskijan lainapääomalle maksama korko, joka maksetaan tyypillisesti kerran vuodessa jälkikäteen ja viimeinen erä pääoman takaisinmaksun yhteydessä. Kuponkikorkoa ei pidä sekoittaa markkinakorkoon tai efektiiviseen tuottoon.

Kurssi
Arvopaperin julkisesti noteerattu hinta, markkinahinta.

L

Lainan koko
Myynti- tai listalleottoesitteessä määritellään kunkin liikkeeseen laskettavan joukkovelkakirjalainan enimmäismäärä.

Lainan kokonaishinta
Lainan kokonaishinta on sijoittajan liikkeeseenlaskijalle tai edelliselle omistajalle maksama nimellisarvon ja hinnan tulon (esim. EUR 100 000* 102,50 % = EUR 102 500) sekä kertyneen kuponkikoron (esim. EUR 100 000* 4,25 %* 120 pv / 366 pv = EUR 1 393,44) summa (esim. EUR 102 500 + EUR 1 311,48 = EUR 103 893,44).

Lainan nimellispääoma
Lainan nimellispääoma on se velkamäärä, joka maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä. Myös indeksituotto lasketaan tälle pääomalle. Lainaa myydään eri nimellisarvoisina ns. litteroina ja niiden kerrannaisina. Nimellispääomaa ei pidä sekoittaa joukkovelkakirjan hintaan.

Liikevaihto
Yrityksen tilikauden myynti.

Liikkeeseenlaskija
Osakkeita tai joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskeva osakeyhtiö, kunta tai valtio.

Liikkeeseenlaskupäivä
Liikkeeseenlaskupäivä on päivä, josta lukien joukkovelkakirjalainan pääomalle maksetaan kuponkikorkoa.

Likvidi
Nopeasti rahaksi muutettava.

Likviditeetti
Likviditeetillä tarkoitetaan sitä, kuinka nopeasti sijoitus on muutettavissa rahaksi. Mitä likvidimpi sijoitus, sitä nopeammin ja helpommin se on muutettavissa rahaksi. Esimerkiksi arvopaperimarkkinoilla likviditeetti on hyvä, jos suuriakin kauppoja pystyy tekemään ilman suuria vaikutuksia hintatasoon.

Liputus
Omistuksen julkistaminen ja ilmoittaminen, kun ostaja on ylittänyt tai alittanut määräosuuden, ns. liputusrajan yhtiön päätäntävallassa. Liputusrajat ovat 1/10, 1/5, 1/2, 1/3 ja 2/3.

Listalleottoesite
Osakeyhtiön listautumisantinsa yhteydessä julkaisema esite taloudellisesta tilastaan. Sisältö valtiovarainministeriön ohjeiden mukainen, hyväksytettävä Finanssivalvonnassa.

Littera
Liikkeeseenlaskija määrittelee lainan litterakoot eli minkä kokoisissa erissä joukkovelkakirjoja voidaan merkitä ja käydä niillä myöhemmin kauppaa jälkimarkkinoilla.

Luottoriski
Riski, joka aiheutuu lainan liikkeeseenlaskijan mahdollisesta kyvyttömyydestä suoriutua velvoitteistaan.

Luovutusvoitto
Ks. myyntivoitto.

Lähtöarvo
Kohdeindeksin virallinen sulkemisarvo osakeindeksilainan liikkeeseenlaskupäivänä.

M

Marginaali
Luotonannossa asiakkaalle korkoon lisättävä pankin tuotto-osuus. Korkomarginaali on pankin otto- ja antolainauskorkojen välinen ero. Arvopaperikaupassa marginaalina pidetään summaa, jonka asiakas joutuu tallentamaan arvopaperivälittäjän tilille voidakseen ostaa osakkeita.

Markkina-arvo
Arvopapereiden määrä kerrottuna yhden arvopaperin markkinahinnalla, esimerkiksi pörssissä. Yhtiön markkina-arvo on sen osakkeiden lukumäärä kerrottuna päivän markkinahinnalla.

Markkinahinta
Markkinoilla kulloinkin voimassa olevat hyödykkeestä, esim. osakkeesta, tehdyt osto- ja myyntitarjoukset.

Markkinapaikka
Osakekaupassa pörssi. Paikka, missä esimerkiksi arvopapereiden kauppaa käydään. Suomessa Helsingin Pörssi on julkisen osakekaupankäynnin markkinapaikka.

Markkinariski
Systemaattinen riski. Yleisen kurssikehityksen vaikutus yksittäisen osakkeen kurssiin. Riippuvainen yleisestä talouden kehityksestä. Ei poistettavissa hajauttamalla.

Maturiteetti
Jäljellä oleva aika korkoinstrumentin erääntymiseen.

Meklari
Arvopaperivälittäjäyhtiön lukuun kauppaa tekevä henkilö.

Merkintä
Osakkeiden ja joukkovelkakirjojen ostaminen niiden liikkeeseenlaskun, kuten osakeannin, yhteydessä.

Merkintäoikeus
Osakkeeseen liittyvä oikeus hankkia yhtiön uusia osakkeita merkintäoikeusannissa. Merkintäoikeus on irrotettavissa osakkeesta ja siten myytävissä erikseen.

Merkintäpalkkio
Esim. joukkovelkakirjalainan merkinnän yhteydessä maksettava palkkio. Ilmoitetaan prosentteina merkinnän nimellismäärästä.

Merkintävaraus
Suunnatussa ja yleisöannissa merkintä tehdään merkintävarauksena, koska annin lopulliset ehdot eivät vielä ole tiedossa. Maksu suoritetaan yleensä jo merkintävarauksen yhteydessä.

Merkintävarausmaksu
Merkinnän nimellismäärä kerrottuna kulloinkin voimassa olevalla emissiokurssilla sekä lisättynä merkintäpalkkiolla, joka määräytyy merkinnässä ilmoitetun merkinnän koon mukaan.

Myyntioptio
Optio, jonka ostajalla on oikeus etukäteen määrättyjen ehtojen mukaisesti myydä option kohde-etuus.

Myyntivoitto
Osakkeiden myynnistä saatava voitto, joka on osakkeiden hankintahinnan ylittävä osa osakkeiden myyntihinnasta. Verotettavaa pääomatuloa.

N

Noteeraus
Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisessa kaupassa. Käytetään joissain yhteyksissä myös puhuttaessa osakkeen kurssista.

O

Obligaatiolaina
Joukkovelkakirjalaina. 1.1.1994 jälkeen liikkeeseen lasketussa obligaatiolainassa ei tarvitse olla turvaavaa vakuutta, eikä lainan liikkeeseenlaskuun tarvita valtioneuvoston lupaa.

Omat kaupat
Arvopaperivälittäjän omaan lukuunsa tekemät arvopaperikaupat.

Omien osakkeiden takaisinosto
Osingonjaolle vaihtoehtoinen voitonjaon keino, missä yhtiö ostaa markkinoilta omia osakkeitaan. Omia osakkeita saa olla yhtiön hallussa korkeintaan 5 %.

Optio
Johdannaisinstrumentti, jonka ostajalle on oikeus toteutusajankohtana toteutushinnalla ostaa (osto-optio) tai myydä (myyntioptio) option kohde-etuutena olevat arvopaperit. Option myyjällä on vastaava velvollisuus myydä (osto-optio) tai ostaa (myyntioptio) option kohde-etuutena olevat arvopaperit.

Option raukeaminen
Optio päättyy toteuttamattomana ilman, että siihen liittyviä oikeuksia käytetään.

Osake
Osuus osakeyhtiön osakepääomasta. Osakepääoma jakautuu yhtä suuriin osakkeisiin. Osake tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden mm. yhtiön voitonjakoon, etuoikeuden uusien osakkeiden merkintään ja päätösvaltaan yhtiökokouksessa. Eri osakesarjoilla voi olla erilaiset oikeudet.

Osakeanti
Osakeyhtiön osakepääoman korotus laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita.

Osaindeksilaina
Osakeindeksilaina on velkakirja, jonka tuotto on sidottu tietyn osakeindeksin tai osakeindeksikorin kehitykseen. Osakeindeksilaina muodostuu "normaalista" velkakirjasta ja ostetuista optiosta. Optioiden ostoon vaadittava suoritus saadaan myymällä rakenteessa olevan "normaalin" velkakirjan korkokupongit etukäteen. Velkakirjan tuotto muodostuu näiden ostettujen optioiden kautta.

Osakelaji
Ks. Osakesarja

Osakerahasto
Pääasiassa osakkeisiin sijoittava sijoitusrahasto.

Osakesarja
Osakeyhtiön erilajiset osakkeet, kuten kanta- ja etuoikeutetut osakkeet. Eri sarjoilla voi olla erilaiset oikeudet osinkoon ja eri määrä ääniä yhtiökokouksessa.

Osallistumisaste
Suhdeluku, joka kertoo, kuinka suuren osuuden kohde-etuuden tuotosta sijoittaja saa. Osakeindeksilainoissa kertoo siten, kuinka suuren osuuden kohde-indeksin noususta sijoittaja saa indeksituottona eräpäivänä. Osallistumisasteen määrittämiseen vaikuttavat korkotason, valuuttakurssien ja osakkeiden sekä osakejohdannaisten markkinahintojen mahdolliset muutokset.

Osinko
Osakeyhtiön vuosittain osakkeenomistajille jakama voitto-osuus yhtiön vapaasta omasta pääomasta. Mahdollista jakaa vain voitonjakokelpoisten varojen määrästä eli vapaasta omasta pääomasta.

Osto-optio
Optio, jonka ostajalla on oikeus, etukäteen määrättyjen ehtojen mukaisesti ostaa option kohde-etuus.

P

P.A.
Tuotto ilmoitetaan vuotuisena tuottona.

PEG
Osakkeen P/E-luku jaettuna osakekohtaisen tuloksen keskimääräisellä vuosikasvulla. PEG-lukua käytetään varsinkin kasvuyhtiöiden arvon määrityksessä. Jos PEG on alle yhden, osakkeen arvossa voi olla nousuvaraa. Yli yhden PEG saattaa kertoa yliarvostuksesta.

P/E-luku
Tunnusluku, joka kertoo osakkeen markkinahinnan ja osakekohtaisen voiton suhteen. Osakekohtaisena voittona käytetään ensisijaisesti ennustettua seuraavaa tulosta, mutta myös edellistä osakekohtaista tulosta voidaan käyttää, jolloin saadaan ns. taaksepäin katsova P/E-luku. Kertoo monenko vuoden osakekohtaisella tuloksella voisi maksaa osakkeen hinnan.

Pankkiiriliike
Sijoituspalveluyritys, joka toimii arvopaperivälittäjänä, tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluita, mutta ei voi ottaa vastaan talletuksia.

Portfolio
Useista eri sijoituskohteista muodostuva sijoitussalkku. Esimerkiksi useista osakkeista muodostuva osakesalkku.

Positio
Tiliasema

Preemio
Hinta, jonka option ostaja maksaa optiosta myyjälle.

Pääomasuoja
Suhdeluku, joka kertoo eräpäivänä takaisin maksettavan pääoman määrän minimissään. Esimerkiksi 100 % nimellispääomasta. Ei ota huomioon luottoriskiä.

Pääomatulo
Sijoitetusta pääomasta saadut tulot, joita ovat esimerkiksi korot, osingot, vuokrat, myyntivoitot ja sijoitusrahastojen jakamat voitto-osuudet.

Päättymispäivä
Päivä, jolloin optio viimeistään toteutetaan tai se raukeaa. Päivä, jolloin termiini aina toteutetaan.

Päätösarvo
Päätösarvo lasketaan keskiarvona ennalta sovitun ajanjakson havainnoista. Esimerkiksi viimeisen 6 kuukauden kuukausittaisten havaintojen keskiarvo.

Pörssierä
Osakekaupan perusyksikkö. Pienin määrä osakkeita, jolla noteerataan kurssi, vaikka kauppaa voi käydä pienemmilläkin erillä. Yhtiö- ja osakesarjakohtainen.

Pörssisivu
Yleisnimitys sanoma- ja aikakauslehtien sivulle, jossa julkaistaan informaatiota osakemarkkinoista.

Pörssiyhtiö
Yhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa pörssissä.

Q

Quick ratio
Yrityksen maksuvalmiutta, rahoitusomaisuuden suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin kuvaava luku

R

Rahastoanti
Osakkeenomistajille maksuton osakeanti, jossa uudet osakkeet maksetaan omaan pääomaan kuuluvasta rahastosta. Merkintäoikeusannin erikoistapaus. Toinen nimitys ilmaisanti.

Rahasto-osuus
Sijoitusrahaston osuus, joista rahaston pääoma koostuu. Rahaston pääoma jakautuu yhtä suuriksi osuuksiksi.

Rahastoyhtiö
Sijoitusrahastoa ja sen sijoitustoimintaa harjoittava hoitava yhtiö. Yhdellä rahastoyhtiöllä voi olla useita rahastoja hoidettavanaan.

Riski
Osakemarkkinoilla epävarmuus sijoituksen toteutuvasta tuotosta. Mitataan volatiliteetilla, joka on tuoton vuotuinen keskihajonta.

ROE
Oman pääoman tuottoprosentti (return on equity). Kertoo yrityksen kannattavuudesta.

ROI
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (return on investment). Kertoo yrityksen varoilleen ansaitsemasta tuotosta.

RSI
Relative Strength Index. Indeksi mittaa osakkeen kurssikehitystä suhteessa saman markkinan yleisindeksiin verrattuna.

S

Sharpen mittari
Sijoitusrahastojen tuoton ja riskin mittaamisen käytetty suhdeluku, joka käyttää riskin mittarina volatiliteettia eli kokonaisriskiä. Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän sijoitus on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiyksikköä kohti. Mitä suurempi luku, sitä paremmin sijoitus on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Sijoituspalveluyritys
Pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja ja tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita palveluja.

Sijoitusrahasto
Osakkeista ja muista arvopapereista koostuva rahasto, jonka omistavat siihen sijoittaneet osuuksiensa suhteessa.

Sijoitusyhtiö
Yhtiö, jonka päätoimialana on arvopapereiden omistus ja kauppa.

Sisäinen kauppa
Välittäjän sisäisesti tekemä arvopaperikauppa, jota ei tehdä Helsingin Pörssin kaupankäyntijärjestelmässä. Välittäjä ei ole kaupan kumpanakaan osapuolena, vaan välittää kaupan ja ilmoittaa siitä pörssiin.

Sisäpiiritieto
Julkistamaton tieto, jolla on olennaista vaikutusta julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin arvoon. Tällaista tietoa ei saa käyttää itse hyödyn tavoittelemiseksi eikä sen perusteella saa neuvoa toisia.

Sisäpiiriläinen
Henkilö, joka työnsä tai toimensa nojalla saa tai hänellä on mahdollisuus saada sisäpiiritietoa. Kutsutaan myös ilmoitusvelvollisiksi, koska heidän osakeomistuksensa ovat julkisia.

Sisäpiirikaupankäynti
Sisäpiiritiedon väärinkäyttöä. Kiellettyä arvopaperimarkkinalain nojalla ja siksi laitonta kaupankäyntiä.

Sisäpiirin kaupankäynti
Sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden arvopaperikaupankäyntiä. Ei ole millään tavalla kiellettyä eikä lainvastaista. Huomaa ero sisäpiirikaupankäyntiin. Parempi nimitys ilmoitusvelvollisten kaupankäynti.

Sopimushinta
Termiinin sopimushetkellä vahvistettu hinta, johon termiinin myyjällä on velvollisuus myydä ja ostajalla ostaa termiinin kohde-etuutena olevat arvopaperit.

Suunnattu osakeanti
Osakeanti, jossa poiketaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita osakepääoman korotuksen yhteydessä. Suunnattu usein ns. institutionaalisille sijoittajille tai maksuksi yrityskaupoissa myyjälle. Yleisöanti on suunnatun annin erikoismuoto.

Säilytysyhteisö
Hoitaa sijoitusrahaston varojen säilytyksen, maksuliikenteen ja valvonnan. Toimii erillään rahastoyhtiöstä, vaikka usein kuuluu samaa yritysryhmään.

T

Tarjousanti
Suursijoittajille suunnattu anti, missä lopullinen merkintähinta määrätään vasta sijoittajien tarjousten perusteella.

Tarkkailulista
Helsingin Pörssin lista, jolle siirretään esimerkiksi yrityssaneerauksessa tai selvitystilassa olevien yritysten osakkeita. Tarkkailulistalla olevilla osakkeilla käydään kauppaa normaalisti.

Termiini
Johdannaisinstrumentti, jonka ostajalla on päättymispäivänä velvollisuus ostaa ja myyjällä myydä kohde-etuutena olevat arvopaperit.

Tiliasema
Ostetut ja myydyt optiot ja termiinit.

Tiliaseman sulkeminen
Option ostaja myy ehdoiltaan samanlaisen (identtisen) option kuin hän on aikaisemmin ostanut. Vastaavasti option myyjä saa ostaa samanlaisen option kuin hän on myynyt. Termiini ostaja myy ja myyjä ostaa ehdoiltaan samanlaisen termiinin.

Toimeksianto
Arvopapereiden osto ja myynti välittäjien kautta tapahtuu antamalla osto- tai myyntitoimeksiantoja, joissa on määriteltävä mm. arvopaperin laji ja määrä, mahdollinen hintaraja ja vapaavalintaisesti voimassaoloaika.

Toteutus
Optioon tai termiiniin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien täyttäminen.

Toteutushinta
Hinta, jolla option ostaja on oikeutettu myymään tai ostamaan kohde-etuutena olevat arvopaperit.

Tulos/osake
Yrityksen osaketta kohti tuottama tulos. Tulos-käsitteenä käytetään tulosta ennen satunnaiseriä veroilla vähennettynä.

Tuottoindeksi
Osakeindeksi, jossa otetaan huomioon osingonjaon kursseja laskeva vaikutus. Kuvaa osakemarkkinoiden tuottojen kehitystä. Vrt. hintaindeksi.

Tuotto-osake
Osake, jolle maksetaan suhteellisen suuria osinkoja ja osakkeesta saatava tuotto muodostuu verrattain suurelta osin osingoista arvonnousun ollessa yleisesti maltillista. Vrt. kasvuosake.

Tuottorahasto
Sijoitusrahasto, joka jakaa vuosittain osan tuotoista voitto-osuuksina osuuden omistajille. Vrt. kasvurahasto.

Täsmäytyspäivä
Arvo-osuusjärjestelmässä se päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen.

U

Uusmerkintä
Maksullinen osakeanti.

V

Vaihtovelkakirja
Osakeyhtiön liikkeeseen laskema velkakirja, joka voidaan lainaehtojen mukaan vaihtaa yhtiön osakkeisiin.

Velkaantumisaste
Kuvaa velkojen ja oman pääoman erien välistä suhdetta, velkaantuneisuutta.

Velkakirjan kertynyt kuponkikorko
Joukkovelkakirjalainan omistaja on oikeutettu kuponkikorkoon koko omistusajaltaan. Mikäli laina myydään kupongin maksupäivien välillä, ostaja maksaa edelliselle omistajalle tai liikkeeseenlaskijalle hänen ansaitsemansa kuponkikoron.

Velkakirjojen nimellisarvo
Liikkeeseenlaskija määrittelee lainan nimellisarvon eli minkä kokoisissa erissä velkakirjoja voidaan merkitä. Se on samalla minimimerkintä.

Verotusarvo
Varallisuusverotusta varten omaisuuskohteelle verovuonna veroviranomaisen määräämä rahamääräinen arvo.

Vipurahasto
Sijoitusrahasto, joka käyttää paljon johdannaisia myös lisätuottojen hankkimiseen.

Voimassaoloaika
Optio- tai termiinikaupan ja päättymispäivän välinen aika.

Voitto-osuus
Tuottorahaston vuosittain osuudenomistajille jakama osuus rahaston tuotosta. Verotettavaa pääomatuloa.

Välittäjä
Hoitaa sijoittajien toimeksiannot, koska sijoittajat eivät voi itse operoida suoraan markkinoilla.

Y

Yhdistelmärahasto
Sijoitusrahasto, joka sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin. Sijoitussuhteet valitaan kulloisenkin markkinatilanteen mukaan.

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä
Järjestelmä, jossa hyvittämällä yhtiön maksama tulovero osakkeenomistajan verotuksessa poistetaan yritystulon kaksinkertainen verotus. Järjestelmän johdosta osakkeenomistajan ei tarvitse maksaa saamistaan osingoista veroa.

Yksityistäminen
Kunnan tai valtion omistaman yrityksen muuttaminen osittain tai kokonaan yksityisten omistamaksi.

Yleisindeksi
Kohdemarkkinan osakemarkkinoita kuvaava indeksi.

Yleisöanti
Suunnatun annin erikoistapaus, jossa anti on suunnattu kaikille sijoittajille. Vanhoilla osakkeenomistajilla ei etuoikeutta merkintään.

Yleisölaina
Joukkovelkakirjalaina, jonka liikkeellelaskija voi olla valtio tai yritys.

Ylimerkintä
Arvopaperin merkintä yli tarjotun määrän. Osakeannissa ylimerkintä johtaa tavallisesti sijoittajien alustavasti tekemien merkintäsitoumusten määrän leikkaamiseen.